Liite 4 b: Valvojan ohje – ongelmatilanteet

Hyväksytty 7.11.2023, julkaistu 2.2.2024

Tässä liitteessä annetaan toimintaohjeita mahdollisiin koetilanteen aikana ilmeneviin ongelmatilanteisiin. Liitteessä 4 a kuvataan ylioppilastutkinnon kulku ja siihen liittyvät järjestelyt.

Toiminta ongelmatilanteissa 

Ongelmatilanteissa valvojan tulee keskittyä kokelaan ja koetilanteen rauhoittamiseen. Jos tilannetta ei saada ratkaistua näiden ohjeiden avulla, valvojan tulee ottaa viipymättä yhteyttä YTL:ään tilanteen selvittämiseksi. 

Jos valvoja tai rehtori arvioi, että ongelman selvittäminen häiritsee kaikkien kokelaiden työskentelyä kohtuuttomasti, hän voi keskeyttää kokeen suorittamisen ongelman selvittämisen ajaksi. Jos kokelaat ovat nähneet koetehtävät, he eivät saa kommunikoida keskenään. Keskeytyksen aikana kokelaat eivät saa tehdä muistiinpanoja tai luonnoksia tai muulla tavalla jatkaa kokeen suorittamista. Kokelaat saavat mm. syödä eväitä ja käydä wc:ssä. Keskeytykseen kulunut aika hyvitetään kokelaille. 

Jos kokeen suorittaminen keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen syyn vuoksi, hyvitetään menetetty koeaika kokelaalle. Menetetyksi koeajaksi lasketaan aika siitä, kun valvoja on todennut ongelmatilanteen tai keskeyttää koetilaisuuden aina siihen saakka, kun kokelas pääsee jatkamaan koetta. Keskeytysaikaa ei hyvitetä, jos keskeytys johtuu kokelaan omasta toiminnasta (esim. kokelas on irrottanut verkkojohdon, kuulokkeet tai USB-muistin, kokelas on kaatanut kahvia näppäimistölle). Abitti-tukeen soittamiseen kulunut aika hyvitetään aina kokelaalle. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä YTL:ään. 

Kokelaan neuvominen tietokoneen käytössä kokeen aikana on kielletty lukuun ottamatta alla mainittuja erityistapauksia. Kokelasta voi kuitenkin neuvoa tuottamaan vastauksen koejärjestelmän vastauslaatikkoon parhaalla mahdollisella tavalla ja katsomaan neuvoa koeympäristön ohjeista. Valvoja ei voi neuvoa koeympäristön ohjeiden nimenomaista kohtaa, josta vastaus löytyy. YTL voi antaa valvojalle tästä poikkeavia ohjeita esimerkiksi puhelimitse. 

Yhteydenotto Ylioppilastutkintolautakuntaan 

Koejärjestelmään liittyvissä teknisissä ongelmissa otetaan puhelimitse yhteyttä 

 • Abitti-tukeen numeroon +358 295 338 280. 

Muissa tapauksissa, esimerkiksi myöhästymisiin, sairaustapauksiin tai kokeen suorittamiseen liittyvissä asioissa, voi olla yhteydessä

 • tutkintopäivystyksen numeroon +358 295 338 230 tai
 • suoraan kyseessä olevaa asiaa hoitavaan tutkintosihteeriin. 

Abitti-tuki auttaa lukioita teknisten ongelmien selvittämisessä tutkintopäivinä. Tuessa saattaa olla tietoa samantapaisista ongelmista ja niiden ratkaisuista muissa lukioissa. Jotta ongelma saadaan mahdollisimman nopeasti ratkaistua, on hyvä soittaa Abitti-tukeen jo ongelman selvittelyn aikaisessa vaiheessa. Abitti-tukeen on otettava yhteyttä viimeistään silloin, jos tekninen ongelma jatkuu yli 20 minuuttia. Tukipuhelua soitettaessa tulee varautua vastaamaan mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin ongelmasta. On suositeltavaa, että puhelun soittaa henkilö, joka on paikan päällä ja tuntee tilanteen. 

