Koesuoritusten ja koetehtävien julkaiseminen ja opetuskäyttö

Koesuoritukset

Koesuoritukset ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n kohdan 30 perusteella.

Syksyn 2019 tutkinnon ja sitä uudemmat koesuoritukset ovat kokelaan ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan nähtävillä Oma Opintopolku –verkkopalvelussa. Kokelas voi tulostaa tai tallentaa koesuorituksen kyseisestä palvelusta ja luovuttaa sen eteenpäin julkaistavaksi tai muuta käyttöä varten. Digitaalisista koesuorituksista ajanjaksolta syksy 2016 – kevät 2019 kokelas voi tilata suorituskopion lautakunnan kansliasta tai antaa valtakirjan suorituskopion tilaamista varten. Paperisten koesuoritusten säilytysaika on päättynyt eikä niistä voi tilata kopiota.

Lautakunnalta ei tarvitse erikseen hakea julkaisulupaa koesuorituksen julkaisemiseksi esimerkiksi oppimateriaalissa tai lehdessä. Koesuorituksen julkaisemislupa on hyvä pyytää kokelaalta kirjallisesti. Jos koesuorituksessa on kuvattu muita henkilöitä koskevia salassa pidettäviä tietoja, tarvitaan julkaisuun myös asianomaisten henkilöiden lupa.

Opetuksessa on mahdollista käyttää kokelaan luovuttamia koesuorituksia kokelaan luvalla. Julkaistuja teoksia, joissa on koesuorituksia, saa käyttää opetuksessa Opetushallituksen Kopioston kanssa tekemän kopiointi- ja käyttöoikeussopimuksen perusteella, ellei tekijä sitä kiellä.

Yksittäisiä vastauksia on mahdollista käyttää opetuksessa ilman kokelaan antamaa lupaa, jos niitä käytetään tavalla, jossa kokelaan henkilöllisyys ei paljastu suoraan tai epäsuorasti, ja jos koesuoritus ei ylitä teoskynnystä. Tekijänoikeuslain perusteella tekijällä on omaan teokseensa tekijänoikeus ja teoksen käyttäminen edellyttää tekijän suostumuksen. Tekijänoikeussuojan saamisen edellytyksenä on, että henkisen luomistyön tuote on itsenäinen ja omaperäinen.

Koetehtävät

Ylioppilastutkinnon kokeet saattavat sisältää tekijänoikeuslain (14 § 3 mom.) nojalla osia julkistetusta teoksesta tai, jos teos ei ole laaja, koko teoksen. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon (2020:4) mukaan Ylioppilastutkintolautakuntaa on pidettävä tekijänoikeuslain 9 § kohdassa 4 tarkoitettuna viranomaisena ja koekysymyksiä sen kirjallisina lausumina, joilla ei ole tekijänoikeutta. Lausunnon mukaan tekijänoikeuslain (25 d § 4 mom.) nojalla on mahdollista toisintaa ylioppilastutkinnon kokeita ja niihin liitettyjä teoksia ylioppilastutkinnon asiayhteydessä myös koetilaisuuden ulkopuolella.

Aineistojen muusta käytöstä julkaisijan tulee itse selvittää tekijänoikeuskysymykset aineiston tekijänoikeuden haltijoiden kanssa ja sopia heidän kanssaan aineiston julkaisuluvasta ja mahdollisista korvauksista. Tekijän moraalisten oikeuksien toteutumiseksi lautakunta julkaisee jatkossakin kokeiden aineistojen lähdetiedot aineistojen yhteydessä.

Aiempi Ylioppilastutkintolautakunnan tulkinta oli, ettei kokeiden aineistoja saanut käyttää koetilanteen ulkopuolella ilman lupaa. Aiemmin myönnetyt koetehtävien julkaisuluvat on tekijänoikeusneuvoston lausunnon perusteella myönnetty viranomaisen lausumille, joille ei ole tekijänoikeuden suojaa, joten Ylioppilastutkintolautakunta katsoo aiempien julkaisulupien rauenneen.

Uusi tulkinta koetehtävien tekijänoikeudesta on myös huomioitu Examina-palvelun käyttöehdoissa.