Tutkimusluvat

Ylioppilastutkintolautakunta myöntää arkistoaineistojensa tutkimuslupia tieteellisille tutkimustöille. Alla on perustietoa tutkimusluvan hakemisesta sekä tutkimusaineistoista ja niiden lainaamisesta. Lisätietoa tutkimusluvista ja saatavilla olevista aineistoista voit kysyä lautakunnan kansliasta.

Apollo-hahmo ja silmälasipäinen ihmishahmo ylioppilaslakkeineen.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Tutkimusluvan hakeminen

Ylioppilastutkintolautakunnan arkistoaineistojen tutkimuslupaa haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Lupahakemus on vapaamuotoinen, mutta perustiedoiksi siihen tarvitaan hakijan nimi ja yhteystiedot, tutkittavaksi toivottu aineisto sekä tutkimustyön aihe ja kuvaus (esimerkiksi ote tutkimussuunnitelmasta). Hakemukseen liitetään tieteellisen työn ohjaajan suositus.

Hakemukset osoitetaan ylioppilastutkintolautakunnalle (katso kanslian yhteystiedot). Lupapäätöksestä ilmoitetaan aina kirjallisesti hakijalle. Valmiista tutkimustöistä pyydetään yksi kappale lautakunnan arkistoon. Jos tutkimuksesi julkaistaan verkossa, voit ilmoittaa julkaisuosoitteen jo hakemuksessasi.

Tutkimusaineistot

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta sekä tutkinnon hallinnosta. Lautakunnan arkisto koostuu näiden tehtävien hoitamiseen liittyvistä asiakirjoista. Valtaosa asiakirjoista on täysin julkisia, käyttörajoitettuja aineistoja ovat salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja sisältävät asiakirjat.

Lautakunnan arkistossa on aineistoja pääsääntöisesti vuodesta 1970 alkaen. Tätä varhaisemmat pysyvästi säilytettävät aineistot, esimerkiksi koetehtävät tai tutkintoa koskevat määräykset ja ohjeet on luovutettu Kansallisarkistolle. Kysytyimpiä tutkimusaineistoja ovat viime vuosina olleet ylioppilastutkinnon koetehtävät, koesuoritukset, tilastot sekä ylioppilastutkintorekisterin sisältämät tutkinnon tulostiedot.

Ylioppilastutkintolautakunta arkistoi pysyvästi kaikki tutkinnon koetehtävät. Suosituimpia tutkimuskohteita ovat olleet äidinkielen ja kielikokeiden tehtävät. Vanhimpia, 1970–1980-luvuilta arkistoituja kielikokeiden äänitteitä ei valitettavasti pystytä lainaamaan tutkimuskäyttöön arkistokappaleiden säilymisen turvaamisen takia. Arkistoitujen äänitteiden digitointi on kuitenkin suunnitteilla.

Koesuorituksia arkistoidaan pysyvästi pieni satunnaisotos jokaiselta tutkintokerralta. Nämä otokset ovat lautakunnan luvalla käytettävissä tutkimusaineistona. Suosituimpia tutkimuskohteita ovat näidenkin aineistojen osalta olleet äidinkielen ja kielikokeiden suoritukset. Koesuoritukset ovat Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L621/1999, 24.1§) nojalla salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja. Niiden tutkimuskäyttöön liittyy siksi enemmän rajoitteita kuin täysin julkisten asiakirjojen tutkimukseen.

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee verkkosivuillaan ajankohtaisia tilastotietoja tutkintoon ilmoittautuneiden lukumääristä, arvosanajakaumista sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen tutkintojen lukumääristä. Tilastojen kysyntä tutkimusaineistona on kasvanut vuosi vuodelta, ja niitä pyritään julkaisemaan mahdollisimman kattavasti.

Ylioppilastutkintorekisterin sisältämät tutkinnon tulostiedot ovat keskeisin lautakunnan ylläpitämä tietoaineisto. Lautakunta säilyttää tulostiedot pysyvästi. Vanhimmat, 1960–1990-lukujen tulostiedot on arkistoitu ainoastaan paperimuodossa, mutta uudemmat tiedot löytyvät myös sähköisestä ylioppilastutkintorekisteristä. Ylioppilastutkintorekisteri on Henkilötietolaissa (523/1999) määritelty henkilörekisteri. Rekisterin sisältämien tietojen tutkimuskäytössä on siksi huomioitava Henkilötietolain rajoitteet.

Lisätietoja saatavilla olevista ylioppilastutkintolautakunnan tutkimusaineistoista voi kysyä lautakunnan kansliasta.

Tutkimusaineistojen lainaus

Lautakunnan arkistoaineistoja lainataan tutkimuskäyttöön arkistolaitoksen toimipisteisiin (Kansallisarkisto, maakunta-arkistot) sekä arkistolaitoksen hyväksymiin lainaoikeuden hankkineisiin laitoksiin (esimerkiksi Lapin yliopiston kirjasto). Kotilainoja ei myönnetä. Tutkija vastaa aineistojen lainaukseen mahdollisesti liittyvistä toimitus- ja palautuskustannuksista.