Usein kysyttyä

Ilmoittautuminen

Milloin ylioppilastutkintoon pitää ilmoittautua?

Keväällä järjestettävään tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään edellisen vuoden joulukuun 1. päivänä. Syksyn tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Seuraa lukiosi antamia ilmoittautumisohjeita. Ilmoittautuminen on sitova.

Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittaudu saman kunnan toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautua myöhässä?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelaan tulee keskustella asiasta lukionsa rehtorin kanssa, minkä jälkeen rehtori voi lähettää lautakuntaan hakemuksen. Hakemuksessa tulee perustella, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto.

Voinko muuttaa ilmoittautumistietojani?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumistietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Hakemukseen on liitettävä kokelaan ilmoittautumislomake tai siitä otettu kopio sekä rehtorin lausunto asiasta.

Voinko perua ilmoittautumiseni ylioppilastutkinnon kokeisiin?

Ilmoittautumisen voi peruuttaa ilmoittautumisajan päättymispäivään asti kirjallisella ilmoituksella koulun rehtorille. Ilmoittautumisajan jälkeen voit erityisen painavan syyn vuoksi hakea Ylioppilastutkintolautakunnalta ilmoittautumisen mitätöintiä tutkintoon kuuluvaan tai erilliseen kokeeseen. Painaviksi syiksi lautakunta katsoo esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen.

Hakemus tehdään yhdessä lukion rehtorin kanssa. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä. Äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella tehtyihin hakemuksiin ei vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. Todistus on myös esitettävä ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana sekä siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten.

Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamiselle säädettyä aikaa. Tutkinto tulee siis suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Tutkintomaksut

En ole saanut laskua ylioppilastutkintomaksuista tai laskussani on virheitä. Mitä teen?

Lukio perii tutkintomaksut kokelailta ja tilittää ne sitten Ylioppilastutkintolautakunnalle. Jos et ole saanut laskua tutkintomaksuista, lasku on kadonnut, tai se sisältää virheitä, ota yhteyttä suoraan omaan lukioosi. Ole kaikissa tutkintomaksuun liittyvissä ongelmissa yhteydessä suoraan lukioosi.

Mitä tutkintomaksut ovat ja miten ne maksetaan?

Sinun tulee maksaa tutkintoon liittyvät koekohtaiset maksut (38 € per koe) lukiollesi, jotta voit osallistua ylioppilaskokeisiin ja valmistua ylioppilaaksi. Seuraa lukiosi ohjeita tutkintomaksujen maksamisesta. Katso hinnat Tutkintomaksut-sivulta.

Erityistapauksissa (esimerkiksi ilmoittautunut kokelas ei täytä osallistumisvaatimuksia tai ilmoittautuminen mitätöidään) koekohtaiset tutkintomaksut voidaan palauttaa pyynnöstä. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Lue ohjeet maksun palauttamisesta.

Kokeiden suorittaminen

Miten haen erityisjärjestelyä kokeen suorittamiseen?

Voit hakea erityisjärjestelyä kokeen suorittamiseen, jos sinulla on jokin seuraavista syistä:

 • Sairaus tai vamma
 • Kuulovamma
 • Näkövamma
 • Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
 • Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta
 • Erityisen vaikea elämäntilanne.

Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika koetilanteessa, erillinen koetila, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, oikeus käyttää suurempaa näyttöä, näkövammaisen apuvälineillä suoritettava koe, ääniaineistoltaan rajoitettu koe tai avustajan käyttö.

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Kokelas tekee erityisjärjestelyhakemuksen yhdessä lukion rehtorin kanssa. Katso Erityisjärjestelyt-osiosta, mitä lausuntoja ja liitteitä kuhunkin hakemukseen vaaditaan.

Teethän erityisjärjestelyhakemuksen hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeita. Jos mahdollista, pysyvien esteiden kohdalla hakemus kannattaa tehdä jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Hakemuksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Suosittelemme sähköistä asiointipalvelua, jolloin päätöksen käsittely on nopeampaa.

Miten tulee toimia, jos sähköt katkeavat koetilasta?

Ylioppilastutkinnossa koetilan tutkintoverkon ja koetilan palvelinten sähkönsaanti varmistetaan akkuvirralla sähkökatkojen varalta. Kokelaiden koneissa varmistuksena toimivat koneiden omat akut. Jos sähkökatko kestää pitempään kuin viisi minuuttia, kokelaiden koneet ja koetilan palvelimet sammutetaan hallitusti.

Kaikki kokelaiden vastaukset pysyvät tallessa koetilan palvelimella ja varapalvelimella myös sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen palvelimet käynnistetään uudestaan ja kokelaat pääsevät uudelleenkirjautumisen jälkeen jatkamaan kokeen suorittamista siitä, mihin jäivät ennen katkoa. Sähkökatkon takia menetetty koeaika hyvitetään kokelaille.

Voinko keskeyttää tutkinnon suorittamisen ja aloittaa alusta?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta, vaikka tutkinto olisi kesken. Kokelas toimittaa hakemuksen lukion rehtorille. Rehtori lähettää hakemuksen lautakuntaan ja liittää mukaan lausunnon asiasta.

Voinko korottaa ylioppilastutkinnon arvosanojani?

Jos tutkinnon suorittaminen on kesken, kokelas saa uusia hylätyn kokeen kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Jos kokelas on jo valmistunut ylioppilaaksi, hylätyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kaikki kokelaat voivat uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajattomasti.

Lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta sellaiselle kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta. Tällainen todistus annetaan myös kokelaalle, joka on sallitussa ajassa suorittanut hyväksytysti vain osan kokeista. Todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta toimitetaan kokelaan omaan oppilaitokseen.

Voinko suorittaa uusia kokeita, vaikka olen jo ylioppilas?

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti, voit täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly suorittamaasi tutkintoon. Voit myös täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin suorittamaasi tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet. Voit siis suorittaa esimerkiksi pitkän saksan kokeen, vaikka olisit aiemmin tutkinnossasi suorittanut lyhyen saksan kokeen.

Voinko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossani?

Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa on sovittava tutkinnon suorittamisesta.

Jos ylioppilastutkinto on valmis, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi täydentämään tutkintoasi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Voinko uusia hylätyn tai hyväksytyn kokeen?

Hyväksyttyjä kokeita saavat uusia rajoituksetta kaikki kokelaat riippumatta hyväksytyn kokeen suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista. Näin ollen myös henkilö, joka on suorittanut kokeen jo ennen lakimuutosten voimaantuloa ja käyttänyt nykyisen lain salliman hyväksytyn kokeen yhden uusimiskerran, saa tulla uusimaan haluamansa kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta myös tutkinnon suorittamisen ollessa kesken.

