Reaaliaineiden kokeiden määräykset ja ohjeet

Hyväksytty 7.11.2023, julkaistu 23.1.2024

Reaaliaineiden kokeiden määräykset ja ohjeet sisältävät mm. ylioppilastutkintoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvaa tekstiä. Tekstissä olevat pykälämerkinnät viittaavat lukiolakiin (714/2018), kumottuun lukiolakiin (629/1998), ylioppilastutkinnosta annettuun lakiin (502/2019), kumottuun ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin (672/2005), ylioppilastutkinnosta annettuun asetukseen (612/2019) ja kumottuun ylioppilastutkinnosta annettuun asetukseen (915/2005), ellei toisin ilmoiteta.

Reaaliaineiden kokeiden määräykset ja ohjeet koskevat ensimmäisen kerran kevään 2024 tutkinnon toimeenpanoa.

Reaaliaineissa järjestetään kokeet psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä, terveystiedossa, uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa. Uskonnon kokeet järjestetään evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa (A 612/2019, 4 §). Ilmoittautuminen evankelisluterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon kokeeseen ei ole sidoksissa mahdolliseen uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyteen. 

Reaaliaineen kokeen tarkoituksena on saada selville, onko opiskelija omaksunut lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttanut lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden aineen hallinnassa.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Koepäivien järjestys voi vaihdella. Eri aineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

samana koepäivänä 

samana koepäivänä 

psykologia 

evankelisluterilainen uskonto 

filosofia 

ortodoksinen uskonto 

historia 

elämänkatsomustieto 

fysiikka 

yhteiskuntaoppi 

biologia 

kemia 

 

maantiede 

 

terveystieto 

Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten kokelas voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla kokelas voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen. 

Lautakunta laatii ylioppilastutkinnon kokeiden tehtävät nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvien kyseisen oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen oppimäärien mukaan. (A 810/2018, A 612/2019, § 5).  

Keväästä 2023 kevääseen 2025 asti otetaan huomioon sekä lukion opetussuunnitelmien perusteet 2015 että 2019. Huomioon ottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vaihtoehtoisia tehtäviä, opetussuunnitelmaeroja tasoittavia aineistoja tai eri opetussuunnitelmanäkökulmien hyväksymistä arvostelussa.  

Kokeissa on oppiainerajat ylittäviä tehtäviä (A 612/2019, § 5). Kevään 2023 tutkinnosta lähtien oppiainerajat ylittävät tehtävät voivat perustua lukion opetussuunnitelmien perusteissa (2019) kuvattuun laaja-alaiseen osaamiseen. Kokelailta ei edellytetä vastauksissa toisen oppiaineen yksityiskohtaisia tietoja tai taitoja.  

Reaaliaineen koe rakentuu tehtävätyypiltään ja vaativuustasoltaan toisistaan eroavista osista, joissa voi olla useita tehtäviä. Osa tehtävistä voi olla pakollisia. Tehtäviin voi kuulua erilaisia aineistoja. Tarvittaessa aineistot voidaan antaa erillisinä tiedostoina tehtävän ratkaisuun soveltuviksi arvioitujen ohjelmien tiedostomuodoilla. Jokaisen tiedoston yhteydessä voidaan kertoa, millä ohjelmalla se on tarkoitettu avattavaksi. Kokelas valitsee itse, millä koejärjestelmän ohjelmista hän käsittelee kyseistä aineistoa. 

Tehtävien määrä kussakin reaaliaineen kokeessa riippuu oppiaineen pakollisten ja valta kunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien määrästä, oppiaineen luonteesta ja tehtävi en luonteesta. Tehtävien määrät ja vastausten enimmäismäärät kokeissa ovat seuraavat:

aine 

tehtävien määrä 

vastausten enimmäismäärä 

evankelisluterilainen uskonto 

9 

5 

ortodoksinen uskonto 

9 

5 

elämänkatsomustieto 

9 

5 

filosofia 

9 

5 

psykologia 

9 

5 

historia 

9 

5 

yhteiskuntaoppi 

9 

5 

maantiede 

9 

5 

terveystieto 

9 

5 

fysiikka 

11 

7 

kemia 

11 

7 

biologia 

11 

7 

Vastausten enimmäismäärä kussakin kokeessa määritellään myös jokaiselle kokeen osalle erikseen.

Tehtävän laajuuden ja kysymysmuodon mukaan tehtävän maksimipistemäärä on 15, 20 tai 30 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä. 

