Liite 4 a: Valvojan ohje – koepäivän kulku ja järjestelyt

Hyväksytty 7.11.2023, julkaistu 30.1.2024

Tässä ohjeessa kuvataan ylioppilastutkinnon koepäivän kulku ja siihen liittyvät järjestelyt. Liitteessä 4 b annetaan toimintaohjeita mahdollisiin koetilanteen aikana ilmeneviin ongelmatilanteisiin. Jos järjestelyissä tai koetilanteessa tulee vastaan ongelma, jonka ratkaiseminen ei onnistu tämän ohjeen avulla, tulee lukion ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä Ylioppilastutkintolautakuntaan.

Yhteystiedot

 • Abitti-tuki +358 295 338 280
 • tutkintopäivystys +358 295 338 230

 • Lukio on rakentanut tutkintoverkon YTL:n määräysten ja ohjeiden (ks. Liite 1: Koetilan tekniset järjestelyt) mukaisesti. Lukio on testannut verkon toiminnan YTL:n kuormitustestauksella, jos käytetään virtuaalipalvelimia tai jos tutkintoverkossa on yli 10 kokelasta. Jos lukiolla on lupa langattoman tutkintoverkon käyttöön digitaalisessa ylioppilaskokeessa, lukio on tehnyt lupapäätöksessä määritellyt tarkastukset. 
 • Lukio on varautunut käynnistämään koetilan palvelimen joko USB-muistilta tai virtuaalikoneena. 
 • Lukio voi käyttää YTL:n toimittamia kokelaan koneen USB-muisteja koejärjestelmän testaamisessa. Kokelaat eivät saa käsitellä digitaalisessa ylioppilaskokeessa käytettäviä USB-muisteja tai olla samassa tilassa niiden kanssa. Mahdollisissa kokelaiden kanssa tehtävissä harjoituksissa on käytettävä Abitti-harjoittelussa käytettäviä USB-muisteja. 

 • Rehtori on ladannut ylioppilaskokeissa käytettävän virtuaalisen palvelimen asennuskoodin tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi). Samaa asennuskoodia käytetään myös valvojien koneissa. 
 • Koetilan palvelimen, varapalvelimen ja valvojan koneen virtuaalikoneet on päivitetty ylioppilaskokeessa käytettävään versioon syöttämällä asennuskoodi lautakunnan Naksu-ohjelmaan. 
 • Palvelimen suorituskyky on varmistettu YTL:n kuormitustestauksella. 
 • Palvelinkoneen virransäästöasetukset on asetettu tilaan, jossa kone ei sammu automaattisesti ja muut virransäästöominaisuudet on kytketty pois päältä (ks. Liite 1: Koetilan tekniset järjestelyt, luku 4.3 Koetilan palvelin ja varapalvelin virtuaalikoneena). 
 • Käyttöjärjestelmän automaattinen päivitystoiminto on tutkinnon ajaksi kytketty pois päältä.  
 • YTL:n lähettämien poikkeustilanteissa käytettävien koetilan palvelimen USB-muistien sijainti on valvojien tiedossa. 
 • Koetilan palvelimen virtuaalikone varmuuskopioidaan tutkinnon jokaisen viikon päätteeksi. Varmuuskopio voi viedä tilaa jopa 50 gigatavua, ja sen voi ottaa palvelinkoneen kovalevylle tai erilliselle medialle. 

 • Lukio on varannut jokaiselle koetilan palvelimelle ja varapalvelimelle USB-muistin.   
 • Samoja koetilan palvelimen USB-muisteja voi käyttää useana eri koepäivänä saman tutkintokerran aikana. On huomattava, että sellaista USB-muistia, jota on kerran käytetty koetilan palvelimen käynnistämiseen, ei voi enää käyttää koetilan varapalvelimen käynnistämiseen.
 • YTL toimittaa kaksi ylimääräistä koetilan palvelimen USB-muistia, joilla lukio voi halutessaan kokeilla palvelimen ja varapalvelimen käynnistystä ennen tutkintopäivää. 
 • Lukion on testattava palvelimen suorituskyky YTL:n kuormitustestauksella, jos tutkintoverkossa on yli 10 kokelasta. 