Tutkinnon suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen. Tämäkin muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin he ovat päässeet ylioppilaaksi.

Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Jos kokelaan aikaraja kokeen uusimiselle ei ole vielä tullut täyteen, hän saa uusia kokeen uuden lain mukaisesti kolme kertaa. Näin ollen esimerkiksi kokelas, joka saa kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran keväällä 2023, saa uusia kokeen syksyllä 2023, keväällä 2024 ja syksyllä 2024.

Lue lisää kokeiden uusimisesta

Kokeiden sisältö

Mistä löydän vanhoja ylioppilaskokeita?

Ylioppilastutkintolautakunta ei voi tekijänoikeussyistä julkaista vanhoja kokeita verkkosivuillaan. Vanhoja koetehtäviä on mahdollista tilata lautakunnan kansliasta. Opettajat voivat käyttää vanhoja koetehtäviä opetuksessaan kirjautumista vaativan Examina-palvelun kautta. Omien koesuoritusten kopioita on mahdollista tilata Asiointipalveluiden kautta.

Lisäksi jotkin järjestöt ja tiedotusvälineet julkaisevat verkkosivuillaan koetehtäviä.

Miten lukion uudet opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat ylioppilastutkinnon kokeiden tehtäviin?

Kokeiden laadinnassa otetaan huomioon Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2015 ja Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019 keväästä 2023 kevääseen 2025. Huomioon ottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vaihtoehtoisia tehtäviä, opetussuunnitelmaeroja tasoittavia aineistoja tai eri opetussuunnitelmanäkökulmien hyväksymistä arvostelussa. Aine- ja koekohtaiset ratkaisut kuuluvat koesalaisuuden piiriin.

Koeympäristö

Mikä on Abitti?

Abitilla tarkoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnan kehittämiä käyttöjärjestelmiä ja verkkopalvelua sekä näihin liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu Abitti-kokeen järjestäjän, Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan käyttöön. Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukiokoulutusta antaville oppilaitoksille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään.

Kokeen laatija laatii koekysymykset Abitti-palveluun ja tallentaa kokeen USB-muistille. Kokeen järjestäjä valmistelee koetilan palvelimilla ja verkolla. Tämän jälkeen kokeen suorittajat käynnistävät tietokoneensa USB-muisteilla ja koe voidaan aloittaa. Abitti-palvelussa kokeen laatija voi myös arvostella koevastaukset, joiden tuloksista kokeiden suorittaja saa ilmoituksen sähköpostiinsa.

Lue lisää Abitin verkkosivuilta.

Miten digitaalinen ylioppilaskoe toimii?

Digitaalinen ylioppilaskoe suoritetaan oman lukion järjestämässä, valvotussa koetilassa. Kokelaalla tulee olla mukanaan kokeeseen tarvittavat välineet: lautakunnan ohjeiden mukainen kannettava tietokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Kone voi olla kokelaan oma tai lainattu. Lue lisää laitevaatimuksista:

Ohjeet sopivan tietokoneen hankintaan (Abitti.fi)

Kokeeseen valmistautuminen ja koetilanteen kulku

Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa lautakunnan toimittamalta USB-muistilta, jonka avulla käynnistetään kokeen oma käyttöjärjestelmä. Tietokoneen oma käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Kokeen aikana kokelaiden tietokoneet ovat kytkettynä koetilan palvelimeen koetilaan rakennetun paikallisen tutkintoverkon kautta. Kokelaan vastaukset tallentuvat automaattisesti sekä koetilan palvelimelle että varapalvelimelle.

Valvoja aloittaa kokeen valvojan tietokoneelta klo 9.00, jolloin kokelaat pääsevät suorittamaan valitsemaansa koetta. Halutessaan kokelas voi käyttää tietokoneessaan lisälaitteita: näppäimistöä, langallista hiirtä tai muuta vastaavaa osoitintyökalua. Kokelaiden tietokoneiden verkkoliikenne saattaa vaatia USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adaptereita.

Kokelas voi käyttää luonnospaperia vastauksen luonnosteluun. Luonnospapereissa tulee olla lukion nimi ja numero painettuna tai leimattuna sekä kokelaan nimikirjoitus ja nimenselvennys.

Lukion on järjestettävä kokelaille riittävästi harjoittelumahdollisuuksia tietokoneen käynnistämiseen ja koejärjestelmän käyttöön.

Arvostelu

Saanko koesuoritukseni takaisin itselleni?

Kokelas voi nähdä oman koesuorituksensa tulosten saapumisen jälkeen Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa syksystä 2019 alkaen. Digitaaliset koesuoritukset säilytetään pysyvästi. Kokelas voi myös tulla katsomaan koesuoritustaan ja siihen mahdollisesti tehtyjä arvostelumerkintöjä lautakunnan kansliaan ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa.

Paperisten koesuoritusten säilytysaika on päättynyt eikä niistä ole enää mahdollista tilata kopioita.

Kokelas voi tilata kopion tai tulosteen koesuorituksestaan täältä. Koesuorituskopio tai -tuloste on maksullinen.

Miten toimin, jos olen tyytymätön kokeeni arvosteluun tai epäilen virhettä arvostelussa?

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Voit myös antaa esimerkiksi lukiosi rehtorille valtakirjan, jotta hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen puolestasi.

Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan verkkopalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Oikaisumenettelyn tulos ilmoitetaan kokelaalle ja oikaisua pyytäneelle henkilölle. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. Jos arvosana muuttuu oikaisumenettelyn tuloksena, ylioppilastodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Oikaisumenettely ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan.

Lue lisää oikaisuvaatimuksen tekemisestä täältä.

Tulokset ja koesuoritukset

En pääse katsomaan suoritustani Opintopolusta. Miten saan suorituksen nähtäväkseni?

Koesuorituksen voi saada nähtäväksi myös seuraavilla tavoilla: 

 • Jos olet alle 18-vuotias, huoltajasi voi kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ja näyttää tai tulostaa suorituksen sinulle.
 • Voit pyytää lukiotasi tulostamaan suorituksen arvostelupalvelusta. 

Lukio huomaa, että lautakunnan ilmoittamissa tiedoissa on jokin puute tai kirjausvirhe. Miten menetellään?

Rehtori tai asianomaisen aineen opettaja voi esittää tarkistuspyynnön lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjallisesti. Tarkistuspyyntö on syytä tehdä heti, kun virheellinen tieto on havaittu. Todetut tekniset virheet lautakunta korjaa välittömästi.

