Vanliga frågor

Anmälan

Kan jag ändra mina anmälningsuppgifter?

Studentexamensnämnden kan på ansökan och av synnerligen vägande skäl godkänna en ändring i de uppgifter som ingår i en anmälan, om det vid anmälan bevisligen skett något fel. Till ansökan bifogas examinandens anmälningsblankett eller en kopia av blanketten samt utlåtande av rektor.

Kan man anmäla sig försenat till proven i studentexamen?

Studentexamensnämnden kan av synnerligen vägande skäl godta en anmälan som gjorts efter utsatt tid. Examinanden bör diskutera saken med rektorn vid sitt gymnasium innan rektorn kan skicka in en ansökan till nämnden. I ansökan bör förklaras, varför examinanden inte har anmält sig inom föreskriven tid och varför det skulle vara viktigt att få delta i examen. Rektors utlåtande skall bifogas ansökan.

Kan man annullera sin anmälan till proven i studentexamen?

Innan anmälningstidens utgång kan man annullera sin anmälan med en skriftlig anmälning till skolans rektor. Efter att anmälningstiden gått ut kan man från Studentexamensnämnden utifrån synnerligen vägande skäl ansöka om annullering av anmälan till prov som ingår i examen eller fristående prov. Vägande skäl har av nämnden ansetts vara t.ex. förhinder p.g.a. sjukdom, studier eller arbete utomlands, samt förhinder som följer av utförande av värnplikt.

Ansökan skrivs tillsammans med gymnasiets rektor. Till ansökan skall bifogas intyg över förhindret. Läkarintyg eller andra utlåtanden från hälsovården behöver inte bifogas till ansökningar som görs på grund av ett plötsligt sjukdomsfall. Ett intyg bör bifogas även över studier eller arbete utomlands under den tid då proven pågår, eller ett intyg över att en värnpliktig inte har fått permission för att delta i examen.

Studier eller arbete i hemlandet eller värnplikt gäller i sig inte som grund för en annullering.

En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad.

När skall man senast anmäla sig till studentexamen?

Till vårens examen anmäler man sig senast det föregående året den 1. december. Till höstens examen anmäler man sig senast den 5. juni. Följ ditt gymnasiums anvisningar för anmälan. Anmälan är bindande.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

Examensavgifter

Jag har inte fått en räkning på studentexamensavgifterna, eller räkningen jag fått är felaktig. Vad ska jag göra?

Studentexamensuppgifterna tas ut av gymnasiet och redovisas senare till Studentexamensnämnden. Kontakta ditt gymnasium ifall du inte fått en räkning på examensavgifterna, om räkningen kommit bort, eller om den innehåller fel. Kontakta ditt gymnasium i alla problemfall som gäller examensavgifterna.

Vad är examensavgifter och hur betalas de?

För att kunna delta i studentexamen och bli student bör du betala de provspecifika avgifterna (34 € per prov) till ditt gymnasium. Följ ditt gymnasiums anvisningar om betalning av examensavgifter. Kolla avgifterna från Examensavgifter -delen på nämndens webbsida.

I specialfall (till exempel om examinanden som anmält sig inte fyller kraven för deltagande, eller om anmälan annulleras) kan provspecifika avgifter återbetalas på begäran. Grundavgiften måste emellertid även i det fallet betalas. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. Läs anvisningarna gällande återbetalning av avgifter på Examensavgifter-sidan.

Utförandet av prov

Hur ansöker jag om specialarrangemang inför avläggande av ett prov?

Du kan ansöka om specialarrangemang inför avläggande av ett prov ifall du lider av en av de följande:

 • Sjukdom och funktionshinder
 • Hörselskada
 • Synskada
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål
 • Synnerligen svår livssituation.

Exempel på specialarrangemang är till exempel extra tid i provsituationen, en enskild provlokal, rätt till större teckenstorlek, rätt till större bildskärm, prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade, prov med begränsat ljudmaterial eller anlitande av assistent.

Sjukdom eller funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller en synnerligen svår livssituation kan beaktas i bedömningen om examinanden annars skulle få ett underkänt vitsord i provet.

Examinanden ansöker om specialarrangemang tillsammans med gymnasiets rektor. Kolla Specialarrangemang-delen för vilka utlåtanden och bilagor som krävs för olika ansökan.

Vänligen ansök om specialarrangemang i god tid innan studentexamensproven. Ifall det gäller bestående hinder lönar det sig att göra ansökan eventuellt redan i början av gymnasiestudierna.

Ansökan kan göras på pappersblankett eller via studentexamensnämndens e-tjänst. Vi rekommenderar e-tjänsten, eftersom behandlingen av elektroniskt inskickade ansökningar är snabbare.

Kan jag avbryta examen och börja om från början?

Studentexamensnämnden kan på ansökan med stöd av synnerligen vägande skäl besluta att en examinand kan avbryta avläggandet av examen och börja om från början. Ansökan överlämnas till gymnasiets rektor, som bifogar sitt utlåtande och skickar ansökan vidare till nämnden.

Kan jag avlägga nya prov även om jag redan har skrivit studenten?

Om du har godkänt skrivit studenten kan du komplettera din examen med prov i sådana ämnen, som inte ingår i din examen. Du kan även komplettera din examen med prov i sådana ämnen, vars prov har ingått i din examen på en annan nivå. Du kan alltså skriva prov i till exempel lång tyska, även om du i din examen tidigare har skrivit provet i kort tyska.

Kan jag delta i prov i något annat gymnasium än mitt eget?

Studentexamens prov kan på rektors medgivande utföras i annat gymnasium än det egna. Om examen är på hälft, skall man komma överens med rektorerna i det egna samt i det främmande gymnasiet om avläggandet av examen.

Ifall din studentexamen är färdig ska du i första hand , anmäla dig i första hand till ditt gamla gymnasium för att komplettera din examen. Om gymnasiet inte längre finns kvar anmäler man du sdig till ett annat gymnasium som lyder under samma utbildningsanordnare (oftast staden eller kommunen), eller det gymnasium som ligger närmast din bostadsort. Det är möjligt att höra sig för i andra gymnasier ifall de har möjlighet att ta emot extra personer som vill ta om prov.