Ongelmatilanteissa ensisijainen toimintatapa on pyrkiä ratkaisemaan ongelma koetilanteen aikana lautakunnan neuvojen avulla. Jos häiriötilanne tai sen selvittäminen on jatkunut pitkään, toistunut tai muuten merkittävästi häirinnyt yhden tai useamman kokelaan suoritusta, voi lukio tehdä ilmoituksen teknisestä häiriöstä koetilanteessa. Tällöin asia voidaan ottaa huomioon arvostelussa. Ilmoituksen tekee rehtori koetilanteen jälkeen valvojilta saamiensa tietojen pohjalta. Mahdollista häiriöilmoitusta varten valvojan on hyvä kirjata muistiin häiriöstä ainakin seuraavat tiedot: 

 • mitä tapahtui
 • ongelman todenneet valvojat
 • häiriön kesto
 • keitä kokelaita häiriö koski
 • hyvitettiinkö keskeytykseen kulunut aika koetilanteessa kokelaille ja käyttivätkö kokelaat heille hyvitetyn koeajan
 • lautakunnalta saadut keskeisimmät ohjeet ja niiden toteutuminen

Kokelas on kirjoittanut nimensä väärin 

Väärin kirjoitettua nimeä ei voi korjata, kun kokelas on tunnistettu ja hän on kirjautunut koejärjestelmään. Koejärjestelmässä oleva nimen kirjoitusasu ei vaikuta koesuoritukseen tai suorituksen arvosteluun kokeen jälkeen. Koesuoritus kohdennetaan henkilötunnuksen perusteella. 

Äänenvoimakkuuden säätäminen 

Ennen koetta ja kokeen aikana äänenvoimakkuutta voi säätää äänitestillä. Äänitestin saa esiin napsauttamalla näytön oikeassa ylänurkassa olevaa kuulokekuvaketta. 

Valvoja voi neuvoa kokelasta äänenvoimakkuuden säätämisessä kokeen aikana. 

Äänitesti tai kokeessa olevat äänet eivät kuulu 

Jos äänet eivät kuulu, voi äänitestin sulkea ja avata uudestaan. Äänitestin saa esiin napsauttamalla näytön oikeassa ylänurkassa olevaa kuulokekuvaketta. Tarvittaessa koneen voi joutua käynnistämään uudelleen. Myös kuulokkeet voi vaihtaa ja tarvittaessa käytetään koulun varakonetta ja -kuulokkeita. 

Valvoja voi neuvoa kokelasta äänilaitteiden valintaan tai äänenvoimakkuuden säätämiseen liittyvissä asioissa kokeen aikana. 

Äänite, jonka kuuntelukertoja on rajoitettu, ei kuulu 

Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kokeiden sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden kuullunymmärtämistehtävissä voi olla äänitteitä, joiden kuuntelukertoja on rajoitettu. Jos kokelas ei kuule äänitettä teknisen syyn vuoksi, on ensin varmistettava äänen kuuluminen äänitestillä. Tämän jälkeen valvoja palauttaa äänitteen kuultavaksi koetilan palvelimelta. Äänite käynnistetään uudelleen kokelaan nimen kohdalta sarakkeesta ”Viimeksi kuunneltu äänite”. Tämän jälkeen kokelaan on päivitettävä oma koenäkymänsä palvelimen näytöllä olevan ohjeen mukaisesti. Kokelaan ei pidä jatkaa kuullunymmärtämistehtävien suorittamista ongelman selvittämisen aikana, koska sen jälkeen kuulematta jäänyttä äänitettä ei voida enää palauttaa kuunneltavaksi. Jos kokelas on jatkanut äänitteiden kuuntelemista kuulematta jääneen äänitteen jälkeen ennen valvojan kutsumista paikalle, äänitettä ei voida enää palauttaa kuunneltavaksi. Tällaisessa tilanteessa valvoja merkitsee tärkeimmät tiedot muistiin mahdollista teknisen häiriön ilmoitusta varten. 

Valvoja voi neuvoa kokelasta äänenvoimakkuuden säätämisessä ja koenäkymän päivittämisessä. 