Mielestäni koesuoritukseni on arvostelu väärin. Miten teen oikaisuvaatimuksen?

Saat vaatia lautakunnalta koesuorituksesi arvosteluun oikaisua, jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe. Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Miksi koesuoritukseen on merkitty eri yhteispistemäärä kuin tuloslistaan?

Koesuorituksessa näkyvät yhteenlasketut pisteet kaikista niistä tehtävistä, joihin olet vastannut. Tuloslistassa voi olla pienempi pistemäärä, jos olet vastannut liian moneen tehtävään. Tuloslistassa voi olla suurempi pistemäärä, jos koesuoritusta heikentävä syy tai koetilanteessa tapahtunut häiriö on vaikuttanut arvosteluun. 

Jos sinulle on myönnetty pistekorotus koesuoritusta heikentävän syyn tai koetilanteessa tapahtuneen häiriön johdosta, tuloslistassa on korkeampi pistemäärä kuin koesuorituksessa. Jos olet vastannut kokeessa liian moneen tehtävään, ylimääräisestä tehtävästä saadut pisteet näkyvät koesuorituksessa mutta eivät tuloslistassa. Arvosana määräytyy tuloslistassa olevien lopullisten pisteiden mukaan.

Missä vaiheessa tulokset ovat korkeakoulujen yhteisvalinnan käytössä?

Tulosten julkaisemisen yhteydessä myös korkeakoulujen yhteisvalinta saa tulokset käyttöönsä.

Mistä näen, onko koesuoritusta heikentävä syy tai kokeessa tapahtunut häiriö otettu huomioon arvostelussa?

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos olet saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Korotettu pistemäärä voi olla enintään yhtä suuri kuin approbatur-arvosanan vähimmäispistemäärä. Vieraskielisyydestä ei voi saada pisteitä. Tuloslistassa voi olla suurempi pistemäärä, jos koesuoritusta heikentävä syy tai koetilanteessa tapahtunut häiriö on vaikuttanut arvosteluun.

Mitä koesuorituksessani olevat merkinnät tarkoittavat?

Koesuoritustulosteessa olevat punaiset alleviivaukset ja punaiset merkinnät ovat alustavan arvostelun suorittaneen opettajan merkintöjä. Siniset alleviivaukset ja merkinnät ovat lopullisen arvostelun suorittaneen sensorin tai sensoreiden merkintöjä. Merkinnät ovat muistiinpanoluonteisia ja usein niukkoja, joten niistä ei voi tehdä päätelmiä koesuorituksen arvostelusta. 

Oikeassa reunassa näkyvät jokaisen tehtävän tai osatehtävän kohdalla alustavassa arvostelussa annetut pisteet (va.) ja sensorin antamat pisteet (1.s). Jos lopulliseen arvosteluun on osallistunut useampi kuin yksi sensori, heidän antamansa pisteet näkyvät erikseen (2.s ja 3.s). Koesuorituksessa näkyvät myös yhteenlasketut pisteet kaikista niistä tehtävistä, joihin olet vastannut.

Miten pisterajat ja arvosanat muodostetaan?

Olen alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Miten pääsen näkemään lapseni suorituksen?

Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan ja nähdä kokelaan tulokset ja koesuoritukset. Saat lisätietoa toisen puolesta asioinnista Suomi.fi-verkkosivuilla

Pääsenkö näkemään kokeen tehtävät?

Lautakunta ei julkaise koetehtäviä tai niihin liittyvää materiaaleja tekijänoikeussyistä. Tekijänoikeuslain mukaan lautakunnalla on oikeus käyttää tekijänoikeuksien suojaamia aineistoja koetilaisuuksissa mutta ei muuten. Kokelailla ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajilla on ylioppilastutkintolain mukaan oikeus tutustua koesuoritukseen, mutta tämä oikeus ei sisällä koetehtäviä.  Muut tahot saattavat kuitenkin julkaista koetehtäviä esimerkiksi verkkosivuillaan joko tiedotusvälineiden julkaisuoikeuksien perusteella tai hankittuaan aineistoon julkaisuluvat tekijöiltä. 

Voiko opettaja edelleen soittaa sensorille ja kysyä arvostelun perusteista?

Ei voi. Arvosteluperusteet käyvät ilmi lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuoritus näkyy opettajalle myös arvostelupalvelussa.

Oikaisuvaatimus

Arvosanani muuttui oikaisuvaatimuksen johdosta. Otetaanko se huomioon jatko-opiskelupaikkaa hakiessani?

Tieto mahdollisesta muuttuneesta arvosanasta tai kokonaispistemäärästä on suomalaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytössä oikaisuvaatimuksen tuloksen ilmoittamisen jälkeen. Jos olet hakenut opiskelupaikkaa, jossa ylioppilastutkinnon tulokset otetaan huomioon ja jonka hakuaika on jo mennyt umpeen, ole yhteydessä oppilaitokseen ja varmista, miten sinun tulee toimia.

En ole tyytyväinen oikaisuvaatimukseni johdosta tehtyyn päätökseen. Mihin voin valittaa?

Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (laki ylioppilastutkinnosta 502/2019, 23 §).

Haluan vaatia useamman asian oikaisua. Teenkö yhden vai useamman oikaisuvaatimuksen?

Jokaista koetta kohden tehdään yksi oikaisuvaatimus. Äidinkielen lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeet lasketaan tässä yhdeksi kokeeksi, joten voit vaatia oikaisua molempiin samalla hakemuksella. Samassa oikaisuvaatimuksessa voi vaatia useamman kuin yhden asian oikaisua kyseiseen kokeeseen liittyen. Luettele oikaisuvaatimuksessasi kaikki kyseessä olevassa kokeessa olevat asiat, joihin vaadit oikaisua, ja perustele jokainen. Jos vaadit oikaisua kahteen kokeeseen, tee kaksi erillistä oikaisuvaatimusta.

Mikä on oikaisuvaatimus?

Saat lisätietoa oikaisuvaatimuksesta lautakunnan yleisissä määräyksissä ja ohjeissa luvussa 1.7.7.

Millä tavalla oikaisuvaatimus pitää kohdentaa ja perustella?

Oikaisuvaatimuksesta pitää käydä ilmi, mihin tehtäviin tai muuhun kokeen osaan oikaisuvaatimus kohdennetaan ja mikä virhe arvostelussa on. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa, millä perusteella hakija katsoo, että arvostelussa on tapahtunut virhe ja perustella, millä tavalla virhe tulisi oikaista. Sinun ei tarvitse kopioida koetehtävän kysymystä tai omaa vastaustasi oikaisuvaatimuslomakkeeseen, käsittelijä näkee ne suoraan järjestelmästä.

