Pasi Pirttisaari

Pitkien kielten kirjoitussuoritusten uusien arvostelukriteerien vaikutus yo-kokeessa 

Ylioppilaskokeiden pitkien kielten kirjallisessa tuottamisessa uudistettiin arvostelukriteeristöä syksyksi 2023. Kirjoitussuoritusten pisteytystä muutettiin ja sanallisia arvostelukriteereitä päivitettiin. Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää ja yhdenmukaistaa arviointia.

Pitkien kielten kirjoitustehtävän mahdolliset pisteet: 99, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 28, 14 ja 0.

Tavoitteena ei ollut muuttaa arvostelulinjaa ankarammaksi tai lievemmäksi. Kielitaitokäsitys pysyi ennallaan eli pääkriteeri arvostelussa on edelleen kommunikatiivisuus eli viestin välittyminen. Pitkiä kieliä ovat toiset kotimaiset ruotsi ja suomi sekä vieraat kielet englanti, espanja, ranska, saksa ja venäjä.

Uudistuksen taustaa 

Pitkien kielten kirjoitussuoritukset arvosteltiin kevääseen 2023 asti käyttämällä seuraavia pistemääriä: 99, 97, 95, 92, 90, 88, 85, 82, 80, 78, 75, 72, 70, 68, 65, 62, 60, 58, 55, 52, 50, 48, 45, 42, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Yksittäisiä pistemääriä asteikossa on 33. Tästä suuresta käytettävien pistemäärien joukosta oli toisinaan hankala valita juuri oikea suorituksen tasoa vastaava pistemäärä. Samat sanalliset kriteerit viittasivat neljään tai jopa viiteen (kategoria 90, 92, 95, 97, 99 pistettä) eri pistemäärään. Myös opettajan alustava arvostelu muuttui monesti suuntaan tai toiseen. Monet kokivat arvostelun pisteytysasteikon liian hienosyiseksi.  

Arvostelun selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi päätettiin vähentää käytettävien pistemäärien lukumäärää. Uudessa asteikossa on kymmenen käytettävää pistemäärää: 99, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 28, 14, 0. Oletus oli, että tällä asteikolla on helpompi päätyä kokelaan osaamistasoa vastaavaan pistemäärään ja että arvosteluasteikon muuttaminen harvempiportaiseksi yhtenäistäisi opettajien ja sensorien arvostelua. Uutta asteikkoa esitestattiin valitulla sensorijoukolla, ja palaute oli poikkeuksetta myönteistä. Numeerinen koearvostelujen analyysi näytti, että uudella asteikolla saatiin aikaan aiempaa yhdenmukaisempi pisteytys.  

Uudistuksen valmisteluvaiheessa tehtiin myös kokeilu, jossa muunnettiin muutaman aiemman tutkintokerran pitkien kielten kirjoitussuoritusten pistemäärät vastaamaan uuden suppeamman arvosteluasteikon pisteitä. Näitä pisteitä käyttämällä kaikille kokelaille laskettiin uudet kokeen yhteispistemäärät, joiden avulla tutkittiin, missä määrin arvosanojen pisterajat muuttuisivat toteutuneisiin pisterajoihin nähden. Havaittiin, että uuden asteikon käyttö ei aiheuttanut ongelmia arvosanojen pisterajoja päätettäessä. Pitkien kielten kokeet olivat edelleen riittävän erottelevia, ja suhteellinen arvostelu toimi hyvin.  

Pisteytysasteikon muutoksen ohella päivitettiin myös sanallisia arvostelukriteereitä sanamuodoiltaan selkeämmiksi, jotta ne vastaisivat paremmin käytössä olevia opetussuunnitelman perusteita. Tässä yhteydessä arvostelutaulukkoon lisättiin myös oma sarakkeensa tekstilajin mukaiselle rakenteelle.  

Opettajan alustavan arvostelun pisteet pysyivät aiempaa useammin muuttumattomina 

Uudistuksen vaikutuksia selvitettiin ensin keskustelemalla syksyn 2023 sensoroinnin sujumisesta. Sensorien palaute arvostelusta uudella pisteytysasteikolla oli myönteistä, ja uusi kriteeristö tuntui toimineen hyvin. Tulosten julkaisun jälkeen saatiin lisäksi käyttöön myös arvostelun tilastotietoja, joista osa on esitetty taulukoissa 1 ja 2.  