 • Jokaiseen koetilaan on tulostettu tämä ohje. 
 • Lukio on käynnistänyt koetilan palvelimen ja varapalvelimen. Koetilan varapalvelimen vaatima salasana löytyy koetilan palvelimen näytöltä. Koetilan palvelimen ja varapalvelimen synkronointi voi kestää jopa 40 minuuttia. Kokeen valmisteluja voi jatkaa, vaikka synkronointi on kesken. 
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
 • Lukio on ladannut koetilan palvelimelle koetehtävät, jotka rehtori on hyvissä ajoin ennen koepäivää ladannut USB-muistille YTL:n tutkintopalvelusta. Kokeen lataaminen USB-muistilta palvelimelle voi kestää useita minuutteja. 
 • Virtuaalikonetta käytettäessä ikkunaa voi tarvittaessa suurentaa niin, että lista ladatuista kokeista näkyy paremmin. 
 • Koejärjestelmä pyytää kokeen purkukoodia, mutta sitä ei vielä tässä vaiheessa syötetä koejärjestelmään. Purkukoodin perusosa on lukiolle lähetetyssä suljetussa kirjekuoressa, joka avataan vasta koetilaisuuden alussa. Purkukoodin täydennysosa julkaistaan koepäivänä klo 8.00:aan mennessä. 
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.

Palvelinten käynnistämisen lisäksi tehdään seuraavat järjestelyt: 

 • Jos kokelaat tekevät kokeen lukion koneilla, lukio asettaa koneet valmiiksi kokelaiden istumapaikoille. 
 • Jokaisessa koetilassa on yksi lukion kopioima koepöytäkirja kutakin kokelaiden tunnistamiseen osallistuvaa valvojaa kohden. Pöytäkirjakopioita käytetään kokelaiden tunnistamiseen. Koetilaisuuteen liittyvät merkinnät tehdään vain varsinaiseen pöytäkirjaan, joka palautetaan YTL:ään. 
 • Lukio on jakanut kokelaiden istumapaikoille kokelaan koneen käynnistämiseen tarkoitetut, YTL:n toimittamat USB-muistit ja lukion tunnuksin merkittyjä konseptipapereita luonnoksia varten (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, luvut 1.4.1 ja 1.4.2). 
 • Lukio on varannut koetilaan YTL:n ohjeiden mukaisen määrän (ks. Liite 1: Koetilan tekniset järjestelyt, luku 5.1 Varakoneet) varakoneita, joiden tiedetään käynnistyvän kokelaan koneen USB-muistilta, sekä varakuulokkeita, joiden tiedetään toimivan varakoneissa ja joilla on tehty äänitesti. Varakoneissa on lukion laatimat ohjeet, joiden avulla kokeen valvoja voi tarvittaessa käynnistää koneet. Lukio on sijoittanut varakoneet oman suunnitelmansa mukaisesti esim. kokelaiden varapaikoille ja liittänyt ne tutkinto- ja sähköverkkoihin.  Valvojien on hyvä tiedostaa, että jos varakoneet on käynnistetty valmiiksi, ne näkyvät koetilan palvelimella yläreunan Tietokoneita koeverkossa lukumäärässä. 

Lukio voi harkintansa mukaan käynnistää tutkintoverkkoon valvojien koneita kokelaiden tilan seuraamiseksi tai ylimääräisiä kokelaiden koneita, jos valvojat haluavat tutustua koetehtäviin koetilaisuuden aikana. 

 • Lukio on käynnistänyt mahdolliset valvojien koneet. Valvojan kone käynnistetään valvojan koneen USB-muistilta tai virtuaalikoneena Naksu-ohjelmalla. Valvojan koneen vaatima salasana löytyy koetilan palvelimen näytöltä. Salasana on sama kuin varapalvelimen käynnistämisessä käytetty. 

Valvojilla on mahdollisuus katsoa koetehtäviä kokeen aikana. Tätä varten lukiot voivat käynnistää tutkintoverkkoon ylimääräisiä kokelaan koneita. Koetehtäviä ei voi katsoa valvojan koneelta. 