Katso liitteestä, mitä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi sisältää:

Oikaisuvaatimusesimerkki (pdf, 43.42 kt)

Huomaa, että oikaisuvaatimuksen tulee kohdistua lautakunnan arvostelun yhteydessä tekemään virheeseen. Arvostelua ei oikaista, ellei siinä ole lautakunnan arvostelutyön yhteydessä tapahtunut virhettä. Näin ollen oikaisuvaatimuksen perusteluksi ei kelpaa, että saadut yhteispisteet ovat lähellä seuraavan arvosanan pisterajaa tai että saamasi pisteet eivät vastaa oikeaa osaamistasoasi. Oikaisuvaatimusta ei voi kohdistaa koko kokeen arvosteluun sellaisenaan vaan virhe tulee yksilöidä ja perustella. Lautakunta päättää, minkälaisista tiedoista pisteitä annetaan tai menetetään.

Milloin oikaisuvaatimukseni käsitellään? Tarvitsen tiedon tuloksesta mahdollisimman pian.

Monet tekijät vaikuttavat oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaan. Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn saattaa mennä jopa kuusi viikkoa tai enemmän. Lautakunta ei voi ottaa huomioon toiveita oikaisuvaatimusten käsittelyaikataulusta. On mahdollista, että kaksi samaan kokeeseen oikaisuvaatimuksen tehnyttä kokelasta saa ilmoituksen käsittelyn valmistumisesta eri aikaan. 

Mistä tiedän, että lautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimukseni?

Saat ilmoituksen oikaisuvaatimuksen käsittelyn valmistumisesta postitse tai sähköpostitse pyyntösi mukaisesti. Ilmoituksessa kerrotaan käsittelyn tulos. Sähköpostitse lähetetty ilmoitus voi joskus mennä roskapostikansioon, joten katso myös sieltä.

Tieto käsittelystä näkyy myös Oma Opintopolku -palvelusta saatavan koesuoritustulosteen yläreunassa. Jos perusteltu oikaisuvaatimus on kohdistunut tiettyyn tehtävään tai tehtäviin, myös kyseisen tehtävän kohdalla voi olla merkintöjä. Koesuoritustuloste päivitetään yleensä vuorokauden sisällä ilmoituksen lähettämisestä. Oma Opintopolussa näet myös mahdolliset muuttuneet arvosanat ja koesuoritusten kokonaispistemäärät.

Mitä oikaisuvaatimuskäsittelyn aikana tapahtuu?

Kaikki oikaisuvaatimukset, jotka ovat saapuneet annetussa ajassa, ja joista maksu on suoritettu, käsitellään. Oikaisuvaatimuksen käsittelee vähintään kaksi arvostelijaa, jotka eivät ole aikaisemmin arvostelleet kyseessä olevaa koesuoritusta. Oikaisuvaatimuksessa annettujen perusteluiden pohjalta he tarkistavat, onko oikaisuvaatimuksessa kuvattua ja perusteltua virhettä tapahtunut arvostelussa niissä kohdissa, joihin oikaisuvaatimus kohdennetaan. Jos arvostelussa ei ole tapahtunut kyseistä virhettä arvostelukriteereiden soveltamisessa, arvostelua ei muuteta. Jos virhe on tapahtunut, se korjataan. Myös muita mahdollisia oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana huomattuja virheitä voidaan korjata, mutta suoritusta ei erikseen tarkasteta niiden varalta

Miten lukio saa tietää mahdollisista muutoksista pisteissä ja arvosanoissa?

Lukioille lähetetään tieto oikaisuvaatimusmenettelyn tuloksesta lukion lautakunnalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. 

Miten näen koesuoritukseni, jotta pystyn perustelemaan hakemukseni?

Katso ohjeet koesuorituksen tarkasteluun Tulokset ja koesuoritukset -sivulta. Sivulla selitetään myös, mitä koesuorituksen merkinnät tarkoittavat.

Miten pyydän oikaisua sairauden, vamman, erityisen vaikean elämäntilanteen, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden tai muun koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamiseen?

Voit pyytää oikaisua, jos olet hakenut asian huomioon ottamista arvostelussa ja jos asian käsittelyssä on tapahtunut virhe. Asian käsittelyssä tapahtunut virhe voi olla esimerkiksi, että

 • lukio ei ole toimittanut hakemustasi lautakuntaan tai
 • olet saamassa hylätyn arvosanan ja sinulla on koesuoritusta heikentävä syy, jonka perusteella voit saada pistekorotuksen, ja arvosanan pistemäärää on korotettu väärin.

Jos lukio on tehnyt virheen hakemuksen tai lausunnon lähettämisessä lautakuntaan, pyydä lukiota toimittamaan hakemus eteenpäin. Jos olet jättänyt hakemuksen, kuvaa oikaisuvaatimuksessa täsmällisesti aiemmin lähettämäsi asiaa koskevat hakemukset ja lausunnot.

Koronavirustilanteen sinulle aiheuttamat ongelmat on voitu ottaa arvostelussa huomioon, jos olet jättänyt lautakuntaan hakemuksen erityisen vaikean elämäntilanteen huomioon ottamisesta. Et voi saada oikaisua vetoamalla näihin syihin, jos et ole jättänyt hakemusta.

Arvostelun yhteydessä pistekorotuksia ei voi saada vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan perusteella.

Miten pyydän oikaisua, jos kokeessa tapahtunutta häiriötä ei ole mielestäni otettu oikein huomioon arvostelussa?

Voit pyytää oikaisua, jos lukio on lähettänyt lautakuntaan ilmoituksen kokeessa tapahtuneesta häiriöstä ja jos asian käsittelyssä on tapahtunut virhe. Asian käsittelyssä tapahtunut virhe voi olla esimerkiksi, että

 • lukio ei ole toimittanut häiriöilmoitusta lautakuntaan tai
 • ilmoitus on lähetetty mutta häiriöstä annetut hyvityspisteet ovat väärin.

Jos lukio on tehnyt virheen häiriöilmoituksen toimittamisessa lautakuntaan, pyydä lukiota toimittamaan ilmoitus eteenpäin. Kuvaa oikaisuvaatimuksessa täsmällisesti aiemmin toimitetun häiriöilmoituksen tiedot. Kokelaan pitää ilmoittaa häiriötilanteesta valvojalle heti häiriön ilmetessä. Et voi saada oikaisua häiriötilanteen huomioon ottamisesta, jos lukio ei ole toimittanut asiasta ilmoitusta lautakuntaan.

