Forskningstillstånd

Studentexamensnämnden beviljar forskningstillstånd för användning av dess arkivmaterial för vetenskapligt forskningsarbete. Nedan finns basinformation om ansökan av forskningstillstånd samt om forskningsmaterialet och dess utlåning. Mer information om forskningstillstånd och tillgängligt material kan alltid fås från nämndens kansli.

Apollo-figur och en människa med glasögon och studentmössor.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Ansökan om forskningstillstånd

Forskningstillstånd för användning av Studentexamensnämndens arkivmaterial ska ansökas skriftligen av nämnden. Ansökan kan formuleras fritt, men den ska innefatta basuppgifter som sökandens namn och kontaktuppgifter, önskat undersökningsmaterial samt forskningsämne och en beskrivning av detta (till exempel ett utdrag ur forskningsplanen). En rekommendation av forskningshandledaren ska bifogas ansökan.

Ansökan riktas till Studentexamensnämnden (se Kansliets kontaktuppgifter). Tillståndsbeslutet meddelas alltid skriftligen till sökanden. Ett exemplar av det färdiga forskningsarbetet begärs för förvaring i nämndens arkiv. Om din forskning publiceras på webben kan du meddela publiceringsadressen redan i ansökan.

Forskningsmaterial

Studentexamensnämnden svarar för ledningen, ordnandet och verkställandet av studentexamen samt för dess förvaltning. Nämndens arkiv består av handlingar som anknyter till dessa uppgifter. Huvuddelen av handlingarna är fullständigt offentliga, begränsad tillgänglighet gäller för sekretessbelagda uppgifter och handlingar som innehåller personuppgifter.

I nämndens arkiv finns huvudsakligen material från 1970 och framåt. Äldre material som ska förvaras varaktigt (till exempel provuppgifter eller bestämmelser och anvisningar för examen) har överlåtits till Riksarkivet. Under de senaste åren har de populäraste forskningsmaterialen varit provuppgifter i studentexamen, provresultat, statistik samt de uppgifter om resultat i studentexamina som finns i studentexamensregistret.

Studentexamensnämnden förvarar varaktigt alla provuppgifter i examen.  Provuppgifterna i modersmålet och språkproven har varit de populäraste forskningsobjekten.  För att man ska kunna säkerställa förvaringen av arkivexemplar kan arkiverade äldre bandinspelningar av språkprov, från 1970- och 1980-talen, tyvärr inte lånas ut för forskningsbruk.  En digitalisering av arkiverade bandinspelningar är dock under planering.

Av provsvaren arkiveras varaktigt ett slumpmässigt urval av provsvar från varje examenstillfälle. Dessa sampel kan med tillstånd av nämnden användas som forskningsmaterial. De mest populära forskningsobjekten har även här varit provsvaren i modersmålet och i språkproven. Provsvaren är enligt 24 § 1 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L621/1999) sekretessbelagda myndighetshandlingar. Användning av dessa handlingar för forskningsändamål är därför föremål för fler begränsningar än användning av fullständigt offentliga handlingar.

Studentexamensnämnden publicerar på sin webbplats aktuella statistiska uppgifter om antalet anmälningar till examen, vitsordsfördelningen samt antalet godkända och underkända examina. Efterfrågan på statistiken för forskningsändamål har ökat från år till år och målet är att publicera så heltäckande statistik som möjligt.

Resultaten från examensproven som ingår i studentexamensregistret är det viktigaste faktamaterialet som nämnden upprätthåller. Nämnden förvarar resultaten varaktigt.  De äldsta resultatuppgifterna, från 1960–1990, har arkiverats endast i pappersform, men nyare uppgifter förvaras också i elektronisk form i studentexamensregistret. Studentexamensregistret är enligt personuppgiftslagen (523/1999) ett personregister. Vid användning av de uppgifter som finns i registret för forskningsändamål ska begränsningarna enligt personuppgiftslagen därför iakttas.

Mer information om vilka av studentexamensnämndens forskningsmaterial som är tillgängliga ges av nämndens kansli (se kontaktuppgifter). 

Utlåning av forskningsmaterial

Nämndens arkivmaterial lånas ut för forskningsändamål till arkivverkets verksamhetsställen (Riksarkivet, landskapsarkiven) samt till de inrättningar som arkivverket har beviljat lånerätt (till exempel Lapplands universitets bibliotek). Hemlån beviljas inte. Forskaren ansvarar för eventuella leverans- och returneringskostnader som uppkommer i samband med utlåningen av materialet.