 • Valvojien tulee kirjautua koneille omalla henkilötunnuksellaan ja syöttää nimeksi "Testi Opettaja". Yhdellä kokelaan koneella tutkintoverkkoa kohden voidaan käyttää kirjautumiseen henkilötunnusta "010101-0101". Muita keksittyjä henkilötunnuksia ei saa käyttää. Jokaisella koneella on käytettävä eri henkilötunnusta. 
 • Koetehtäviä katsovien valvojien ei tule tehdä koetehtävien vastauskenttiin mitään merkintöjä, koska koesuoritusten siirrossa nämä voidaan tulkita kokelaiden koesuoritukseksi. Tämä aiheuttaa turhaa selvitystyötä. 
 • On tärkeää muistaa, että kokeen valvojan tulee keskittyä kokelaiden ja heidän näyttöjensä valvomiseen. 

Palvelimen purkukoodi koostuu postitse toimitetusta perusosasta ja tutkintopäivänä klo 8.00 julkaistavasta täydennysosasta. Täydennysosa julkaistaan seuraavissa paikoissa:  

Purkukoodin täydennysosan voi noutaa esimerkiksi rehtorin tietokoneella tai koetilassa olevalla mobiililaitteella. 

Tämän ja edellisen vaiheen ajoituksessa on otettava huomioon tietokoneiden käynnistykseen ja kokelaiden tunnistamiseen kuluva aika. Lukio antaa omille kokelailleen tarkemmat ohjeet aikatauluista. 

Kokelaiden saapuessa koetilaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kokelaiden mukanaan tuomat oheislaitteet, kuten kuulokkeet ja hiiret, ovat asianmukaisia eivätkä esimerkiksi mahdollista langatonta viestintää tai vastaanottoa. 

Kokelaat liittävät omat tietokoneensa sähkö- ja tutkintoverkkoihin sekä käynnistävät tietokoneensa YTL:n toimittamalta, aiemmin pöydälle jaetulta USB-muistilta. Kokelaat tekevät äänitestin, joka käynnistyy automaattisesti, kun kone on käynnistetty USB-muistilta. 

Koetilassa voi olla kokelaiden ja valvojien lisäksi esim. tietotekniikkatukihenkilöitä, jotka voivat avustaa kokelaita tietokoneiden käynnistämisessä ja äänien kuulumiseen liittyvissä ongelmissa. Kaikkia tilassa olevia henkilöitä koskevat Ylioppilastutkintolautakunnan yleisten määräysten ja ohjeiden kohdat 2.3.4 (Koetilaisuus), 2.3.5 (Valvojat) ja 2.4 (Esteellisyys ja koejärjestelmän käyttöoikeudet). 

 • Muut kuin kokeen valvomiseen osallistuvat henkilöt poistuvat salista. Jos esim. tietotekniikkatukihenkilön halutaan pysyvän salissa kokeen aikana, on rehtorin varmistettava, että hän tuntee valvojan tehtävät, määräykset ja vastuut. Silloin tukihenkilö tulkitaan YTL:n yleisten määräysten ja ohjeiden mukaiseksi valvojaksi. 
 • Rehtori avaa koetilaisuuden. Rehtori, kaksi valvojaa ja kokelas toteavat, että kirjekuori, joka sisältää purkukoodin perusosan ja avainlukulistat, on avaamaton. 
 • Rehtori avaa kuoren ja luovuttaa purkukoodin perusosan sekä avainlukulistat valvojalle. 
 • Rehtori tai valvoja syöttää purkukoodin perus- ja täydennysosan purkukoodikenttään koetilan palvelimelle. 
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
 • Kokelaat syöttävät koejärjestelmään etu- ja sukunimensä sekä henkilötunnuksensa. 
 • Kokelaat valitsevat ensin lukion opetuskielen ja sen jälkeen suorittamansa kokeen. 
 • Valvojat tunnistavat kokelaat ja varmistavat henkilötodistuksen tai koepöytäkirjan avulla, että kokelaat ovat syöttäneet henkilötunnuksensa oikein koejärjestelmään. Valvoja voi samalla tarkistaa, että kokelas on valinnut oikean kokeen ja kieliversion. 
 • Tiedot vahvistetaan avainlukulistojen avulla. Tämä vaihe vie yhdeltä valvojalta noin 10 minuuttia 25 kokelasta kohden. 

