Beskrivning av medieregistret

Uppdaterad

Lagreferensser

 • Dataskyddslagen (1050/2018) 
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR2016/679)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

1. REGISTRETS NAMN 

Studentexamens medieregistret

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGE 

Studentexamensnämndens kansli:

 • Adress: Hagnäskajen 6, 00530 HELSINGFORS
 • Öppettider: vardagar kl. 8:00-16:15
 • Representant för personuppgiftsansvarig: Maarit Elomaa, lautakunta @ylioppilastutkinto.fi, 0295 338 200 (växel)
 • Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, 029 533 1000 (växel)

3. SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den enskildes samtycke (dokumenterat, fritt givet, specifikt, informerat och otvetydigt). Syftet med studentexamensnämndens medieregister är att kommunicera med medierna och ge information om frågor som rör studentexamen.

4. REGISTRERADE GRUPPER 

 • Mediaföreträdare som skriftligen har uttryckt sin önskan att ansluta sig till registret.

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL 

I studentexamensnämndens mediaregister finns följande uppgifter: 

 • personens namn 
 • personens e-postadress
 • namnet på den organisation som personen representerar

6. INFORMATIONSKÄLLOR FÖR REGISTRETS UPPGIFTER

Inga andra informationskällor än begäran eller samtycke från den person som vill bli upptagen i registret.

7. ÖVERLÄMNING AV REGISTRETS UPPGIFTER

Överlämnande av personuppgifter från medieregistret regleras av bestämmelserna om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L1050/2018, 28 §). Inga uppgifter lämnas ut regelbundet.

8. TÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES.

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES.

9. BESKRIVNING AV TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA SKYDDSÅTGÄRDER 

Uppgifterna lagras på en nätverksdisk, som endast tjänstemän vid studenexamensnämnden har tillgång till. Leverantören av disken är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, som ansvarar för dess säkerhet.

10. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång  

Studentexamensnämndens kansli erbjuder de registrerade rätten att ta del av de personuppgifter som behandlas om dem. 

Rätt att begära rättelse av uppgifter 

Den registrerade har rätt att få rättelse eller komplettering av falska, felaktiga, ofullständiga, föråldrade eller onödiga uppgifter. 

Rätt att begära radering av uppgifter 

Den registrerade kan begära att personuppgifter om hen ska raderas från studentexamensnämndens system. De begärda åtgärderna kommer att vidtas om det inte finns ett legitimt skäl att inte radera uppgifterna, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Uppgifter kanske inte omedelbart raderas från alla backup- eller liknande system. 

Rätt att göra invändningar 

Den registrerade kan begära begränsningar av behandlingen av sina personuppgifter om uppgifterna behandlas för andra ändamål än tillhandahållande av en tjänst eller uppfyllande av en rättslig förpliktelse. Den registrerade kan invända mot fortsatt behandling av sina personuppgifter, även om behandlingen grundar sig på ett tidigare lämnat samtycke. 

Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat 

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt format så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att kontakta den registeransvarige. Varje registrerad har rätt att lämna in ett klagomål om en påstådd behandling av personuppgifter genom att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet.

11. ANVÄNDNING AV UPPGIFTER FÖR AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

De uppgifter som registret innehåller används inte för profilering eller automatiskt beslutsfattande.