Publicering och användning av provprestationer och provuppgifter i undervisningen

Provprestationer

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är provprestationer sekretessbelagda myndighetshandlingar (621/1999, 24 § 30 punkt).

Provprestationer från examen hösten 2019 och provprestationer som är nyare än detta kan examinanden och vårdnadshavaren till en examinand som är under 18 år se i webbtjänsten Min Studieinfo. Examinanden kan skriva ut eller spara provprestationen från ifrågavarande tjänst och ge provprestationen vidare för publicering eller annan användning. Examinanden kan beställa utskrifter av digitala provprestationer från hösten 2016 till våren 2019 från nämndens kansli, eller ge fullmakt att beställa en utskrift till någon annan person. Det är inte längre möjligt att beställa kopior av provprestationer på papper eftersom arkiveringstiden för dem har gått ut.

Publiceringstillstånd behöver inte skilt sökas från nämnden om provprestationen publiceras till exempel som en del av ett läromaterial eller i en tidning. Det lönar sig att skriftligen be om publiceringstillstånd av examinanden. Om övriga personers sekretessbelagda uppgifter beskrivs i provprestationen, behövs publiceringstillstånd även av dessa personer.

Det är möjligt att med examinandens tillstånd i undervisningssyften använda provprestationer som erhållits av examinanden. Utgivna verk som innehåller provprestationer kan användas i undervisning utgående från avtalet mellan Undervisningsstyrelsen och Kopiosto gällande kopierings- och användningsrätt, om inte upphovsmannen förbjuder detta.

Enstaka svar kan användas i undervisningen utan lov av examinanden ifall de används på ett sådant sätt, att examinandens identitet varken direkt eller indirekt kommer fram, och att provprestationen inte överstiger verkströskeln. Enligt lagen om upphovsrätten har upphovsmannen upphovsrätt till sitt eget verk, och användningen av verket förutsätter upphovsmannens samtycke. Förutsättningen för att upphovsmannen till ett verk ska åtnjuta upphovsrätt är att verket som skapats är självständigt och originellt.

Provuppgifter

Prov som ingår i studentexamen kan enligt upphovsrättslagen (14 § 3 mom.) innehålla delar av ett offentliggjort verk eller, om verket inte är omfattande, hela verket enligt. Enligt utlåtandet av upphovsrättsrådet (2020: 4) ska Studentexamensnämnden betraktas som en myndighet som avses i 9 § i punkt 4 i upphovsrättslagen och provfrågorna som dess icke-upphovsrättsskyddade skriftliga yttranden (på finska). Enligt utlåtandet kan man enligt 25 d § 4 mom. i upphovsrättslagen återge prov i studentexamen och bifogade verk i sammanhang med studentexamen även utanför examenstillfället.

För annan användning av bifogat material måste utgivaren förtydliga upphovsrättsfrågorna med materialets upphovsrättsinnehavare och komma överens med dem om tillstånd att publicera materialet samt eventuell kompensation. För att förverkliga upphovsmannens moraliska rättigheter anger nämnden även i fortsättningen materialets källinformation i samband med materialet.

Studentexamensnämndens tidigare tolkningen var att bifogat material inte fick användas utan tillstånd utanför provtillfället. Tidigare beviljade publiceringstillstånd för uppgifter i studentexamen har beviljats för yttranden av en myndighet som enligt upphovsrättsrådets utlåtande inte är skyddade av upphovsrätten. Till följd detta anser Studentexamensnämnden att tidigare publiceringstillstånd har gått ut.

Den nya tolkningen av upphovsrätten av provuppgifterna har också beaktats i användningsvillkoren för Examina -tjänsten.