Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän vastausten arvostelu syksyn 2023 tutkinnosta alkaen

Ylioppilastutkintolautakunta on 8.12.2022 julkaissut päivitetyt toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kokeiden koekohtaiset määräykset. Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän arvostelukriteeristöä on selkeytetty. Arvostelun periaatteet eivät muutu. Viestinnällisyys säilyy edelleen pääkriteerinä ja muut kriteerit täydentävät sitä.

Katso uudet koekohtaiset määräykset ja ohjeet

Päivitetyssä kriteeristössä käytössä olevien pisteiden määrää on harvennettu. Taulukon vaakariveillä on vain yksi käytettävissä oleva pistemäärä.

Päivitetyssä taulukossa ovat nyt omina sarakkeinaan kaikki viisi arvostelussa huomioon otettavaa kriteeriä: “Viestinnällisyys”, “Tekstin sisältö ja/tai aiheen käsittely”, ”Tekstilajin mukainen rakenne”, “Kielellinen laajuus” sekä “Oikeakielisyys ja virheiden vakavuus”. Kriteerien sanamuotoa on tarkistettu.  

Päivitetyt kriteerit helpottavat ja selkeyttävät arvostelutyötä. Muutos vahvistaa arvostelun yhdenmukaisuutta ja luotettavuutta. Arvosteluasteikon harventamisella ja kriteerien päivittämisellä ei ole merkittävää vaikutusta arvosanoihin.

Päivitetyt määräykset ja selkeytetty kriteeristö tulevat voimaan syksyn 2023 tutkinnosta alkaen. Kevään 2023 tutkinnossa käytössä on vielä nykyinen kriteeristö.