Taulukko 1 näyttää, missä määrin sensori on muuttanut opettajan alustavaa arvostelua tarkasteltuina tutkintokertoina. Kaikkia pitkiä kieliä tarkastellaan tässä yhtenä joukkona. Pystysarakkeissa on neljän eri peräkkäisen tutkintokerran (kevät 2022 – syksy 2023) tiedot. Kustakin tutkintokerrasta on annettu kokelaiden lukumäärä (kokelaita) sekä heidän prosentuaalinen osuutensa (%). Vaakariveillä kuvataan sensorin ja opettajan alustavan arvostelun muutosta seitsemään luokkaan jaettuna. Vaakarivit ovat ylhäältä alas lueteltuina: sensori on pudottanut opettajan alustavan arvostelun pistemäärää yli 20 pistettä, 11–20 pistettä tai 1–10 pistettä; alustava arvostelu ei muuttunut, sensori on korottanut opettajan alustavan arvostelun pistemäärää 1–10 pistettä, 11–20 pistettä tai yli 20 pistettä.  

Taulukko 1. Opettajan alustavan ja sensorin lopullisen arvostelun piste-erot eri tutkintokertoina.  

 

Kaikki kielet yhdessä tutkintokerroittain  

 

Kevät 2022  

Syksy 2022  

Kevät 2023  

Syksy 2023  

Pistemuutos  

Kokelaita  

%  

Kokelaita  

%  

Kokelaita  

%  

Kokelaita  

%  

Sensori pudottanut yli 20 p.  

56  

0,26  

6  

0,03  

12  

0,06  

7  

0,04  

Sensori pudottanut 11–20 p.  

202  

0,92  

133  

0,67  

117  

0,55  

72  

0,36  

Sensori pudottanut 1–10 p.  

6768  

30,92  

5984  

30,27  

6015  

28,37  

2189  

11,04  

Alustava arvostelu ei muuttunut 

10233 

46,75 

9221 

46,65 

9917 

46,77 

15108 

76,18 

Sensori korottanut 1–10 p.  

4508  

20,59  

4285  

21,68  

4983  

23,50  

2304  

11,62  

Sensori korottanut 11–20 p.  

68  

0,31  

78  

0,39  

109  

0,51  

108  

0,54  

Sensori korottanut yli 20 p.  

56  

0,26  

61  

0,31  

51  

0,24  

45  

0,23  

Taulukosta 1. nähdään, että syksyn 2023 tutkintokerralla uutta asteikkoa käytettäessä opettajan alustava arvostelu ei muuttunut noin 76 %:ssa tapauksissa. Sitä vastoin kolmella edeltävällä tutkintokerralla vanhalla, tiheämpiportaisella asteikolla arvosteltaessa sensori ja opettaja päätyivät samaan pistemäärään noin 47 %:ssa tapauksista. Opettajan ja sensorin arvostelun yhdenmukaisuus on tässä mielessä lisääntynyt.  

Toinen havainto taulukosta 1 on, että syksyllä 2023 uutta asteikkoa käytettäessä sensorit ovat pudottaneet 1–10 pistettä 11,04 %:ssa tapauksista ja korottaneet 1–10 pistettä 11,62 %:ssa. Alle yhdentoista pisteen pudotukset ja korotukset ovat siis varsin hyvin tasapainossa. Sitä vastoin tutkintokerroilla kevät 2022, syksy 2022 ja kevät 2023 on pudotettu 1–10 pistettä selvästi useammin (30,92 %, 30,27 %, 28,37 %) kuin korotettu 1–10 pistettä (20,59 %, 21,68 %, 23,50 %).  

Ylimpiä pistemääriä annettiin aiempaa enemmän 

Taulukko 2 näyttää prosenttiosuuksina kuinka paljon yksittäisiä pistemääriä on annettu pitkissä kielissä keväällä 2022, syksyllä 2022, keväällä 2023 ja syksyllä 2023. Kaikkia pitkiä kieliä tarkastellaan taulukossa yhtenä joukkona. Vertailtavuuden vuoksi on tutkintokertojen kevät 2022, syksy 2022 ja kevät 2023 kirjoitussuoritusten pistemäärät muunnettu uuden arvosteluasteikon mukaisiksi pistemääriksi. 