Kokelaiden tunnistamisella varmistetaan, että koevastaukset tallentuvat oikean kokelaan identiteetillä. Tunnistamista varten kokelailla on mukanaan henkilötodistus. Jos valvojat voivat luotettavasti tunnistaa kokelaat, voidaan henkilöllisyys tarkistaa ilman kokelaan henkilötodistusta. Tätä varten koepöytäkirjasta on tehtävä kopio jokaista tunnistamiseen osallistuvaa valvojaa varten. Valvojan on varmistettava tästä listasta, että kokelas on syöttänyt koejärjestelmään henkilötunnuksen oikein. Samalla valvoja tarkistaa, onko kokelas valinnut oikean koeversion. Jos kokelas on syöttänyt väärät tiedot, tietokone käynnistetään uudelleen. 

Kokelaan syöttämästä henkilötunnuksesta on peitetty kaksi ensimmäistä merkkiä. Voidakseen antaa oikean avainluvun valvojan on tarkistettava henkilötunnus joko kokelaan henkilötodistuksesta tai koepöytäkirjasta. Henkilötunnuksen tai syntymäajan kysyminen kokelaalta on kielletty. 

Näkö- ja kuulovammaisille kokelaille on laadittu kokeista omat versiot. Erityisjärjestelypäätöksen saaneet kokelaat löytävät kokeet kirjautumissivun alalaidassa näkyvän Näytä erityisryhmien kokeet -valinnan takaa. Jos kirjautumissivulta ei löydy kokelaalle tarkoitettua erityisryhmien koetta tai jos lautakunta ei ole ohjeistanut toisin, lukion tulee olla yhteydessä tutkintopäivystykseen.  

Kokelaan tunnistamisen ja oikean koeversion valinnan tarkistamisen jälkeen valvoja kertoo kokelaalle avainlukulistalta koejärjestelmän pyytämät koodit. Valvoja varmistaa kokelaan koneen näytöltä, että kokelas syöttää valvojan sanelemat koodit. 

Henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen kokelaat jäävät odottamaan kokeen alkamista. Kokelaan valitseman kokeen nimi näkyy näytöllä. Jos kokelas havaitsee valinneensa väärän kokeen, hän ottaa yhteyttä valvojaan. Koe vaihdetaan käynnistämällä tietokone uudelleen. 

 • Koetilassa on vain kokelaita ja valvojia. 
 • Kun kaikkien kokelaiden tietokoneet on käynnistetty ja kokelaat on tunnistettu, valvoja aloittaa kokeen napsauttamalla koetilan palvelimelta Aloita koe painiketta. Aloitusaika kirjataan koepöytäkirjaan. 
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.

Myöhästyneiden kokelaiden kohdalla noudatetaan YTL:n määräysten mukaisia käytäntöjä (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, luku 2.3.6 Koeaika). Valvoja tunnistaa myöhästyneet kokelaat normaalisti. 

Koejärjestelmä ei mittaa koeaikaa, se on edelleen valvojien tehtävä. 

Valvojan tehtävänä on valvoa kokelaita. Valvoja voi liikkua koetilassa, kunhan liikkuminen ei häiritse koetilannetta. Jokaisen kokelaan näytön on oltava jatkuvasti yhden tai useamman valvojan nähtävillä. Kokelaiden näyttöjen valvomisen lisäksi valvojat voivat seurata kokeen etenemistä koetilan palvelimelta tai valvojan koneen näytöltä, joilta nähdään myös mahdolliset ongelmatilanteet. 

Valvojat reagoivat ongelmiin tämän ohjeen luvun ”Toiminta ongelmatilanteissa” mukaisesti. Valvoja kirjaa koepöytäkirjaan mahdolliset ongelmatilanteet ja miten ne ratkaistiin. 