Kan jag höja mina vitsord i studentexamen?

Ifall examen är på hälft, kan studeranden skriva om ett underkänt prov tre gånger under de tre följande examenstillfällena. Om examinanden redan skrivit studenten, kan hen skriva om det underkända provet så många gånger hen vill. Alla examinander kan obegränsat skriva om sina godkända prov.

En examinand som har blivit godkänd i de obligatoriska proven i examen, men som inte får avgångsbetyg från gymnasiet eller annat motsvarande betyg får av nämnden ett betyg över avlagda godkända prov. Ett sådant betyg ges också till en examinand som avlägger examen, men inom föreskriven tid har avlagt och blivit godkänd i bara en del av proven. Betyg på avlagda godkända prov skickas till examinandens egna läroanstalt.

Vad ska man göra, om provlokalen utsätts för elavbrott?

I studentexamen försäkras strömförsörjningen till provlokalens nät och servrar med hjälp av batterier inför eventuella elavbrott. Strömförsörjningen till examinandernas datorer säkras med datorernas egna batterier. Om elavbrottet pågår i mer än fem minuter stängs examinandernas datorer och provlokalens servrar kontrollerat av.

Examinandernas alla svar bevaras på provlokalens server och reservserver även under elavbrottet. Då elavbrottet är över startas servrarna på nytt, och efter att examinanderna loggats in på nytt får de fortsätta med att utföra provet från det ställe de blev på när avbrottet inträffade. Den tid som gick förlorad under elavbrottet gottgörs examinanderna.

Provinnehåll

Hur inverkar de nya grunderna för gymnasiets läroplan på proven i studentexamen?

Vid upprättandet av prov beaktas Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 och Grunderna för gymnasiets läroplan 2023 från våren 2023 till våren 2025. Beaktandet kan betyda till exempel alternativa uppgifter, bifogat material som jämnar ut skillnaden mellan läroplanerna eller att synvinklar från bägge läroplaner beaktas vid bedömningen. Ämnes- och provspecifika lösningar omfattas av provsekretess.

Var hittar jag gamla studentexamensprov?

På grund av upphovsrättsliga skäl kan Studentexamensnämnden inte publicera gamla prov på sin webbsida. Gamla provuppgifter kan beställas hos nämndens kansli. Lärarna kan använda gamla provuppgifter i sin undervisning genom Studentexamensnämndens Examina-tjänst. Kopior på ens egna gamla provprestationer kan beställas via nämndens Webbtjänster.

Utöver detta publicerar en del organisationer och medier provuppgifter på sina webbsidor.

Provmiljön

Hur fungerar det digitala studentexamensprovet?

Ditt gymnasium förser en bevakad provlokal där det digitala studentexamensprovet avläggs. Examinanden bör hämta med sig lämplig utrustning till provet: en bärbar dator som följer nämndens anvisningar, elledning och icke-trådlösa hörlurar. Datorn kan tillhöra examinanden eller vara utlånad. Läs mer om de tekniska anvisningarna av terminalutrustningen:

Anvisningar för att anskaffa en lämplig dator (Abitti.fi)

Läs mer om provtillfället

Examinanden ska kunna starta sin dator från det av nämnden levererade USB-minnet som används för att starta operativsystemet som används i provet. Datorns operativsystem och hårddisken förblir oförändrade under provet. Under provet är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala examensnätet som satts upp i provlokalen. Examinandens svar sparas automatiskt både på provlokalens server och reservservern.

Klockan 9.00 startar övervakaren provet från sin dator, och då börjar examinanderna skriva på det prov de valt att utföra. Examinanden kan om hen så önskar använda tilläggsutrustning i datorn under provet: tangentbord, mus eller annan motsvarande pekare. Datorernas nättrafik kan kräva USB-kopplad tilläggsutrustning, såsom Ethernet- eller WLAN-adaptrar.

Examinanden får använda konceptpapper för att göra utkast till provsvar. Konceptpappren ska vara försedda med gymnasiets namn och nummer, antingen tryckt eller stämplat, samt examinandens namnteckning och namnförtydligande.

Gymnasiet bör ordna tillräckliga möjligheter för examinanderna att öva sig i att starta datorn och använda provsystemet.

Vad är Abitti?

Med Abitti menas operativsystem och nättjänst samt till dem förknippad dokumentation utvecklad av
Studentexamensnämnden (nedan SEN) som ges till anordnare av Abitti-prov, redigerare av Abitti-prov och deltagare i Abitti-prov. Syftet med Abitti är att ge SEN en möjlighet att testa studentexamens provmiljö samt att ge kommande examinander i studentexamen och läroanstalter som ger gymnasieutbildning och som ordnar proven i studentexamen en möjlighet att stifta bekantskap med studentexamens provmiljö.

Provets redigerare redigerar provuppgifterna i Abitti-tjänsten och sparar provet på ett USB-minne. Provets arrangerare förser provutrymmet med servrar och nätverk. Efter detta kan provdeltagarna starta sina datorer med USB-minnen och provet startar. På Abitti-tjänsten kan provredigeraren dessutom bedöma provsvaren, vars resultat skickas till provdeltagarna per e-post.

Läs mer om Abitti (Abitti.fi)

Bedömning

Får jag min egen provprestation tillbaka?

Från och med hösten 2019 kan examinanden se sin egen provprestation i Undervisningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst efter att resultaten givits ut. Digitala provprestationer förvaras permanent. Vid en enskilt överenskommen tidpunkt kan examinanden även komma och bevakat granska sin provprestation och dess eventuella bedömningsmarkeringar i på nämndens kansli.

Det är inte längre möjligt att beställa kopior av provprestationer på papper eftersom arkiveringstiden för dem har gått ut.

