Mediarekisteriseloste

Päivitetty

Lakiviitteet: 

 • Tietosuojalaki (1050/2018) 
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR2016/679)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

1. REKISTERIN NIMI 

Ylioppilastutkintolautakunnan mediarekisteri. 

2. REKISTERINPITÄJÄ 

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia. 

 • Osoite: Hakaniemenranta 6, 00530 HELSINKI 
 • Aukioloaika: arkisin 8.00–16.15 
 • Rekisterinpitäjän edustaja: Mikko Salmi, lautakunta@ylioppilastutkinto.fi, 0295 338 200 (vaihde) 
 • Tietosuojavastaavan yhteystiedot: Jyrki Tuohela, tietosuoja@oph.fi, 0295 331 000 (vaihde) 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). Ylioppilastutkintolautakunnan mediarekisterin tarkoitus on yhteydenpito median edustajiin ja tiedon välitys ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista. 

4. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT 

 • Median edustajat, jotka ovat ilmoittaneet kirjallisesti halustaan liittyä rekisteriin 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Ylioppilastutkintolautakunnan mediarekisteriin tallennetaan: 

 • henkilön nimi 
 • henkilön antama sähköpostiosoite 
 • henkilön edustaman organisaation nimi 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Ei muita tietolähteitä kuin rekisteriin liitettävän henkilön oma pyyntö tai suostumus. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Henkilötietojen luovuttamisesta mediarekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään (L1050/2018, 28 §). Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Tiedot säilytetään verkkolevyllä, johon pääsy on rajoitettu Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian virkamiehiin. Verkkolevyn toimittaja on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, joka vastaa sen tietoturvasta. 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Tarkastusoikeus 

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia tarjoaa rekisteröidyille oikeuden tarkastaa itseään koskevia käsiteltyjä henkilötietoja. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen. 

Oikeus vaatia tiedon poistamista 

Rekisteröity voi pyytää poistamaan henkilötietonsa Ylioppilastutkintolautakunnan järjestelmistä. Pyynnön mukaiset toimenpiteet suoritetaan, mikäli ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistä. 

Oikeus vastustaa 

Rekisteröity voi pyytää rajoituksia henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelun suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaan suostumukseen. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta niitä voi välittää toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojen käsittelyrikkomuksesta kantelemalla asiasta tietosuojavaltuutetulle. 

11. TIETOJEN KÄYTTÖ AUTOMAATTISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA JA PROFILOINNISSA 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.