Ilmoitus häiriöstä teknisessä valvonnassa tulee ottaa erityisen vakavasti. Tämä ilmoitus tarkoittaa sitä, että kokelaan koneella ei saada ajettua tekniseen valvontaan liittyviä ohjelmistoja. Kun valvojan näyttöön tulee ilmoitus häiriöstä teknisessä valvonnassa, tulee valvojan tehdä tästä merkintä pöytäkirjaan ja seurata kokelaan toimintaa mahdollisen vilpin tai teknisen ongelman havaitsemiseksi. Kokelaalle ei tule kertoa ilmoituksesta. Jos ilmoitus häiriöstä ei katoa 60 minuutin aikana, tulee valvojan ottaa yhteyttä YTL:ään. Jokaisen ilmoituksen kohdalla toimitaan samoin, paitsi seuraavissa erikoistapauksissa: 

 • Kokelas on poistunut koetilasta lopettamatta koetta. 
 • Kokelas on koetilaisuuden alussa siirretty tekemään koetta toisessa koesalissa. 

Koejärjestelmä varoittaa kokelasta, jos kokelas on aikeissa palauttaa liian monta vastausta. Varoitus näkyy koesivun navigoinnissa sekä alalaidassa punaisella tekstipohjalla. 

Kuvakaappaus valvojan näytöltä.

Kokeen lopuksi kokelas voi tarkastella vastauksiaan klikkaamalla koesivun alalaidassa olevaa Siirry tarkastelemaan vastauksiasi -nappia. Tällä yhteenvetosivulla kokelas näkee ne vastaukset, jotka hän on jättämässä arvosteltavaksi.

Kokelas lopettaa kokeen suorittamisen yhteenvetosivun lopussa olevasta Päätä koe -painikkeesta. 
Kokelaan poistuessa valvoja varmistaa, että: 

 • kokelas palauttaa kaikki käyttämänsä luonnospaperit. Niissä tulee olla kokelaan nimi (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, 1.4.2). Luonnoksia käsitellään kuten yleisissä määräyksissä ja ohjeissa on kuvattu. 
 • kokelas palauttaa koneensa käynnistämiseen käyttämänsä USB-muistin. Kokeen tietoturvan kannalta on erittäin tärkeää, että yhtään YTL:n toimittamaa USB-muistia ei kulkeudu kokelaiden mukana koetilan ulkopuolelle. 
 • kokelas on päättänyt kokeensa. Tarkistus tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että lukiossa käytetään langatonta tutkintoverkkoa. Tarkistus tehdään valvojan näytöstä. Mikäli kokelas ei ole päättänyt koetta itse, valvoja päättää kokeen valvojan näytöstä ennen kokelaan poistumista koesalista.

Kokelaan henkilöllisyys tarkistetaan myös kokelaan poistuessa, jotta voidaan varmistaa, että hänen palauttamissaan luonnoksissa on oikea nimi. Poistumisaika kirjataan koepöytäkirjaan.

Valvojan kannattaa tarkistaa myös Ethernet-kaapeleilla toteutetuissa tutkintoverkoissa, että kokeesta poistuva kokelas on päättänyt kokeensa. Näin vältetään turhat tekniseen valvontaan liittyvät häiriöilmoitukset. Valvoja voi päättää kokelaan kokeen valvojan näytöstä.

Valvoja tarkistaa kokeen aloitusajan sekä kokelaille mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisestä ja muista syistä myönnetyt lisäajat. Koe päättyy, kun koeaikaa on kulunut kuusi tuntia, lukuun ottamatta niitä kokelaita, joille on myönnetty lisäaikaa. Koeajan päätyttyä tai viimeisen kokelaan poistuttua valvoja tekee seuraavat toimenpiteet tässä järjestyksessä: 