Examinanden kan beställa en kopia eller utskrift på sin provprestation här. Kopian eller utskriften på provprestationen är avgiftsbelagd.

Vad ska jag göra, om jag är missnöjd med bedömningen av mitt prov eller misstänker att det skett ett fel vid bedömningen?

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du skicka nämnden en begäran om omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar från det, när du anses har haft möjlighet att granska din bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av den myndiga examinanden eller en minderårig examinands vårdnadshavare. Du kan också ge till exempel rektorn i ditt gymnasium fullmakt så att hen kan ansöka om rättelsebegära omprövning  för digdin räkning.

Begäran om omprövning är avgiftsbelagd och görs via webbtjänsten. Begäran om omprövning betalas i samband med att ansökan registreraslämnas in. Resultatet av omprövningen skickas till examinanden och den person som begärt omprövning. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen. Ifall vitsordet ändras, ersätts studentexamensbetyget eller annat betyg avgiftsfritt med ett nytt betyg. Omprövningen resulterar inte i ett sämre vitsord än det som man utgått ifrån.

Läs mer om att göra begäran om omprövning här.

Resultat och provprestationer

Gymnasiet upptäcker att det fattas något i de uppgifter som nämnden skickar eller att något skrivits in fel. Vad skall man göra?

Rektor eller en lärare i ämnet ifråga kan begära granskning av uppgifterna av nämnden antingen per telefon eller skriftligt. Begäran om granskning bör göras genast då den felaktiga uppgiften upptäckts. Tekniska fel som upptäckts korrigeras omedelbart av nämnden.

Hur kan jag se ifall skäl som försämrar prestationen i ett prov eller störning under provet har beaktats i bedömningen?

Sjukdom eller funktionshinder, särskilda läs- och skrivsvårigheter eller en synnerligen svår livssituation kan beaktas vid bedömningen bara om du annars skulle få ett underkänt vitsord. Det höjda poängtalet kan vara högst lika stort som det lägsta poängtalet för vitsordet approbatur. Man kan inte få höjda poäng för främmande språk som modersmål. Poängtalet i resultatlistan kan vara högre om skäl som försämrar prestationen i ett prov eller störning under provet har inverkat på bedömningen.

Hur sammanställs poänggränserna och vitsorden?

Jag anser att min provprestation bedömts fel. Hur gör jag en ansökan om omprövning?

Ifall du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen har du rätt att ansöka om omprövning av bedömningen av din provprestation. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Jag är vårdnadshavare till en minderårig. Hur kan jag se mitt barns prestation?

En minderårigs vårdnadshavare kan logga in på sidan med sina egna koder och se examinandens resultat och provprestationer. Mer information om att uträtta ärenden för någon annan på webbplatsen suomi.fi

Jag kan inte se min provprestation via Min Studieinfo. Hur kan jag se min prestation?

Du kan se din provprestation även på följande sätt:

 • Om du är minderårig, kan din vårdnadshavare logga in på tjänsten med sina egna bankkoder eller sitt Mobil ID och visa eller printa prestationen för dig.
 • Du kan be ditt gymnasium att skriva ut prestationen från bedömningstjänsten.

Kan en lärare fortfarande ringa upp censorn och fråga om grunderna för bedömningen?

Nej, det kan hen inte. Grunderna för bedömningen framkommer ur de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och nämndens föreskrifter gällande bedömningen. Läraren kan se provprestationen även via bedömningstjänsten.

Kan jag se uppgifterna i provet?

Nämnden publicerar inte provuppgifterna eller det material som hör till dem av upphovsrättsskäl. Enligt upphovsrättslagen har nämnden rätt att använda upphovsrättsskyddat material vid provtillfällena men inte i andra situationer. Examinanden och vårdnadshavaren till en examinand under 18 år har enligt lagen om studentexamen rätt att ta del av provprestationen, men i detta ingår inte provuppgifterna. Övriga instanser kan dock publicera provuppgifter till exempel på sin webbplats antingen utifrån massmediernas rätt till publicering eller efter att de erhållit tillstånd till publicering av upphovsrättsinnehavarna.

När kan resultaten användas av den gemensamma antagningen för högskoleutbildning?

Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem.

Vad betyder markeringarna i min provprestation?

Understreckningarna och markeringarna i rött i provprestationsutskriften är gjorda av den lärare som utfört den preliminära bedömningen. Understreckningarna och markeringarna i blått är gjorda av censorn eller censorerna som utfört den slutgiltiga bedömningen. Markeringarna är jämställbara med anteckningar och ofta sparsamma. Därför kan man inte dra slutsatser gällande bedömningen av provprestationen utifrån dem.

I den högra kanten visas för varje uppgift eller deluppgift de poäng som givits vid den preliminära bedömningen (va.) och de poäng som givits av censor (1.s). Om fler än en censor deltagit i den slutgiltiga bedömningen visas de poäng de gett separat (2.s och 3.s). I provprestationsutskriften visas också de sammanlagda poängen för alla de uppgifter du har besvara

Varför är det totala antalet poäng i provprestationsutskriften inte samma som i resultatlistan?

I provprestationsutskriften visas det sammanlagda antalet poäng för alla de uppgifter du har svarat på. Det totala poängtalet i resultatlistan kan vara lägre om du har besvarat för många uppgifter. Det totala poängtalet i resultatlistan kan vara högre om ett skäl som inverkar nedsättande på examinandens prestation i provet eller en störning under provtillfället har påverkat bedömningen. 

Om du har beviljats en höjning av poängen utifrån skäl som inverkar nedsättande på prestationen eller utifrån en störning under provtillfället är poängtalet i resultatlistan högre än i provprestationen. Om du har besvarat för många uppgifter visas poängen för den extra uppgiften i provprestationen men inte i resultatlistan. Vitsordet bestäms enligt de slutgiltiga poängen i resultatlistan.

Begäran om omprövning

Hur begär jag omprövning gällande beaktande av sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter eller annat skäl som försämrat prestationen i ett prov?