Kokelas ei voi perua matematiikan kokeen A-osan palauttamista 

Kun kokelas painaa matematiikan kokeessa A-osan palauttamisen painiketta, se katsotaan päätökseksi palauttaa A-osa. Jos kokelas ei peru päätöstään minuutin aikana, A-osa lukkiutuu ja kokelas saa kaikki laskinohjelmat käyttöönsä. Kokelas ei voi enää tämän jälkeen palata tekemään A-osaa. Valvoja ei voi avata palautettua A-osaa kokelaalle.

Kokelas on kadottanut koetehtävät 

Jos kokelas on kadottanut koenäkymän, toimitaan seuraavasti: 

 1. Kokelas sulkee kaikki avoimet ikkunat napsauttamalla ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa X-painiketta. 
 2. Jos sovellus (esim. LibreOffice) kysyy, tallennetaanko tiedosto, se tallennetaan. 
 3. Siirrytään seuraavaan ikkunaan painamalla Alt-Tab (tai napsauttamalla ikkunaa). 
 4. Vaiheita 1–3 toistetaan, kunnes avoimia ikkunoita ei enää ole. 
 5. Avataan selain, jossa koenäkymä on: Sovellukset > Koe.

Kokelaalle ei hyvitetä asian selvittämiseen kulunutta aikaa. Valvoja voi neuvoa kokelasta ikkunoiden sulkemisessa, dokumenttien tallentamisessa ja koenäkymän uudelleenavaamisessa.

Kokelas on kadottanut vastauksia 

Kokelas voi palauttaa koevastauksensa aiemman version itse. Valvoja voi avustaa kokelasta koevastauksen palautuksessa näyttämällä, miten palautus tehdään. Valvoja ei saa auttaa kokelasta palautettavan vastausversion valinnassa. 

 1. Paina vastauskentän oikeasta alalaidasta linkkiä "Aiemmat vastausluonnokset". 
 2. Valitse vastauskentässä aiemmin ollut sisältö ja paina "Palauta". 

Palautusohjeet löytyvät myös koeympäristön ohjeista. Jos merkittävä osa vastauksesta on kokelaan ilmoituksen mukaan kadonnut, mutta vastauksen palauttaminen ei onnistu tämän ohjeen avulla, tulee valvojan ottaa välittömästi yhteyttä Abitti-tukeen.  

Kirjasinkoon suurentaminen ja koejärjestelmän ulkoasun säätäminen 

Kokelas saa kokeen aikana suurentaa vastauksia sisältävien ikkunoiden kirjasinkokoa ja muita merkintöjä niin, että koe on kohtuudella suoritettavissa. Kokelas saa myös säätää koejärjestelmän ulkoasun itselleen sopivaksi.

Valvojilla on tarvittaessa oikeus puuttua tilanteeseen, jossa suuri kirjasinkoko tai muut merkinnät voivat tahallisesti tai tahattomasti johtaa vilppiin. Kokelaat, joilla on erityisjärjestelypäätös kirjasinkoon suurentamisesta, säilyttävät tähän oikeuden kaikissa tilanteissa. Jos kokelas ei kehotuksesta huolimatta pienennä kirjasinkokoa tai muita merkintöjä tai jos hän valvojan kehotuksen jälkeen uudestaan saman kokeen aikana suurentaa kirjasinkokoa tai muita merkintöjä, tulee asia kirjata koepöytäkirjaan, ja tilannetta voidaan tarvittaessa käsitellä vilpin yrityksenä. 

Valvoja voi neuvoa kokelasta kirjasinkoon muuttamisessa. Kokelaalle ei hyvitetä kirjasinkoon muuttamiseen kulunutta aikaa. Valvoja ei saa neuvoa kokelasta koejärjestelmän ulkoasun säätämisessä, mutta voi kehottaa kokelasta katsomaan koejärjestelmän ohjeita.  

Kokelas jatkaa jo aloitettua suoritusta 

Jos kokelaan kone on jouduttu käynnistämään uudelleen ja/tai kokelas jatkaa kokeen suorittamista varakoneella, täytyy hänen kirjautua uudestaan koejärjestelmään. Uudelleen kirjauduttaessa valvoja tunnistaa kokelaan avainlukulistaa käyttäen. Koejärjestelmä tunnistaa kokelaan henkilötunnuksen perusteella ja kokelas voi jatkaa työskentelyään siitä, mihin vastaaminen jäi.  