Taulukko 2. Annettujen pistemäärien prosenttiosuudet eri tutkintokertoina.  

 
 

Kevät 2022 (muunnettu)  

Syksy 2022 (muunnettu)  

Kevät 2023 (muunnettu)  

Syksy 2023  

Kaikki kielet  

Uudella asteikolla  

%  

%  

%  

%  

 

0  

0,49  

0,14  

0,11  

0,10  

 

14  

0,16  

0,10  

0,20  

0,18  

 

 

28  

0,04  

0,06  

0,08  

0,32  

 

44 

1,59  

1,63  

1,40  

1,12  

 

54  

5,18  

4,71  

5,08  

3,89  

 

64  

14,73  

13,71  

15,33  

12,04  

 

74  

29,42  

28,24  

29,13  

27,67  

 

84  

34,38  

36,20  

34,71  

33,46  

 

94  

12,78  

13,86  

12,62  

18,97  

 

99  

1,23  

1,35  

1,33  

2,23  

 

Kokelaita  

21832  

19708  

21138  

19852  

Uuden arvosteluasteikon käyttö syksyn 2023 arvostelussa näyttää lisänneen pistemäärien 99 ja 94 käyttöä verrattuna edeltäviin tutkintokertoihin. Syksyllä 2023 sai 99 pistettä 2,23 % suorituksista ja 18,97 % suorituksista sai 94 pistettä. Vanhaa arvosteluasteikkoa käytettäessä aiemmilla tarkastelluilla tutkintokerroilla täydet 99 pistettä sai 1,23 % – 1,35 % suorituksista ja 94 pistettä 12,62 % – 13,86 % suorituksista. Uutta asteikkoa käytettäessä annettiin siis enemmän kahta ylintä pistemäärää.  

Päätelmiä 

Uuden arvosteluasteikon pisteluokkia on vähemmän ja niiden välit ovat suurempia kuin vanhassa asteikossa. Kunkin pisteluokan sanallisia kriteereitä vastaa kulloinkin vain yksi pistemäärä. Arvostelu on uudella asteikolla oletettavasti suoraviivaisempaa ja selkeämpää kuin vanhalla. Toki asteikon vaihdos ja muuttuneet kriteerien sanamuodot saattavat aluksi vaatia totuttelua.  

Syksyn 2023 arvostelussa sensori muutti opettajan alustavan arvostelun pistemäärää noin yhdessä suorituksessa neljästä, kun taas aiemmilla tarkastelluilla tutkintokerroilla pistemäärä muuttui useammin kuin joka toisessa suorituksessa. Arvostelu uudella asteikolla vaikuttaa siis tässä suhteessa olevan aiempaa yhdenmukaisempaa.  

Kun tarkastellaan alle 11 pisteen pudotuksia ja korotuksia opettajan alustavaan arvosteluun, oli uutta asteikkoa käytettäessä näitä pistemuutoksia hieman useammin kuin yhdessä suorituksessa kymmenestä. Nämä pistepudotukset ja -korotukset olivat varsin hyvin tasapainossa. Vanhalla, tiheämpiportaisella asteikolla arvosteltaessa sensorit ovat puolestaan selvästi useammin laskeneet pisteitä kuin nostaneet niitä. Pisteytys uudella asteikolla vaikuttaa tässä mielessä tasapuolisemmalta kuin vanhalla asteikolla.  

Lisäksi uudella asteikolla arvosteltaessa on kahta ylintä pistemäärää (99 ja 94) annettu suhteellisesti enemmän kuin aiempina tutkintokertoina. Uudistuksen tarkoitus ei ollut lieventää arvostelulinjaa, mutta syksyllä 2023 arvostelu on kuitenkin ollut asteikon yläpään osalta jossain määrin lievempää kuin aiemmin.  

Uutta arvosteluasteikkoa on nyt käytetty vasta yhden kerran. Yhden ainoan tutkintokerran tulosten perusteella ei voi tehdä varmoja päätelmiä uudistuksen toimivuudesta kokonaisuudessaan. Siihen vaaditaan useamman tulevan tutkintokerran tarkastelua. Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että uudistus on ollut onnistunut.