Du klan begära omprövning om du lämnat in en ansökan om att skälet ska beaktas vid bedömningen och det skett ett fel vid handläggningen av ärendet. Felet som skett kan vara till exempel

 • att gymnasiet inte har skickat in din ansökan till nämnden
 • att du kommer att få ett underkänt vitsord, men har ett skäl som försämrat din prestation provet utifrån vilket du kan få en poänghöjning, men poängen har inte höjts rätt.

Om det skett ett fel då gymnasiet skickat in ansökan till nämnden ska du be gymnasiet skicka in ansökan. Om du lämnat in en ansökan ska du i din begäran om omprövning noggrant räkna upp och referera de ansökningar och utlåtanden om saken som du tidigare har lämnat in.

Det är inte möjligt att få poänghöjning utifrån bristfälliga kunskaper i modersmålet på grund av främmande språk som modersmål.  

Hur begär jag omprövning om jag anser att en störning som skett under provet inte beaktats på rätt sätt vid bedömningen?

Du kan begära omprövning om ditt gymnasium har lämnat in en anmälan om störning under provet och det skett ett fel vid behandlingen av ärendet. Felet som skett kan vara till exempel

 • att gymnasiet inte har lämnat in meddelande om störning under provet
 • att anmälan har lämnats in men poänghöjningen som gjorts är fel.

Om det skett ett fel då gymnasiet skickat in anmälan om störning till nämnden ska du be gymnasiet skicka in anmälan. Beskriv i din begäran om omprövning noggrant de uppgifter som ingick i anmälan som gjorts. Examinanden bör meddela övervakaren om en eventuell störning under provet omedelbart då den inträffar. Du kan inte begära omprövning av beaktandet av störning under provet om inte gymnasiet har lämnat in en anmälan om saken till nämnden.

Hur får gymnasiet reda på eventuella ändringar i poäng och vitsord?

Meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickas till den e-postadress eller postadress gymnasiet har uppgett till nämnden.

Hur kan jag se min provprestation så att jag kan motivera min ansökan?

Se instruktionerna för att se provprestationerna på sidan för Examensresultat och provprestationer. På sidan förklaras också vad markeringarna i provprestationen innebär.

Hur vet jag att nämnden behandlat min begäran om omprövning?

Du får ett meddelande om att din begäran om omprövning behandlats per e-post eller per post enligt vad du önskat. I meddelandet ges också resultatet av behandlingen. Ibland kan ett meddelande som skickats per e-post hamna i skräppostkatalogen, så det är värt att också kolla där.

Det slutgiltiga totala poängtalet och vitsordet för provet samt utskriften av provprestationen kan ses i tjänsten Min Studieinfo. Uppgift om att begäran om omprövning har behandlats finns antecknad i övre kanten av utskriften av provprestationen. I utskriftens övre del visas också vilken uppgift eller vilka uppgifter begäran om omprövning gällde. Om begäran om omprövning gällt en viss uppgift eller vissa uppgifter kan det även finnas markeringar vid ifrågavarande uppgift. En eventuell ändring av poängtalet visas vid den uppgift begäran om omprövning gällde. Om inga markeringar finns vid uppgiften ifråga har poängtalet inte ändrats. 

Provprestationsutskriften uppdateras oftast inom ett dygn efter att meddelandet har skickats. Du kan också se eventuellt ändrade vitsord och totalpoäng i Min Studieinfo.

Jag är inte nöjd med det beslut som fattats utifrån min begäran om omprövning. Hur kan jag överklaga det?

I ett beslut som fattats utifrån begäran om omprövning får inte ändring sökas genom besvär (lagen om studentexamen 502/2019, 23 §).

Jag vill begära omprövning gällande flera saker. Ska jag göra en eller flera begäranden om omprövning?

För varje prov görs en begäran om omprövning. Modersmålsproven i läskompetens och skrivkompetens räknas i detta sammanhang som ett prov, och därför kan du begära omprövning av båda med samma begäran. I en och samma begäran kan du begära omprövning av flera än en sak som berör provet ifråga. Räkna i din begäran upp alla de saker du vill begära omprövning av gällande provet ifråga, och motivera var och en av dem. Om du vill begära omprövning av två prov, gör du två separata begäranden om omprövning.

Kan en lärare eller rektor begära omprövning?

Nej, det kan hen inte, om inte examinanden ger hen fullmakt att göra ansökan om omprövning.

Mitt vitsord ändrades som följd av min begäran om omprövning. Beaktas det då jag söker studieplats?

Eventuella vitsord och poäng som ändrats finns till förfogande för finländska högskolor och andra studieinrättningar då meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickats. Om du har ansökt om studieplats vid en studieinrättning som beaktar resultaten från studentexamen och till vilken ansökningstiden redan gått ut ska du kontakta läroinrättningen ifråga och fråga hur du ska gå till väga.

När behandlas min begäran om omprövning? Jag behöver veta resultatet så fort som möjligt.

Många faktorer inverkar på hur länge det tar att behandla en begäran om omprövning. Behandlingen av en begäran om omprövning kan ta till och med sex veckor eller mera. Nämnden kan inte beakta önskemål gällande tidtabellen för behandling av begäran om omprövning. Det är möjligt att två examinander som begärt omprövning av sina prestationer i samma prov inte samtidigt får meddelande om att begäran behandlats.

På vilket sätt ska begäran om omprövning riktas och motiveras?

I begäran om omprövning bör framgå vilken uppgift, vilka uppgifter eller vilken annan del av bedömningen begäran gäller och vad som är fel i bedömningen. Dessutom ska det i begäran framgå på vilka grunder den som begär omprövning anser att det skett ett fel vid bedömningen och motiveras hur felet ska rättas till. Du behöver inte kopiera in uppgiften eller ditt svar på blanketten för begäran om omprövning. Handläggaren kan se dem i systemet.