Voiko opettaja tai rehtori tehdä oikaisuvaatimuksen?

Ei voi, ellei kokelas anna hänelle valtakirjaa oikaisuvaatimuksen tekemistä varten.

Todistukset

Ketkä saavat paperisen todistuksen?

Paperinen todistus lähetetään jatkossakin kaikille ylioppilaille heidän omaan lukioonsa. Myös muut kokelaat voivat saada paperisen todistuksen. Lue lisää todistusten tilaamisesta.

Maksaako paperinen todistus?

Tutkinnon suorittamisen yhteydessä paperinen todistus on jatkossakin maksuton. Jos kokelas kadottaa todistuksen, hän voi tilata uuden todistuksen. Uusista todistuksista ja käännöstodistuksista lautakunta perii kulloinkin voimassa olevan maksun.

Mikä on jatkossa virallinen ylioppilastutkintotodistus?

Sekä digitaalinen että paperinen todistus ovat virallisia todistuksia. Digitaalisen todistuksen aitous on helpommin tarkistettavissa. Viime kädessä todistuksen vastaanottaja päättää, millainen todistus esimerkiksi opiskelijahaussa kelpaa.

Mikä paperisessa todistuksessa muuttuu?

Paperinen todistus näyttää erilaiselta kuin ennen kevään 2023 tutkinnosta alkaen. Siinä ei myöskään ole turvaominaisuuksia kuten vesileimaa.

Miksi digitaalinen todistus on voimassa vain 3 vuotta?  

Todistuksen aitouden todistamiseen tarvittava sähköinen allekirjoitus on tyypillisesti voimassa tietyn määräajan. Todistusta ei kuitenkaan tarvitse säilyttää, vaan sen voi ladata uudestaan Oma Opintopolku -palvelusta aina tarvittaessa. Todistus on voimassa 3 vuotta latauksesta.  

Miksi todistuksessa näkyy kokeen suorittamisen ajankohta?

Kokeita voi uusia ja tutkintoa voi täydentää ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. Ajankohdasta näkee, miten tutkinto on rakentunut ja mitkä kokeet on suoritettu ennen tutkinnon valmistumista. Myös lainsäädännössä on määritelty, että parhaista arvosanoista viimeisin kirjataan todistukseen.

Miksi todistuksia on kahdenlaisia: sinisiä ja valkoisia? Mikä ero niillä on? 

Sininen ylioppilastutkintotodistus myönnetään ylioppilastutkinnon suorittaneelle, joko uudelle ylioppilaalle tai kokeiden uusijalle tai tutkinnon täydentäjälle. Sen voi ladata Oma Opintopolku -palvelusta tai lukiosta (paperinen todistus) aikaisintaan todistuksen myöntämispäivänä, jotka ovat viikon 22 lauantai kevään tutkinnon osalta ja 5. joulukuuta syksyn tutkinnon osalta.   

Valkoinen todistus on todistus hyväksytysti suoritetuista kokeista. Siinä ovat mukana ennen ylioppilaaksi valmistumista suoritettujen kokeiden arvosanat. Myös valkoisen todistuksen voi ladata Oma Opintopolusta aikaisintaan todistuksen myöntämispäivänä, jotka ovat viikon 22 lauantai kevään tutkinnon osalta ja 5. joulukuuta syksyn tutkinnon osalta.

Milloin todistuksen saa? 

Sinisen ylioppilastutkintotodistuksen voi ladata Oma Opintopolku -palvelusta tai hakea omasta lukiosta (paperinen todistus) aikaisintaan todistuksen myöntämispäivänä, jotka ovat kevään tutkinnon osalta viikon 22 lauantai ja syksyn tutkinnon osalta 5. joulukuuta. 
  
Jos et ole vielä ylioppilas, voit ladata Oma Opintopolusta valkoisen todistuksen hyväksytysti suoritetuista kokeista. Tutkintokauden uudet arvosanat päivittyvät todistuksiin vasta kyseisen tutkintokauden todistusten myöntämispäivän jälkeen. Keväällä 2024 suoritetut arvosanat näkyvät todistuksissa 1.6.2024.  

Milloin tutkintokauden arvosanat näkyvät digitodistuksissa?

Arvosanat näkyvät todistuksen myöntämispäivänä, jotka ovat kevään tutkinnon osalta viikon 22 lauantai ja syksyn tutkinnon osalta 5. joulukuuta.

Missä tiedostomuodossa digitaalinen todistus on?

Todistus on pdf-muodossa.

Mitä jos digitaalinen todistukseni katoaa?

Digitaalista todistusta ei tarvitse säilyttää itse, vaan se on saatavissa aina tarvittaessa Oma Opintopolku -palvelussa. Jos Ylioppilastutkintolautakunnan verkkopalvelusta tilattu, käsityönä tehtävän todistus (ennen vuotta 1990 tutkintonsa aloittaneet) katoaa, joudut tilaamaan uuden kadonneen tilalle.

Miten digitaalisen todistuksen saa?

Digitaalinen ylioppilastutkintotodistus on saatavissa aina tarvittaessa Oma Opintopolku -palvelussa. Todistuksen tiedot päivittyvät, kun tutkintoa täydennetään tai kokeita uusitaan.

Miten voin saada todistuksesta virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen tai apostille-todistuksen?

Digi- ja väestötietoviraston julkinen notaari voi todistaa jäljennöksen oikeaksi tai antaa apostille-todistuksen, jos ylioppilastutkintotodistuksessa on lautakunnan koholeima ja käsintehty allekirjoitus. Voit tilata koholeiman ja allekirjoituksen sisältävän paperisen todistuksen lautakunnan verkkopalvelusta ja toimittaa sen Digi- ja väestötietoviraston julkiselle notaarille.

Miten voin taata, että digitaalinen todistukseni on aito?

Todistuksen aitous vahvistetaan sähköisellä leimalla. Tiedoston sisältämä leima varmistaa, ettei asiakirjan tietoja ole muutettu ja että asiakirjan on myöntänyt leimassa esiintyvä taho. Varmista todistuksen aitous näiden ohjeiden mukaisesti:

 1. Valitse asiakirja sivun antamien ohjeiden mukaan 
 1. Tarkista seuraavat asiat: 
  1. Sivulla on vain yksi allekirjoitus, jonka varmenteen myöntäjä on EU-hyväksytty
  2. Allekirjoittajana on Matriculation Examination Board 
 1. Jos nämä tiedot täsmäävät, todistus ja kaikki sen sisältämät tiedot ovat aitoja.
 2. Jos nämä tiedot eivät täsmää, todistus ei ehkä ole aito. Ota yhteyttä Ylioppilastutkintolautakuntaan. 
Kuvakaappaus DVV:n palvelusta, jossa digitaalisen todistuksen aitouden voi todentaa.