Kokelas siirtyy varakoneelle 

Jos kokelas ei voi jatkaa kokeen suorittamista omalla koneellaan, annetaan hänen käyttöönsä koulun varakone lisälaitteineen. Kokelaan oman koneen sammuttaminen tapahtuu seuraavasti:

 • Kokelas tallentaa erillisissä ohjelmissa (esim. tekstinkäsittely, piirtäminen, laskinohjelmat) tekemänsä keskeneräiset työt.
 • Kokelas sulkee koetehtävät ja -aineistot sisältävät selainikkunat.
 • Valvoja tarkastaa valvojan koneen näytöltä, että kokelaan tiedostot ovat tallentuneet. Jos valvojan näyttö ilmoittaa virheestä kokelaan tiedostojen varmuuskopioinnissa, on valvojien otettava yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen.
 • Kokelas sammuttaa koneensa näytön oikeasta ylänurkasta tai painamalla pitkään tietokoneensa virtapainiketta. 

Valvoja käynnistää varakoneen, jos sitä ei ole käynnistetty jo ennen kokeen alkua. Kokelas voi jatkaa varakoneella työskentelyä omalta paikaltaan, jos koneen vaihtamisesta ei aiheudu häiriötä ja jos syynä koneen vaihtamiselle ei ole tietoliikennehäiriö. Kokelas voidaan myös siirtää varapaikalle. Jos käytössä on useampi tutkintoverkko, varakoneen tulee olla saman palvelimen piirissä kuin aiempi kone.  

Kokelaan koesuoritusten ja tiedostojen tulisi palautua heti henkilöllisyyden tunnistamisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, on valvojien otettava yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen.  

Kokelaalle hyvitetään koneen vaihtamiseen kulunut aika. 

Kokelaan koneen USB-muisti irtoaa 

Kokelaan koneen näytölle tulee ilmoitus USB-muistin irtoamisesta. Valvoja neuvoo kokelasta tekemään näin: 

 1. Kokelas sammuttaa koneensa. Tässä vaiheessa kone voi vaatia virtapainikkeen painamista pitkään (5–10 sekunnin ajan). 
 2. Kokelas irrottaa USB-muistin koneesta ja liittää sen koneeseen takaisin. Jos mahdollista, käytetään toista USB-liitäntää. 
 3. Kokelas käynnistää koneen uudelleen. 
 4. Kokelas syöttää henkilötietonsa ja valitsee kokeen, minkä jälkeen valvoja tarkastaa hänen henkilöllisyytensä kuten kokeen alussa. 

Jos tilanne toistuu toisen kerran saman kokelaan kohdalla, kokelas siirretään varakoneelle ja koneen käynnistämiseen tarkoitettu USB-muisti vaihdetaan. 

Kokelaalle hyvitetään ongelman selvittelyssä kulunut aika USB-muistin irrotessa ainoastaan, jos irtoaminen on ollut kokelaan toiminnasta riippumatonta. 

Kokelaan kone käynnistyy kokeen aikana uudestaan 

Jos kokelaan kone käynnistyy uudelleen, saattaa kyseessä olla vilppiyritys tai tekninen vika. Valvojan harkinnan mukaan kokelas jatkaa kokeen suorittamista joko omalla koneellaan tai varakoneella. 

Jos uudelleenkäynnistymisiä tapahtuu kokeen aikana enemmän kuin yksi, kokelas siirretään varakoneelle ja kokelaan koneen USB-muisti vaihdetaan. Jos uudelleenkäynnistymiset jatkuvat, valvojan tulee ottaa yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen. 

Kokelas painaa ”päätä koe” -nappia kokeen aikana  

Jos koeaikaa on jäljellä, kokelas voi käynnistää koneen uudelleen. Valvoja tunnistaa kokelaan ja vahvistaa kirjautumisen normaaliin tapaan sekä tarkistaa, että kokelas on valinnut oikean kokeen. Menetettyä koeaikaa ei hyvitetä kokelaalle.  

Tämä ilmoitus valvojan näytöllä tarkoittaa, että kokelaan koneessa ajettavat tekniset valvontaohjelmistot eivät toimi. Pahimmillaan ilmoitus voi olla merkki siitä, että kokelas estää teknisen valvonnan vilpin peittelemiseksi. 