Du kan få en uppfattning om hur en begäran om omprövning exempelvis kan se ut här:

Notera att begäran om omprövning ska rikta sig mot ett fel som skett vid nämndens bedömning. Bedömningen korrigeras inte ifall det inte skett ett fel i samband med nämndens bedömningsarbete. Sålunda räcker det inte att begäran om omprövning grundas till exempel på att det totala poängtalet ligger nära poänggränsen till följande vitsord eller att poängen du fått inte motsvarar din kunskapsnivå. Begäran om omprövning kan inte riktas mot bedömningen av hela provet, utan felet bör anges och motiveras. Nämnden besluter för vad poäng ges i proven och för vad poäng dras av.

Vad är en begäran om omprövning?

Mer information om ansökan om omprövning hittar du i kapitel 1.7.7 i nämndens almänna föreskrifter och anvisningar.

Vad sker under behandlingen av begäran om omprövning?

Alla begäran om omprövning som inkommer inom utsatt tid och som betalats tas upp till behandling. Begäran om omprövning behandlas av minst två bedömare som inte tidigare bedömt provprestationen ifråga. Utifrån de motiveringar som getts i begäran om omprövning kontrollerar de ifall de fel som beskrivits och motiverats i begäran om omprövning skett vid bedömningen på de punkter som begäran riktats mot. Om ifrågavarande fel i tillämpandet av bedömningskriterierna inte skett i samband med bedömningen, ändras bedömningen inte. Om ett fel har skett, rättas det till. Också andra fel som uppdagas under behandlingen av en begäran om omprövning kan korrigeras, men prestationen granskas inte särskilt för detta.

Betyg

Hur kan jag få en vidimerad kopia av betyget eller ett apostilleintyg?

En offentlig notarie på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan ge en vidimerad betygskopia eller utfärda ett apostilleintyg om studentexamensbetyget är försett med nämndens vitpräglade stämpel och undertecknat för hand. Du kan beställa ett betyg på papper försett med vitpräglad stämpel och underskrift i nämndens webbtjänst och förmedla betyget till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Hur kan jag få ett digitalt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget kan vid behov alltid laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.

Hur kan jag försäkra mig om att mitt digitala betyg är äkta?

Betygets äkthet bekräftas med en elektronisk stämpel. Stämpeln, som finns inbyggd i filen, bekräftar att informationen i dokumentet inte har ändrats och att dokumentet är utfärdat av den instans som nämns i stämpeln. Äktheten kan bekräftas i Studentexamensnämndens tjänst för autentisering av betyg enligt dessa anvisningar:

 1. Gå till Myndigheten för digitalisering och befolkningsinformationens webbtjänst

 2. Välj dokumentet enligt instruktionerna på sidan. 

 3. Kontrollera följande punkter:

  1. Det finns bara en underskrift på sidan och certifieringsmyndigheten är EU-ackrediterad.

  2. Undertecknaren är Matriculation Examination Board. 

 4. Om dessa uppgifter stämmer är betyget och alla uppgifter på det äkta.

 5. Om dessa uppgifter inte stämmer överens kan det hända att betyget inte är äkta. Om så inte är fallet, kontakta Studentexamensnämnden. 

Skärmbild från DVVs webbplats.

I vilket filformat är det digitala betyget?

Det digitala betyget är i pdf-format. 

Jag har bytt mitt namn och /eller personnummer. Får jag betyget med ny information?

Du får alltid ett digitalt betyg med de senaste personuppgifterna från Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Jag har redan avlagt studentexamen. Kan jag också få ett digitalt betyg?

Om du började avlägga examen år 1990 eller senare, kan du ladda ned det digitala betyget från Min Studieinfo -tjänsten. Studenter som påbörjade sin examen hösten 1989 eller tidigare kan beställa sitt digitala betyg från nämndens e-tjänst. Dessa betyg kommer att vara avgiftsbelagda eftersom betygen görs för hand genom att kombinera uppgifter ur olika register.

Kan inte betygen på papper avskaffas helt och hållet?

Betygen på papper är en värdefull tradition, och det finns inga planer på att avskaffa dem. Många nyblivna studenter vill visa upp betyget för släkt och vänner. 

Kan jag få en officiell översättning av mitt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget är avgiftsfritt laddbar på finska, svenska och engelska på Min Studieinfo -tjänsten. Betygsöversättningar som studentexamensnämnden beviljats är emellertid inte officiella översättningar. Officiella översättningar kan erhållas från en auktoriserad översättare. Till exempel Utbildningsstyrelsen upprätthåller registret för auktoriserade översättare: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu.

Kommer betyget på papper att bli avgiftsbelagt?

Studentexamensbetyget på papper som ges i samband med att examen avläggs kommer också i fortsättningen att vara avgiftsfritt. Om examinanden tappar sitt betyg kan hen beställa ett nytt. Nämnden tar ut en avgift för nya betyg och översättningar av betyg på papper enligt de priser som gäller.

När får man betyget?

Det blåa betyget kan laddas ned från Min Studieinfo eller hämtas från gymnasiet (betyget på papper) tidigast på examensdagen, det vill säga på lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5:e december för höstens examen. 
 
Om du inte ännu har blivit student kan du ladda ned det vita betyget från Min Studieinfo. Vitsorden uppdateras på betygen först på den egentliga examensdagen för ifrågavarande examenstillfälle. Vitsorden från examen våren 2023 kan ses på betygen först den 3 juni 2023.

När syns examenstillfällets vitsord i det digitala betyget?

Vitsorden syns på examensdagen, det vill säga på lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5:e december för höstens examen. 

Vad förändras i betyget på papper?

Betyget på papper ser annorlunda ut än tidigare. Det innehåller dessutom inte längre samma säkerhetsegenskaper, som t.ex. vattenstämpel, som de nuvarande betygen. 

Vad gör jag om jag tappar mitt digitala betyg?

Det är inte nödvändigt att själv uppbevara betyget, utan det kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo då det behövs. Om du tappar ett handgjort betyg som du beställde från Studentexamensnämndens webbtjänst (studenter som påbörjat examen tidigare än år 1990), måste du beställa ett nytt för att ersätta det förlorade.