Olen jo valmistunut ylioppilaaksi. Saanko myös digitaalisen todistuksen?

Jos olet aloittanut tutkintosi suorittamisen vuonna 1990 tai sen jälkeen, voit ladata digitaalisen todistuksen Oma Opintopolku -palvelusta. Syksyllä 1989 tai aikaisemmin tutkintonsa aloittaneet ylioppilaat voivat tilata digitaalisen todistuksen lautakunnan verkkopalvelusta. Nämä todistukset luodaan käsityönä rekisteritietoja yhdistämällä, joten niistä peritään maksu.

Olen vaihtanut nimeäni ja / tai henkilötunnustani. Saanko todistuksen uusilla tiedoilla? 

Saat digitaalisen todistuksen aina Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä olevilla henkilötiedoilla.

Voinko saada todistuksesta virallisen käännöksen?  

Digitaalinen ylioppilastutkintotodistus on ladattavissa Oma Opintopolusta maksuttomasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ylioppilastutkintolautakunnan luovuttamat käännöstodistukset eivät kuitenkaan ole virallisia käännöksiä. Virallisen käännöksen saa auktorisoidulta kääntäjältä. Esimerkiksi Opetushallitus pitää yllä auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu.

Voisiko paperisesta todistuksesta luopua kokonaan?

Paperinen todistus on hieno perinne, eikä siitä luopuminen ole näköpiirissä. Moni uusi ylioppilas haluaa esitellä todistusta sukulaisilleen ja ystävilleen.

Sairastuminen

Millä perusteella ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea?

Ilmoittautumisen mitätöintiin vaaditaan erityisen painava syy. Äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella tehtyihin hakemuksiin ei vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. 

Ilmoittautumisen mitätöinti äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella

Seuraavassa on esitetty koronavirustilantesta johtuvia perusteita, joilla ilmoittautumisen mitätöintiä voi hakea äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella. Hakemukseen tarvittavat liitteet toimitetaan hakemuksen yhteydessä.

 • Olet sairaana tai testattavana esimerkiksi koronaviruksen vuoksi.
 • Sinulla on jokin muu sairaus tai oire, joka haittaa kokeeseen osallistumista.
 • Tarvitset tai läheisesi tarvitsee erityistä suojaa perussairauden takia. 
 • Muu vastaava tilanteeseen liittyvä syy

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • lyhyt perustelu omasta tilanteestasi ja sen vaikutuksesta kokeiden suorittamiseen
 • Jos sinulla on esimerkiksi aiemmin saatu lääkärintodistus tai itse tulostettu ote Kanta-rekisteristä, voit liittää sen lisäselvitykseksi hakemukseen.

Milloin saan tiedon päätöksestä hakemukseeni?

Tutkinnon valmistumiseen liittyvät hakemukset pyritään käsittelemään ennen tutkintotulosten valmistumista. Muiden hakemusten käsittely riippuu hakemusten määrästä. Päätös tulee kokelaalle ja lukiolle postitse.

Jos kokelas suorittaa kokeet maksullisina ja ilmoittautuminen kokeeseen mitätöidään, hänelle palautetaan koekohtainen tutkintomaksu. Maksun palautus tapahtuu annettuun tilinumeroon todennäköisesti 3–6 viikon kuluessa päätöksestä. 

Miten haen ilmoittautumisen mitätöintiä?

Toimita lukioon tarvittavat tiedot kahden viikon kuluessa koepäivästä, ellei esimerkiksi sairastuminen estä tietojen toimittamista.

 • nimi
 • yhteystiedot: postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero
 • mitä koetta hakemus koskee
 • pyydetyt liitteet
 • tilinumero mahdollista koekohtaisen tutkintomaksun palauttamista varten

Lukion tulee toimittaa hakemukset sähköisen asioinnin kautta Ylioppilastutkintolautakunnalle (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) koepäivien jälkeen. 

Miten toimin, jos sairastun äkillisesti tai joudun muusta syystä jäämään pois kokeesta?

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian lukioon, jossa suoritat kokeita. Jos päätös askarruttaa, suunnitelmasta kannattaa keskustella rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, jotta vaikutukset valmistumiseesi ovat mahdollisimman pieniä. Mahdolliset hakemukset voi tehdä koepäivän jälkeen.

Vaihtoehtoja kokeesta pois jäävälle kokelaalle:

 • Hylätty arvosana, jos jäät pois kokeesta etkä hae mitätöintiä
 • Hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä ja koekohtaisen maksun palautus

Miten toimitaan, jos kyseessä on ensimmäinen tutkintokertani ja olen poissa kaikista kokeista?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Sinun on mahdollista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä (katso perusteet yllä).

Jos kaikki ensimmäisen tutkintokertasi ilmoittautumiset mitätöidään, ylioppilastutkintosi suorittaminen ei ole vielä alkanut.

Miten toimitaan, jos kyseessä on kolmas tutkintokertani ja olen poissa tutkintoon vaadittavasta kokeesta?

Jos et saavu kokeeseen, saat hylätyn arvosanan. Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Tämä koskee myös niitä kokelaita, joilla olisi nyt kolmas varsinainen tutkintokerta. Et siis joudu aloittamaan tutkintoa kokonaan alusta.

Jos olit tutkintoon vaadittavan kokeen lisäksi poissa myös ylimääräisestä kokeesta, harkitse erikseen, haluatko hakea ilmoittautumisen mitätöintiä kyseisestä kokeesta. Et voi täydentää tutkintoa uusilla aineilla, ennen kuin olet saanut ylioppilastutkintosi suoritettua.

Miten toimitaan, jos suoritan tutkintoa vanhan tutkintorakenteen mukaan ja olen poissa pakollisen hylätyn kokeen kolmannesta uusintakerrasta tai muissa tilanteissa, joissa joutuisin aloittamaan tutkinnon alusta?

Joudut aloittamaan tutkinnon suorittamisen alusta. Jos aloitat tutkinnon suorittamisen alusta, suoritat ylioppilastutkinnon uuden, keväällä 2022 voimaan tulleen tutkintorakenteen mukaisesti. Voit sisällyttää aiemmin hyväksytysti suorittamasi kokeet osaksi uutta tutkintoa kuudelta edelliseltä tutkintokerralta. 

