Kokelaiden ja valvojien äkilliseen sairastumiseen varautuminen

Päivitetty

Tällä sivulla on yleisiä ohjeita kokelaiden ja valvojien äkilliseen sairastumiseen varautumisesta.

Piirroskuva ihmisestä kuumemittari suussa ja vieressä lääkärintodistus.
Kuva: Jutta Kivilompolo.

Voit siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan sivulla linkin kautta.

Lukion varautuminen ylioppilastutkintoon

Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisesta eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. 

Lukion on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Miten toimitaan, jos kokelas tai kokelaita sairastuu ennen koetta? Miten toimitaan, jos kokelas sairastuu kesken kokeen?
 • Miten toimitaan, jos osa valvojista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada lisää valvojia?
 • Miten toimitaan, jos rehtori tai joku muu järjestämisen kannalta keskeinen henkilö ei ole käytettävissä?
 • Miten toimitaan, jos osa tiloista ei ole käytettävissä? Voidaanko saada muita tiloja?
 • Miten toimintaa tarvittaessa organisoidaan uudelleen? Voidaanko kokelaita sijoittaa toisin?
 • Voidaanko kokelaita tarvittaessa siirtää lähialueen lukioihin? Miten lukio pystyy tarvittaessa vastaanottamaan muita kokelaita?

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, jolla kokeiden järjestämistä voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Jos kokelas sairastuu

Ylioppilastutkintoon osallistuvat kokelaat voivat vähentää tartuntataudeille altistumista huolehtimalla hygieniasta ja vähentämällä kontakteja ennen kokeita.

Tarvittaessa rehtori voi pyytää näkökulmia sairastuneen kokelaan tilanteen arvioimiseen terveydenhuollosta tai lukion opiskeluhuollosta, kuten kouluterveydenhoitajalta tai -lääkäriltä. Lukiolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet järjestää erilaisia mukautuksia.

Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja.

Jos kokelas sairastuu kesken kokeen, hänen kokeensa voidaan keskeyttää tilanteen selvittämisen ajaksi. Jos kokelas ei voi jatkaa koetta, hän päättää kokeen tai tarvittaessa valvoja huolehtii kokeen päättämisestä. Jos kokelaan kokeen tekeminen jatkuu keskeytyksen jälkeen, hänelle hyvitetään keskeytysaika.

Jos lukiolla on vaikeuksia järjestää koe

Jos kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan mahdollisimman nopeasti. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana.

Pakottavasta syystä lukio voi ottaa valvojiksi esteellisisiä opettajia tai esteellisen rehtorin ja luotettavia henkilöitä, joilla ei ole digitaalisesta kokeesta kokemusta. Valvojien määrää voi tilapäisesti myös pienentää, jos paikalle on helposti kutsuttavissa lisää valvojia. Koepöytäkirjaan merkitään pakottava syy, tehty poikkeus ja varmistuskeino, jolla huolehditaan kokeen valvonnan laadusta, koesalaisuuden säilymisestä ja vilppimahdollisuuksien estämisestä. Pakottavan syyn aiheuttavasta tilanteesta ilmoitetaan tutkintopäivystykseen.

Yleisten määräysten luvussa 2.3.5 on kuvattu tallentavien kameroiden käyttöä kokeiden valvonnassa. Päätöksen kameravalvonnasta tekee lukion rehtori.

Ohjeita kokelaalle, joka ei voi osallistua kokeeseen sairastumisen tai muun syyn takia

Usein kysyttyä

Miten toimin, jos sairastun äkillisesti tai joudun muusta syystä jäämään pois kokeesta?

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian lukioon, jossa suoritat kokeita. Jos päätös askarruttaa, suunnitelmasta kannattaa keskustella rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, jotta vaikutukset valmistumiseesi ovat mahdollisimman pieniä. Mahdolliset hakemukset voi tehdä koepäivän jälkeen.

Vaihtoehtoja kokeesta pois jäävälle kokelaalle:

 • Hylätty arvosana, jos jäät pois kokeesta etkä hae mitätöintiä
 • Hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä ja koekohtaisen maksun palautus

Millä perusteella ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea?

Ilmoittautumisen mitätöintiin vaaditaan erityisen painava syy. Äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella tehtyihin hakemuksiin ei vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. 

Ilmoittautumisen mitätöinti äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella

Seuraavassa on esitetty koronavirustilantesta johtuvia perusteita, joilla ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella. Hakemukseen tarvittavat liitteet toimitetaan hakemuksen yhteydessä.