Varför anges tidpunkten då ett prov är avlagt på betyget?

Det är möjligt att ta om prov och komplettera examen efter att studentexamen har avlagts. Tidpunkten anger hur examen byggts upp och vilka prov som utförts innan examen avlagts. I lagstiftningen bestäms också att det senast avlagda bästa vitsordet antecknas på betyget. 

Varför är betyget giltigt bara i 3 år?

Den elektroniska stämpeln som krävs för att bevisa betygets äkthet är vanligtvis giltig under en viss period. Betyget behöver dock inte bevaras för det kan laddas ned igen från Min Studieinfo när det behövs. Betyget är giltigt i 3 år från nedladdningen. 

Varför finns det betyg av två typ: blåa och vita? Vad är skillnaden mellan dem?

Det blåa betyget utfärdas till den som fått sin studentexamen klar, antingen till en ny student eller en som omtagit prov eller en som kompletterat sin examen. Det kan laddas ned från Min Studieinfo eller fås från gymnasiet (betyg på papper) tidigast på den egentliga examensdagen som är lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5 december när det gäller höstens examen. 

Det vita betyget är ett betyg över godkänt avlagda prov. Det innehåller vitsorden för prov som avlagts innan examinanden har fått sin examen klar. Även det vita betyget kan laddas ned från Min Studieinfo tidigast på den egentliga examensdagen som är lördagen vecka 22 för vårens examen och den 5 december när det gäller höstens examen.

Vem får betyget på papper?

Betyget på papper skickas också i fortsättningen till alla studenters eget gymnasium. Andra examinander kan också få ett betyg på papper. Läs mer om beställning av betyg.

Vilket är i fortsättningen det officiella studentexamensbetyget?

Både det digitala betyget och betyget på papper är officiella betyg. Det är lättare att bekräfta det digitala betygets äkthet. I sista hand är det mottagaren av betyget som avgör vilka former av betyg som gäller t.ex. vid antagningen av studerande. 

Insjuknande

Är jag tvungen att ansöka om annullering av ansökan?

Nej. Om du inte annullerar din anmälan får du ett underkänt vitsord i provet du inte deltar i. Du kan ta om provet du fått det underkända vitsordet vid följande examenstillfälle om du har omtagningsgånger kvar. Ett underkänt vitsord kan tas om tre gånger under de tre påföljande examenstillfällen.

Hur ansöker jag om annullering av anmälan?

Skicka följande uppgifter till gymnasiet under de påföljande två veckorna efter provtillfället, om inte till exempel sjukdom hindrar det:

 • namn
 • kontaktuppgifter: postadress, e-postadress och telefonnummer
 • vilket prov ansökan gäller
 • bilagorna som krävs
 • kontonummer för en eventuell återbetalning av provspecifika examensavgifter

Gymnasiet bör skicka din ansökan till nämnden genom e-tjänsten (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) för ansökningar efter provdagarna.

Hur ska jag gå tillväga om jag insjuknar plötsligt eller på grund av något annat skäl måste vara frånvarande från ett prov?

Meddela om saken så fort som möjligt till det gymnasium där du utför proven. Om du inte vet vad du bör göra, lönar det sig att diskutera om dina planer med rektorn eller studiehandledare så att de påverkar din utexaminering så lite som möjligt. Eventuella ansökningar kan skickas efter provdagen. 

Möjligheter för examinander som uteblir från ett prov:

 • Underkänt vitsord om du uteblir från ett prov och inte ansöker om annullering
 • Ansökan om annullering av anmälan och returnering av den provspecifika avgiften

Hur ska man gå tillväga om det är frågan om det första examenstillfället och examinanden uteblir från alla prov?

Om du uteblir från ett prov får du ett underkänt vitsord. Ett underkänt prov kan tas om tre gånger under de tre närmast påföljande examenstillfällena. Du kan ansöka om annullering av anmälan (se grunderna för annullering ovan).

Om alla dina anmälningar till ditt första examenstillfälle annulleras anses din examen ännu inte ha påbörjats. 

Hur ska man gå tillväga om det gäller mitt tredje examenstillfälle och jag inte kan delta i ett prov som krävs för examen?

Om du inte anländer till provet får du ett underkänt vitsord. Ett underkänt prov kan tas om tre gånger under de tre påföljande examenstillfällen. Detta gäller även de examinander som nu deltar i sitt tredje examenstillfälle. Du behöver alltså inte börja om din examen från början.

Om du uteblivit från ett extra prov bör du också överväga om du vill ansöka om annullering av detta prov. Du kan inte komplettera din examen med nya ämnen innan du fått din studentexamen färdig.

Hur ska man gå tillväga om jag avlägger examen enligt den gamla examensstrukturen och jag inte kan delta i den tredje omtagningen av ett underkänt prov eller i andra situationer där man skulle måsta börja om sin examen?

Du tvungen att börja om din examen från början. Om du börjar din examen från början avlägger du examen enligt den nya examensstrukturen som trädde i kraft våren 2022. Du kan innefatta tidigare godkänt utförda prov i din nya examen om prestationerna inte är äldre än sex examenstillfällen. 

Situationen för varje examinand bör dock granskas noggrant både av gymnasiet och av nämnden för att utreda alla de möjligheter som finns. Gör en ansökan om annullering av anmälan och lämna in den till ditt gymnasium. Gymnasiet bifogar till ansökan en utredning om din situation med tanke på att eventuellt börja om din examen. 

När får jag information om beslutet på min ansökan?

De ansökningar som inverkar på att studentexamen blir klar behandlas så långt det är möjligt före publiceringen av examensresultaten. Behandlingen av de övriga ansökningarna beror på antalet ansökningar. Beslutet skickas per post till examinanden och gymnasiet.

Om examinanden avlägger prov som är avgiftsbelagda och anmälan annulleras återbetalas den provspecifika examensavgiften. Avgiften återbetalas till kontonumret som uppgetts i ansökan i de flesta fall tre till sex veckor efter att beslutet fattats. 