 • Sammuttaa mahdolliset valvojien koneet ja koetehtävien katsomiseen käytetyt koneet. 
 • Sammuttaa koetilan varapalvelimen. 
 • Tallentaa kokelaiden koesuoritukset USB-muistille. 
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
 • Sammuttaa koetilan palvelimen. 
 • Toimittaa kokelaiden koesuoritukset sisältävät USB-muistit sekä muut kokeessa käytetyt USB-muistit rehtorille. Kaikki USB-muistit säilytetään YTL:n määräysten mukaisesti (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, 2.3.2): 
  • Koetilan palvelimen ja varapalvelimen käynnistämiseen käytetyt USB-muistit säilytetään siten, että koetilan palvelimessa käytettyjä USB-muisteja käytetään uudelleen seuraavina koepäivinä nimenomaan koetilan palvelimen käynnistämiseen. Vastaavasti varapalvelimessa käytettyjä USB-muisteja käytetään nimenomaan varapalvelimien käynnistämiseen.  
  • Kokelaiden koneiden USB-muisteja voidaan myös käyttää uudelleen saman tutkintokerran koepäivinä. 
  • Lukio ei saa tehdä USB-muisteihin merkintöjä tai esimerkiksi kiinnittää niihin tarroja.  

Ulkopuolisilta estetään pääsy koetilaan, kunnes tekniikka on purettu.

 • Lukion rehtori tai valvoja, jonka rehtori on nimennyt vastaamaan koesuoritusten siirtämisestä, kirjautuu YTL:n tutkintopalveluun. Rehtori tai tehtävään nimetty valvoja siirtää opiskelijoiden koesuoritukset sisältävän tiedoston USB-muistilta YTL:n tutkintopalveluun. Rehtori tai valvoja saa järjestelmästä kuittauksen, että koesuoritukset on siirretty tutkintopalveluun (ks. oheinen esimerkki). Koesuoritukset voidaan siirtää tutkintopalveluun myös ilman erillistä USB-muistia, jos koetilan palvelimen toteutustapa sen sallii. 
Kuvakaappaus valvojan näytöltä.
 • Lukion rehtori syöttää/päivittää alustavaan arvosteluun osallistuvien opettajien henkilötunnukset YTL:n tutkintopalvelussa. 
 • YTL julkaisee alustavat hyvän vastauksen piirteet verkkosivuillaan. Alustavaan arvosteluun osallistuvat opettajat näkevät kokeiden koetehtävät ja aineistot YTL:n tutkintopalvelussa. YTL ei julkaise koetehtäviä ja aineistoja verkkosivuillaan. Koetehtävien ja aineistojen tulostaminen ja siirtäminen YTL:n verkkopalvelun ulkopuolelle on kielletty. Kokelaiden suoritusten tulostaminen ja kopioiminen on myös kielletty (ks. Yleiset määräykset ja ohjeet, 1.7.2).  
 • Opettajat voivat aloittaa alustavan arvostelun. Ohjeet alustavan arvostelun suorittamiseen löytyvät YTL:n verkkosivuilta. 
 • Opettajat näkevät kokelaan suorituksen ja omat muistiinpanonsa tutkintopalvelussa, kunnes mahdollinen oikaisuvaatimus on käsitelty ja tutkintokerran tulokset ovat lopullisia. 

Virtuaalinen koetilan palvelin varmuuskopioidaan tutkinnon jokaisen viikon päätyttyä sekä vielä kerran kaikkien tutkintopäivien (ts. tutkintokerran) jälkeen. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida. Varmuuskopiointi tehdään lautakunnan Naksu-ohjelmalla (ks. Koetilan palvelin). Yksi varmuuskopio voi viedä tilaa jopa 50 gigatavua. Varmuuskopion ottamisen jälkeen palvelin tyhjennetään Naksu-ohjelmaa käyttäen. Varmuuskopiot säilytetään palvelinkoneella tai erillisellä muistivälineellä (USB-muisti tai kovalevy), kuitenkin aina lukitussa tilassa. 

Ylioppilastutkinnon järjestämiseen käytetyt palvelimet voidaan ottaa muuhun käyttöön (esim. Abitti-kokeiden järjestämiseen) heti tutkintokauden viimeisen varmuuskopion ottamisen jälkeen. 

Varmuuskopioita tulee säilyttää siihen saakka, että tutkinnon tulokset ovat kyseisen tutkintokerran osalta lopullisia.