Jos valvojan näytölle tulee jonkun kokelaan kohdalle tällainen ilmoitus, tulee valvojan tehdä tästä merkintä pöytäkirjaan ja seurata kokelaan toimintaa mahdollisen vilpin tai teknisen ongelman havaitsemiseksi. Jos ilmoitus häiriöstä ei katoa 60 minuutin aikana, tulee valvojan ottaa yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen lisäohjeiden saamiseksi. Ilmoitus tai siihen liittyvä yhteydenotto ei saa missään tapauksessa tulla kokelaiden tietoon. 

Ilmoituksia voi tulla koepäivän aikana useita. Jokaisen ilmoituksen kohdalla on toimittava samalla tavalla, lukuun ottamatta seuraavissa erikoistapauksissa, joissa valvoja voi päättää kokelaan kokeen valvojan näytössä: 

 • Kokelas on poistunut koetilasta lopettamatta koetta. 
 • Kokelas on koetilaisuuden alussa siirretty tekemään koetta toisessa koesalissa, jossa on erillinen koetilan verkko.

 YTL antaa ohjeet jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti.  

Abitti-tuki voi puhelimessa ohjeistaa ottamaan kokelaan koneen USB-muistin erilleen muista käytetyistä USB-muisteista joko heti tai kun kokelas on päättänyt kokeen. Kokelaan koneen USB-muisti laitetaan esimerkiksi minigrip-pussiin tai kirjekuoreen. Lukio ei saa tehdä USB-muisteihin merkintöjä tai esimerkiksi kiinnittää niihin tarroja tai teippiä.  

Valvoja kirjoittaa paperille tilannekuvauksen, kokeen nimen, tarvittaessa tehtävänumeron sekä kokelaan nimen ja henkilötunnuksen. Paperi pakataan samaan pussiin tai kuoreen USB-muistin kanssa ja säilytetään kassakaapissa. 

Pussi tai kuori sisältöineen toimitetaan tarvittaessa lautakunnan kansliaan kirjattuna erillislähetyksenä tai muiden Abitti-tuen antamien ohjeiden mukaan. 

Kokelaan verkkoyhteys katkeaa 

Koejärjestelmä ilmoittaa kokelaalle ja valvojalle, jos yhteys koetilan palvelimelle katkeaa. Kaikki kokelaan siihen mennessä laatimat vastaukset ovat tallentuneet. Työskentely ei voi jatkua ennen yhteyden palaamista. 

 • Tarkista, että verkkokaapeli on huolellisesti kiinnitetty kokelaan koneeseen ja kytkimeen.
 • Kokelas tallentaa erillisissä ohjelmissa (esim. tekstinkäsittely, piirtäminen, laskinohjelmat) tekemänsä keskeneräiset työt. Kone on siirrettävä toiseen verkkoliitäntään esimerkiksi varapaikalle, jotta tiedostot voivat varmuuskopioitua koetilan palvelimelle. Tarvittaessa otetaan yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen.
 • Jos kokelaalla ei ole keskeneräisiä töitä erillisissä ohjelmissa (esimerkiksi tekstinkäsittely, piirtäminen, laskinohjelmat), kokelaan kone käynnistetään uudelleen.

Jos ongelma toistuu, kokelas siirretään varakoneelle. 

Useiden kokelaiden yhteys koetilan palvelimelle katkeaa 

Jos yhteys koetilan palvelimelle katkeaa samanaikaisesti kaikilta kokelailta, tarkistetaan ensin koetilan palvelimen verkkokaapelin liitäntä. Jos kaapeli on kiinnitetty palvelimeen, jatketaan ongelman selvittämistä kohdan ”Koetilan palvelimen toimintahäiriö” mukaisesti. 

Valvojan tulee ottaa yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen heti vian ilmettyä tai viimeistään korjaustoimenpiteiden jälkeen. 