 • Olet sairaana tai testattavana esimerkiksi koronaviruksen vuoksi.
 • Sinulla on jokin muu sairaus tai oire, joka haittaa kokeeseen osallistumista.
 • Tarvitset tai läheisesi tarvitsee erityistä suojaa perussairauden takia. 
 • Muu vastaava tilanteeseen liittyvä syy

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • lyhyt perustelu omasta tilanteestasi ja sen vaikutuksesta kokeiden suorittamiseen
 • Jos sinulla on esimerkiksi aiemmin saatu lääkärintodistus tai itse tulostettu ote Kanta-rekisteristä, voit liittää sen lisäselvitykseksi hakemukseen.

Miten toimitaan, jos kyseessä on ensimmäinen tutkintokertani ja olen poissa kaikista kokeista?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Sinun on mahdollista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä (katso perusteet yllä).

Jos kaikki ensimmäisen tutkintokertasi ilmoittautumiset mitätöidään, ylioppilastutkintosi suorittaminen ei ole vielä alkanut.

Miten toimitaan, jos kyseessä on kolmas tutkintokertani ja olen poissa tutkintoon vaadittavasta kokeesta?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Tämä koskee myös niitä kokelaita, joilla olisi nyt kolmas varsinainen tutkintokerta. Et siis joudu aloittamaan tutkintoa kokonaan alusta.

Jos olit tutkintoon vaadittavan kokeen lisäksi poissa myös ylimääräisestä kokeesta, harkitse erikseen, haluatko hakea ilmoittautumisen mitätöintiä kyseisestä kokeesta. Et voi täydentää tutkintoa uusilla aineilla, ennen kuin olet saanut ylioppilastutkintosi suoritettua.

Miten toimitaan, jos suoritan tutkintoa vanhan tutkintorakenteen mukaan ja olen poissa pakollisen hylätyn kokeen kolmannesta uusintakerrasta tai muissa tilanteissa, joissa joutuisin aloittamaan tutkinnon alusta?

Joudut aloittamaan tutkinnon suorittamisen alusta. Jos aloitat tutkinnon suorittamisen alusta, suoritat ylioppilastutkinnon uuden, keväällä 2022 voimaan tulleen tutkintorakenteen mukaisesti. Voit sisällyttää aiemmin hyväksytysti suorittamasi kokeet osaksi uutta tutkintoa kuudelta edelliseltä tutkintokerralta. 

Jokaisen kokelaan tilanne on kuitenkin syytä katsoa huolellisesti sekä lukiossa että lautakunnassa kaikkien vaihtoehtojen selvittämiseksi. Toimita lukiolle hakemus ilmoittautumisen mitätöimisestä. Lukio lisää hakemukseen selvityksen tilanteestasi mahdollisen tutkinnon uudelleen aloittamisen kannalta.

Onko minun pakko tehdä hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä?

Ei ole. Jos et tee hakemusta, saat hylätyn arvosanan siitä kokeesta, josta olet poissa. Hylättyä arvosanaa voi uusia seuraavalla tutkintokerralla, jos sinulla on hylätyn arvosanan uusimiskertoja jäljellä. Hylättyä arvosanaa saa uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

Miten haen ilmoittautumisen mitätöintiä?

Toimita lukioon tarvittavat tiedot kahden viikon kuluessa koepäivästä, ellei esimerkiksi sairastuminen estä tietojen toimittamista.

 • nimi
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • mitä koetta hakemus koskee
 • pyydetyt liitteet
 • tilinumero mahdollista koekohtaisen tutkintomaksun palauttamista varten

Lukion tulee toimittaa hakemukset sähköisen asioinnin kautta Ylioppilastutkintolautakunnalle (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) koepäivien jälkeen. 

Milloin saan tiedon päätöksestä hakemukseeni?

Tutkinnon valmistumiseen liittyvät hakemukset pyritään käsittelemään ennen tutkintotulosten valmistumista. Muiden hakemusten käsittely riippuu hakemusten määrästä. Päätös tulee kokelaalle ja lukiolle postitse.

Jos kokelas suorittaa kokeet maksullisina ja ilmoittautuminen kokeeseen mitätöidään, hänelle palautetaan koekohtainen tutkintomaksu. Maksun palautus tapahtuu annettuun tilinumeroon todennäköisesti 3–6 viikon kuluessa päätöksestä.