Kokeisiin voi sisältyä merkkimäärärajoitettuja tehtäviä tai osatehtäviä. Sallitun merkkimäärän ylittämisestä tehdään kyseisen tehtävän tai osatehtävän maksimipistemäärään suhteutettu pistevähennys, joka on kuitenkin vähintään 1 piste kokelaan tehtävästä tai osatehtävästä saamasta pistemäärästä. Sallitun merkkimäärän ylittämisestä tehtävä pistevähennys määräytyy pääasiassa oheisen taulukon mukaisesti. Perustellusta syystä sensorikokous voi päättää, että pistevähennys tehdään oheisesta taulukosta poikkeavalla tavalla tai että vähennystä ei tehdä lainkaan. Sensorikokous ei voi kuitenkaan päättää taulukkoa suuremmista pistevähennyksis tä. Merkkimäärärajoituksen soveltamisesta arvosteluun kerrotaan kokeen hyvän vastauksen piirteissä. Jos pistevähennys on suurempi kuin kokelaan tehtävästä tai osatehtävästä saama pistemäärä, kyseisestä kohdasta annetaan nolla pistettä.

Maksimipistemäärä 

Ylityksen suuruus 

Pistevähennys 

1–3 p. 

< 10 % 

1 p. 

1–3 p. 

10–30 % 

1 p. 

1–3 p. 

> 30 % 

1 p. 

4–6 p. 

< 10 % 

1 p. 

4–6 p. 

10–30 % 

1 p.  

4–6 p. 

> 30 % 

2 p. 

7–10 p. 

< 10 % 

1 p. 

7–10 p. 

10–30 % 

2 p.  

7–10 p. 

> 30 % 

3 p. 

11–15 p. 

< 10 % 

1 p. 

11–15 p. 

10–30 % 

2 p. 

11–15 p. 

> 30 % 

5 p. 

16–20 p. 

< 10 % 

1 p. 

16–20 p. 

10–30 % 

3 p. 

16–20 p. 

> 30 % 

7 p. 

21–30 p. 

< 10 % 

1 p. 

21–30 p. 

10–30 % 

5 p. 

21–30 p. 

> 30 % 

10 p. 

Jos kokelas jättää arvosteltavaksi osakohtaisen enimmäismäärän ylittävän määrän vastauksia, katsotaan kokeen kyseisen osan kokonaispistemäärän muodostuvan siitä sallitusta määrästä vastauksia, joiden pistesumma on pienin. Jos tämän jälkeen kokelaan koko kokeen vastausmäärä ylittää vielä kokeen sallitun enimmäismäärän, katsotaan kokeen muodostuvan niistä 7 (fysiikka, kemia, biologia) tai 5 (muut reaaliaineet) vastauksesta, joiden pistesumma on pienin. Opettaja arvostelee valmistavasti kaikki vastaukset ja merkitsee niiden pistemäärät tutkintopalveluun. Kokeen muodostavat tehtävät valitsee lautakunta.

Digitaalisen koejärjestelmän käyttöön tarvittavat välineet on määritelty Ylioppilastutkintolautakunnan yleisissä määräyksissä ja ohjeissa. 

Reaaliaineiden kokeissa ei saa käyttää apuvälineinä erillisiä laskimia eikä erillisiä taulukkokirjoja. 

Kokelaat eivät saa tuoda koetilaisuuteen matkapuhelimia tai muita viestintävälineitä (Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet, luku 1.6).

Suorituksia arvosteltaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin. 

Kypsyyttä osoittavat esimerkiksi:

 • asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen
 • vastaus osoittaa monipuolisia ja kehittyneitä tiedonkäsittelytaitoja
 • tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi
 • kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen
 • syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista
 • esitetyt väitteet perustellaan selkeästi
 • tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti
 • esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin
 • erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja mielipiteet
 • annettuja työkaluja on käytetty tarkoituksenmukaisesti.

Matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltava tavalla, joka osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatetta tai lakia. 

Suorituksen arvoa alentavat esimerkiksi:

 • suorituksessa on selviä asiavirheitä
 • ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti
 • esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ne ovat muuten tehtävänannon kannalta epäolennaisia; vastauksen pituus ja detaljien määrä eivät sinänsä ole ansioita
 • vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan
 • suorituksessa toistetaan samoja asioita
 • suorituksessa esitetään selvästi lain tai hyvän tavan vastaisia lausumia.

Yleisten arvosteluperusteiden lisäksi painotetaan kunkin reaaliaineen luonteen mukaista esitystapaa ja kielenkäytön täsmällisyyttä.