Jokaisen kokelaan tilanne on kuitenkin syytä katsoa huolellisesti sekä lukiossa että lautakunnassa kaikkien vaihtoehtojen selvittämiseksi. Toimita lukiolle hakemus ilmoittautumisen mitätöimisestä. Lukio lisää hakemukseen selvityksen tilanteestasi mahdollisen tutkinnon uudelleen aloittamisen kannalta.

Onko minun pakko tehdä hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä?

Ei ole. Jos et tee hakemusta, saat hylätyn arvosanan siitä kokeesta, josta olet poissa. Hylättyä arvosanaa voi uusia seuraavalla tutkintokerralla, jos sinulla on hylätyn arvosanan uusimiskertoja jäljellä. Hylättyä arvosanaa saa uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

Hylätty koe

Millainen rangaistus seuraa vilpistä, vilpin yrityksestä, vilpissä avustamisesta tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta?

Kokelas menettää oikeutensa osallistua kokeisiin, jos hän syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä. Vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikkomisesta seuraa, että kokelaan kaikki kokeet hylätään kyseisellä tutkintokerralla, eikä kokelas mahdollisesti saa ilmoittautua seuraavalle tutkintokerralle. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.

Mitä kompensaatiopisteet ovat ja miten ne toimivat?

Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon hyväksytysti, vaikka hän saisi tutkintoon vaadittavasta kokeesta hylätyn arvosanan. Lautakunta myöntää kompensaatiopisteitä sen mukaan, mitkä arvosanat kokelas on saanut muista kokeistaan.

Keväällä 2022 tai myöhemmin tutkintonsa aloittaneilla on vain yksi hylätty arvosana: i. Sitä ennen aloittaneiden hylätyt suoritukset on jaettu tason mukaan neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=.

Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

laudatur7 pistettä
eximia cum laude approbatur6 pistettä
magna cum laude approbatur5 pistettä
cum laude approbatur4 pistettä
lubenter approbatur3 pistettä
approbatur2 pistettä

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittanut kokelas tarvitsee yhteensä 10 pistettä kompensoidakseen hylätyn arvosanan (i). Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin aloittaneen kokelaan hylätyn kokeen kompensoi 12 pistettä, jos hylätty arvosana on i+, 14 pistettä kompensoi i:n, 16 pistettä kompensoi i-:n ja 18 pistettä kompensoi i=:n.

Vain yhden hylätyn kokeen voi kompensoida. Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa kompensaatiopisteitä saa vain tutkintoon vaadittavista kokeista eli enintään neljästä hyväksytysti suoritetusta kokeesta. Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin aloitetuissa tutkinnoissa kompensaatiopisteitä saa kaikista hyväksytysti suoritetuista kokeista (sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista).

Kompensaatioon liittyvää tietoa löydät Yleisistä määräyksistä ja ohjeista alaluvusta 1.1.7.

Abitti2025

Eikö itse koejärjestelmää uudisteta? Pelkkä tikuista eroon pääsy tuntuu aika vähäiseltä uudistukselta.

Abittia kehitetään jatkuvasti tukemaan ylioppilastutkintoa entistä paremmin. Abitti2025-hankkeen tavoite on helpottaa koejärjestelyjä. Sen keskeisin muutos on siirtyminen tikulla käynnistettävästä järjestelmästä Abitti-sovellukseen. 

Käytetäänkö siirtymäaikana rinnakkain tikullista ja tikutonta Abittia?

Vielä ei tiedetä, toimiiko sama koetilan palvelin sekä tikullisessa että tikuttomassa Abitissa. Sitäkään ei vielä tiedetä, voiko kokelas valita, käyttääkö hän siirtymäaikana ylioppilaskokeissa tikullista vai tikutonta Abittia. 

Kuka asentaa Abitti2025-sovelluksen kokelaan koneelle?

Asennukseen on useita vaihtoehtoja, jotka riippuvat siitä, kuka konetta ylläpitää. Jos kone on keskitetyssä ylläpidossa, Abitti-sovellus voidaan todennäköisesti asentaa sitä kautta valmiiksi opiskelijalle. Voi olla, että Abitti-sovellus löytyy käyttöjärjestelmän sovelluskaupasta tai sen voi asentaa YTL:n verkkosivuilta. Koska sovellusta ei vielä ole, on liian aikaista sanoa, miten sitä jaetaan. 

Lisääntyykö vilpin mahdollisuus Abitti2025:ssä?

Ei lisäänny.  

Mikä on Abitti2025:n elinkaari? Kauanko se on käytössä ennen seuraavaa uudistusta?

Tarkkaa elinkaarta on vielä vaikea ennustaa. Nykyinen Abitti tulee tiensä päähän vuosikymmenen lopussa. Jos Abitti2025 osoittautuu yhtä pitkäikäiseksi, se voi olla käytössä jopa 15 vuotta. 

Millaista tukea käyttöönottoon saa?

Katsotaan ensin rauhassa, kuinka erilainen Abitti2025 on nykyiseen Abittiin verrattuna. Ennen Abitti2025:n käyttöönottoa järjestetään koulutuksia ja tuotetaan koulutusmateriaalia. Abitti-tuki auttaa lukioita ongelmatilanteissa. 

Milloin Abitti2025 on käytössä?

Jos uudistuksen rahoitus varmistuisi vuonna 2023, voisi ensimmäinen versio uudistetusta Abitista olla harjoittelukäytössä lukioissa vuonna 2025. Ylioppilaskokeissa se tulee käyttöön myöhemmin. 

Missä Abitti2025-palvelin on? Tarvitaanko koetilan palvelinta jatkossa vai tuleeko keskitetty palvelin?

Ylioppilaskokeet suoritetaan hyvin todennäköisesti jatkossakin koetilan sisäisessä verkossa. Se on osoittautunut erittäin toimintavarmaksi ratkaisuksi. Internetissä oleva pilvipalvelin helpottaisi harjoituskäyttöä erityisesti itsenäisesti valmistautuvien korottajien kohdalla. 

Mitä apuohjelmia on käytössä esimerkiksi MAFYKE-kokeissa?

Jotta eri käyttöjärjestelmien koemoodit saadaan yhtenäisiksi, niissä käytetään selainteknologiaa. Lukittu koemoodi sisältää selaimen, jonka kautta kokelas vastaa kysymyksiin ja käyttää sovelluksia. Nykyiset sovellukset eivät ole selainpohjaisia, joten ne eivät sellaisenaan toimi Abitti2025:ssä. Tämä on Abitti2025:n näkyvin muutos.