På vilka grunder kan man söka om annullering av anmälan?

Annullering av en anmälan kan beviljas av synnerligen vägande skäl. Läkarintyg eller andra utlåtanden från hälsovården behöver inte bifogas till ansökningar som görs på grund av på grund av ett plötsligt sjukdomsfall eller etta nnat särskilt vägande skäl.

Annullering av anmälan på grund av ett plötsligt sjukdomsfall eller något annat särskilt vägande skäl

Nedan beskrivs grunderna för ansökan om annullering av anmälan som tillämpas på grund av ett plötsligt sjukdomsfall eller något annat särskilt vägande skäl. Bilagorna till ansökningarna insänds tillsammans med ansökan. 

 • Du har insjuknat eller testas till exempel på grund av coronaviruset.
 • Du lider av någon annan sjukdom eller uppvisar andra symptom som förhindrar deltagande i provet. 
 • Du eller din nära behöver särskilt skydd på grund av underliggande sjukdom. 
 • Någon annan dylik orsak som orsakats av det rådande läget.

Följande bilagor krävs för ansökan: 

 • en kort motivering av din situation och hur den påverkar avläggandet av proven 
 • Om du t.ex. har ett tidigare erhållet läkarintyg eller har skrivit ut ett utdrag ur Kanta-registret kan du som tilläggsutredning bifoga det till din ansökan.

Underkänt prov

Vad är kompenseringspoäng och hur fungerar de?

Examinanden kan godkänt avlägga studentexamen även om hen skulle få ett underkänt vitsord i ett prov som krävs för examen. Nämnden kan i ett fall av ett underkänt prov tilldela kompenseringspoäng över vitsord som examinanden fått i sina övriga prov.

Examinander som började avlägga studentexamen våren 2022 eller senare har bara ett underkänt vitsord: i. För dem som började sin examen tidigare, delas prestationerna med hänsyn till standarden på svaret in i fyra klasser, som betecknas i+, i, i- och i=.

Vitsorden för de prov examinanden fått godkänt i, ger vitsordspoäng enligt följande:

laudatur7 poäng
eximia cum laude approbatur6 poäng
magna cum laude approbatur5 poäng
cum laude approbatur4 poäng
lubenter approbatur3 poäng
approbatur2 poäng

Examinander som började avlägga studentexamen våren 2022 eller senare behöver 10 poäng för att kompensera ett underkänt vitsord (i). För dem som började avlägga sin examen hösten 2021 eller tidigare, kompenserar 12 poäng ett underkänt vitsord om detta är i+, 14 poäng kompenserar i, 16 poäng kompenserar i- och 18 poäng kompenserar i=.

Bara ett underkänt prov kan kompenseras. Från och med våren 2022 får man kompenseringspoäng bara från prov som krävs för examen, alltså upp till fyra godkända prov. Examinander som började avlägga sin examen hösten 2021 eller tidigare får poäng från alla prov (obligatoriska och extra).

Information om kompensering kan hittas från underrubriken 1.1.7 i Almänna föreskrifter och anvisningar.

Vilka är påföljderna av fusk, försök till fusk, medhjälp till fusk eller grovt brott mot examensordningen?

En examinand som gör sig skyldig till svikligt förfarande eller försök till fusk eller medverkar vid detta eller annars grovt bryter mot ordningen har förverkat sin rätt att delta i proven. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle. De prov som examinanden har anmält sig till vid samma examenstillfälle betraktas som underkända.

Abitti2025

Används en version av Abitti med minnespinne och en annan version utan minnespinne parallellt under övergångsperioden?

Ännu vet man inte om provlokalernas servrar fungerar både med och utan minnespinne. Man vet inte heller ännu om examinanden under övergångsperioden kan välja om hen använder Abitti med minnespinne eller utan i studentexamensprovet.

Är det lika lätt för alla att starta provet oberoende av maskin?

Det är ännu lite tidigt att svara på detta. Testmodulerna i de olika operativsystemen skiljer sig från varandra, men det är naturligtvis viktigt att det går smidigt att inleda provet.

Behövs ett trådbundet provnät efter reformen?

Abitti2025 påverkar inte provnätet. Ett trådbundet nät är fortfarande i många fall det säkraste sättet att ordna provet, men man kan redan nu ansöka om tillstånd hos nämnden för att få använda ett trådlöst nät.

Erbjuder Abitti2025 möjligheter till nya typer av uppgifter?

Nya typer av uppgifter kan göras även i nuvarande Abitti. Det är arbetsamt att lägga till uppgiftstyper eftersom man i dem måste beakta bedömningen av provprestationen och examinandernas rättsskydd.

Fungerar apparater och applikationer för synskadade elever i det nya provsystemet?

Antagligen inte som sådana. Även i fortsättningen ska synskadade examinander beaktas med prestationsalternativ som är skräddarsydda just för de

Hur får vi veta i tid vilka apparater som behöver skaffas till gymnasierna? Upphandlingsavtalen kan vara flera år långa.

För närvarande är det säkrast att skaffa utrustning som uppfyller de gällande bestämmelserna för studentexamensprov.

Hur förändras prov- och materialsidorna?

Enligt nuvarande uppfattning ändras prov- och materialsidorna inte i denna reform.

Hur har provens struktur- och innehållsreformer synkats med förnyelsen av Abitti?

Inte på något sätt alls. Abitti2025 är en teknisk reform som inte ännu har finansiering. De planerade utvecklingsprojekten för studentexamen kan genomföras utan Abitti2025.

Hur kan man garantera att alla maskiner fungerar om man till exempel inte träffar vuxengymnasiets examinander innan provtillfällets början?

Med den nya versionen av Abitti underlättas situationen betydligt jämfört med nuläget. Abitti-applikationen kan installeras på datorn på förhand och samtidigt kan man försäkra sig om att den fungerar. Det är betydligt svårare att testa nuvarande Abitti med minnespinnar som innehåller kod.