Onneksi sovellusvalmistajat ovat jo menossa tähän suuntaan. Joistakin koeympäristön nykyisistä sovelluksista on jo selainversiot, ja muunnosprojekteja on käynnissä. Ohjelmavalmistajat haluavat tarjota ohjelmiaan selaimille, koska ne toimivat kaikissa käyttöjärjestelmissä. Tämä on juuri se, mitä Abitti2025:llä tavoitellaan. Sovellusvalikoima päätetään vasta vuosien kuluttua, kun uuden Abitin käyttöönotto lähestyy. 

Mitä jos sovelluksen päivitys ei toimikaan kokelaan koneessa?

Kokeeseen tullessa kokelaalla on oltava tietokone, johon on asennettu vaadittu Abitti-sovelluksen versio. YTL ilmoittaa kokeessa käytettävän sovellusversion etukäteen. Tarvittaessa voidaan turvautua lukion varakoneeseen. 

Miten koe käynnistetään, kun tikuista luovutaan?

Tikun korvaa Abitti-sovellus, joka pyritään saamaan eri käyttöjärjestelmille. Sovellus muodostaa lukitun koeympäristön nykyisen Abitti-tikun tapaan. Koemoodien toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan käyttöjärjestelmien lukittuja koetiloja. 

Miten koe- ja aineistosivut muuttuvat?

Tämänhetkisen käsityksen mukaan koe- ja aineistosivut eivät muutu tässä uudistuksessa. 

Miten kokeiden rakenteiden ja sisällön uudistukset on synkattu Abitin uudistuksen kanssa?

Ei mitenkään. Abitti2025 on tekninen uudistus, jolle ei vielä ole rahoitusta. Suunnitellut ylioppilastutkinnon kehittämishankkeet voidaan toteuttaa ilman Abitti2025:ttä. 

Miten muutos vaikuttaa lukion IT-henkilökuntaan? Tarvitaanko enemmän asiantuntijoita?

Abitti2025:ssä USB-tikkujen kirjoitus jää historiaan. Kokelaiden koneen asennus muistuttaa nykyistä enemmän normaalia työaseman ylläpitoa. 

Miten muutos vaikuttaa tietoturvaan?

Alustavien tietojen mukaan koe voidaan suorittaa yhtä luotettavasti kuin nyt käyttöjärjestelmän koetiloja hyödyntäen. Tämän lisäksi koneella tehdään teknistä valvontaa kokeen aikana. 

Miten pitkä siirtymäaika Abitti2025:n käyttöönottoon tulee? Sitä on ehdittävä harjoitella riittävästi.

Kysymys riittävästä siirtymäajasta on suhteellinen: yhdelle riittää puoli vuotta, toiselle kolme. Joka tapauksessa uutta Abittia ei oteta käyttöön ylioppilaskokeissa ilman, että sekä lukioiden henkilökunta että opiskelijat ovat saaneet tutustua koejärjestelmään ja harjoitella sen käyttöä kurssikokeissa. Siirtymäajasta keskusteltaessa on hyvä muistaa, että siirtymä tarkoittaa kahden päällekkäisen Abitti-version käyttöä, missä voi olla omat hankaluutensa. 

Miten taataan kaikkien laitteiden toimiminen, jos esimerkiksi aikuislukion kokelaita ei tavata ennen koetilaisuuden alkua?

Uudessa Abitti-versiossa tilanne helpottuu huomattavasti nykyisestä. Abitti-sovelluksen voi asentaa koneelle etukäteen ja samalla varmistua sen toiminnasta. Nykyisen Abitin testaaminen tikkujen kirjoituksineen on huomattavasti vaikeampaa. 

Miten tiedämme ajoissa, mitä laitteita lukioihin hankitaan? Hankintasopimukset voivat olla pitkiä.

Tällä hetkellä on varminta hankkia laitteita, jotka täyttävät ylioppilaskokeiden voimassa olevat määräykset. 

Onko koejärjestelmää jatkossa helpompi täydentää uusilla ohjelmilla? 

Tavoite on jatkossakin se, että koeympäristöön otetaan lukioissa käytettäviä, kokeen luonteeseen soveltuvia ohjelmistoja. 

Onko koetilaan siirtyminen yhtä helppoa kaikille koneesta riippumatta?

Tähän on vielä hieman aikaista vastata. Koemoodit eri käyttöjärjestelmissä poikkeavat toisistaan, mutta on luonnollisesti tärkeää, että kokeen aloittaminen on sujuvaa. 

Päivittyykö Abitti-sovellus automaattisesti? Mitä jos päivitys tulee juuri ennen koetta tai sen aikana?

Päivitystapa riippuu ylläpitäjästä. YTL huolehtii siitä, että kokeeseen tulevat kokelaat tietävät, millä ohjelmaversiolla koe suoritetaan. 

Pitääkö uudistus ottaa jo nyt huomioon palvelimia hankittaessa?

Tällä hetkellä on varminta hankkia laitteita, jotka täyttävät ylioppilaskokeiden voimassa olevat määräykset. 

Tarjoaako Abitti2025 mahdollisuuden uudenlaisiin tehtävätyyppeihin?

Uusia tehtävätyyppejä voitaisiin tehdä nykyiseenkin Abittiin. Tehtävätyyppien lisääminen on työlästä, koska niissä on huomioitava koesuorituksen arvostelu ja kokelaiden oikeusturva. 

Tarvitaanko langallista koeverkkoa uudistuksen jälkeen?

Abitti2025 ei vaikuta koeverkkoon. Langallinen verkko on edelleen monessa tapauksessa turvallisin tapa järjestää koe, mutta lautakunnalta voi jo nyt hakea lupaa langattoman verkon käyttöön.  

Toimivatko näkövammaisten oppilaiden laitteet ja sovellukset uudessa koejärjestelmässä?

Todennäköisesti eivät sellaisenaan. Jatkossakin näkövammaiset kokelaat on huomioitava juuri heille räätälöidyillä suoritusvaihtoehdoilla. 

Tukeeko Abitti2025 kosketusnäyttöjä?

Vielä ei tiedetä, toimivatko kosketusnäytöt käyttöjärjestelmien koemoodeissa.  

Voisiko netti olla käytössä tietyissä tehtävissä?

Koska ylioppilaskoe on yksilökoe, ei siihen ole tulossa avointa tai rajoitettua pääsyä internetiin. Kaiken kokeessa tarvittavan aineiston on jatkossakin oltava kokeessa mukana.