Hur lång blir övergångstiden för ibruktagandet av Abitti2025? Man måste hinna öva tillräckligt på det.

Frågan om en tillräcklig övergångsperiod är relativ: För en räcker det med ett halvt år, för den andra tre. I vilket fall som helst tas inte nya Abitti i bruk i studentexamensproven utan att både gymnasiets personal och de studerande har fått bekanta sig med provsystemet och öva på att använda det i kursproven. När man diskuterar övergångstiden är det bra att komma ihåg att övergången innebär användning av två överlappande Abitti-versioner, vilket kan medföra en del svårigheter.

Hur påverkar ändringen datasäkerheten?

Enligt preliminära uppgifter kan provet att avläggas på ett lika tillförlitligt sätt som nu genom att utnyttja operativsystemets provmiljö. Dessutom utförs teknisk övervakning av maskinen under provet.

Hur påverkar ändringen gymnasiets IT-personal? Behövs det fler experter?

I Abitti2025 går skrivningen av USB-minnen till historien. Installationen av examinandernas maskiner påminner mer om det normala underhållet av arbetsstationer.

Hur startar man provet när minnespinnar inte används?

Abitti-applikationen ersätter minnespinnarna och man strävar efter att få applikationen till olika operativsystem. Applikationen bildar en låst provmiljö på samma sätt som den nuvarande Abitti-minnespinnen. Operativsystemens låsta provmiljöer utnyttjas i mån av möjlighet för att genomföra testmoduler.

Hurdant stöd får man för ibruktagandet?

Låt oss först i lugn och ro se hur annorlunda Abitti2025 är jämfört med nuvarande Abitti. Innan Abitti2025 tas i bruk ordnas utbildningar och utbildningsmaterial produceras. Abitti-stödet hjälper gymnasierna i problemsituationer.

Kommer det i fortsättningen att vara lättare att komplettera provsystemet med nya program?

Målet är även i fortsättningen att ta med program till provmiljön som används i gymnasierna och som lämpar sig för provets karaktär.

Kunde internet användas för vissa uppgifter?

Eftersom studentexamensprovet utförs individuellt kommer det inte att finnas öppen eller begränsad tillgång till internet. Allt material som behövs i provet måste också i framtiden finnas med i provet.

Måste reformen beaktas redan nu vid anskaffningen av servrar?

För närvarande är det säkrast att skaffa utrustning som uppfyller de gällande bestämmelserna för studentexamensprov.

När är Abitti2025 i bruk?

Om finansieringen av reformen säkerställs 2023 kan en första version av förnyade Abitti användas i gymnasierna 2025 under övningstillfällen.  I studentexamensproven tas den i bruk senare.

Ökar risken för fusk i och med Abitti2025?

Nej, det gör det inte.

Reformeras inte själva provsystemet? Att bara bli av med minnespinnar känns som en ganska liten reform.

Abitti utvecklas kontinuerligt för att stöda studentexamen bättre än tidigare. Målet med Abitti2025-projektet är att underlätta provarrangemangen. Den viktigaste ändringen består i övergången från ett system som startas med minnespinne till ett som startas med Abitti-applikationen.

Stöder Abitti2025 pekskärmar?

Man vet inte ännu om pekskärmar fungerar i operativsystemens testmoduler.

Uppdateras Abitti-applikationen automatiskt? Tänk om uppdateringen kommer strax före eller under provet?

Uppdateringssättet beror på administratören. SEN ser till att de examinander som deltar i provet vet med vilken programversion provet avläggs.

Vad är livscykeln för Abitti2025? Hur länge kommer den att vara i bruk före nästa reform?

Det är ännu svårt att förutspå produktens exakta livscykel. Nuvarande Abitti kommer till sin vägs ände vid decenniets slut. Om Abitti2025 visar sig vara lika långlivat kan det användas i upp till 15 år.

Vad händer om uppdateringen av applikationen inte fungerar på examinandens dator (examinander som avlägger provet på den egna datorn)?

När examinanden kommer till provet ska hen ha en dator med den versionen av Abitti-applikationen som krävs. SEN meddelar på förhand vilken version  av applikationen som används för provet. Vid behov kan man förlita sig på en gymnasiets reservmaskiner.

Var är Abitti2025-servern? Behövs provlokalens server i fortsättningen eller kommer en centraliserad server?

Studentexamensproven avläggs mycket sannolikt även i fortsättningen i provlokalens interna nät. Det har visat sig vara en mycket funktionssäker lösning. En molnserver på internet skulle underlätta övningsanvändningen särskilt för dem som förbereder sig självständigt för att höja vitsord.

Vem installerar Abitti2025-applikationen på examinandens dator?

Det finns flera installationsalternativ som beror på vem som underhåller maskinen. Om datorns underhåll sköts centraliserat kan Abitti-applikationen sannolikt installeras färdigt för studeranden den vägen. Det kan hända att Abitti-applikationen finns i operativsystemets appbutik eller kan installeras på SEN:s webbplats. Eftersom applikationen inte finns ännu är det för tidigt att säga hur den kommer att distribueras.

Vilka hjälpprogram används till exempel i MAFYKE-proven? Får man med program som är populära bland examinanderna?

Webbläsarteknik används för att göra testmodulerna i de olika operativsystemen enhetliga. Ett låst testläge innehåller en webbläsare via vilken examinanden svarar på frågor och använder applikationer. De nuvarande applikationerna är inte webbläsarbaserade, så de fungerar inte som sådana i Abitti2025. Detta är den synligaste förändringen i och med Abitti2025.

Lyckligtvis är tillverkarna av applikationer redan på väg i den riktningen. En del av applikationerna i den nuvarande provmiljön har redan versioner för webbläsare och konverteringsprojekt pågår. Programtillverkarna vill erbjuda sina program till webbläsare eftersom de fungerar i alla operativsystem. Det är just det som eftersträvas med Abitti2025. Utbudet av applikationer bestäms först om flera år när ibruktagandet av nya Abitti närmar sig.