Koetilan palvelimen toimintahäiriö 

Koetilan palvelimen toimintahäiriöt ilmenevät kaikkien kokelaiden havaitsemina ongelmina. Jos yhteys koetilan varapalvelimelle on toiminut normaalisti ennen toimintahäiriötä, toimitaan seuraavasti: 

 1. Valvoja ilmoittaa kokelaille viasta ja kokeen keskeytymisestä ja kirjaa kellonajan koepöytäkirjaan.  
 2. Valvoja ottaa yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen lisäohjeita varten. Samalla varmistetaan lupa kokeen jatkamiseen palvelimen ja varapalvelimen synkronoinnin aikana. Vasta yhteydenoton jälkeen voidaan edetä kohtaan 3. 
 3. Kun Abitti-tuki on antanut luvan, valvoja sammuttaa sekä koetilan palvelimen että koetilan varapalvelimen näytön oikeasta ylänurkasta.
 4. Valvoja käynnistää koetilan varapalvelimen uudestaan. 
 5. Valvoja käynnistää koetilan palvelimen uudestaan. 
 6. Jos ongelma korjaantui, valvoja antaa kokelaille luvan jatkaa koetta. 
 7. Jos ongelma ei korjaantunut, sammutetaan sekä koetilan palvelin että koetilan varapalvelin uudestaan näytön oikeasta ylänurkasta. 
 8. Valvoja käynnistää koetilan varapalvelimen koetilan palvelimeksi. 
 9. Jos kyseessä on USB-muistilta käynnistetty palvelin, selvitetään, löytyykö lukiosta uusi tietokone koetilan varapalvelimeksi. Uusi varapalvelin käynnistetään käyttämättömältä palvelimen USB-muistilta. Jos kyseessä on virtuaalinen palvelin, noudatetaan YTL:ltä saatuja ohjeita. 
 10. Kokelaille annetaan lupa jatkaa koetta vasta kun tiedot koetilan palvelimelta on synkronoitu varapalvelimelle. Koetta voi jatkaa aikaisemmin vain, jos YTL on antanut siihen luvan. 

Aika, joka on kulunut kokeen keskeytymisestä siihen, kun valvoja antaa kokelaille luvan jatkaa koetta, hyvitetään kokelaille ja merkitään koepöytäkirjaan. 

Koetilan varapalvelimen toimintahäiriö 

Koetilan varapalvelimen toimintahäiriö ilmenee koetilan palvelimella ja/tai koetilan varapalvelimella. Kokelaat voivat jatkaa kokeen suorittamista normaalisti, jos YTL antaa siihen luvan.  

Jos kyseessä on virtuaalinen varapalvelin, valvoja ottaa yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen lisäohjeita varten heti vian ilmettyä. 

Jos kyseessä on USB-muistilta käynnistetty varapalvelin, yritetään käynnistää varapalvelin uudelleen ensin samalta USB-muistilta ja jos tämä ei auta, sen jälkeen käyttämättömältä koetilan palvelimen USB-muistilta. Jos nämä yritykset eivät korjaa tilannetta, selvitetään, löytyykö lukiosta uusi tietokone koetilan varapalvelimeksi. Uusi varapalvelin käynnistetään käyttämättömältä palvelimen USB-muistilta. Valvojan tulee ottaa yhteyttä YTL:n Abittitukeen heti vian ilmettyä tai viimeistään korjaustoimenpiteiden jälkeen. 

Jos kokelaiden työskentely on keskeytetty, keskeytykseen kulunut aika merkitään koepöytäkirjaan ja hyvitetään kokelaille.

Jos sähköt katkeavat koko rakennuksesta, voidaan koetta jatkaa akkuvarmistuksen avulla. Viiden minuutin sähkökatkon jälkeen kokelaita pyydetään tallentamaan erillisissä ohjelmissa (esim. tekstinkäsittely, piirtäminen, laskinohjelmat) keskeneräiset työnsä ja sammuttamaan koneensa näytön oikeasta ylänurkasta. Valvojat seuraavat verkkoon liitettyjen koneiden määrää valvojan näytön yläreunasta. Kun kaikki koneet ovat poistuneet tutkintoverkosta, valvoja sammuttaa ensin koetilan palvelimen ja sen jälkeen koetilan varapalvelimen. 

Valvojan tulee ottaa yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen sähkökatkon aikana. 

Sähköjen palauduttua valvoja käynnistää koetilan palvelimen ja varapalvelimen. Tämän jälkeen kokelaita pyydetään käynnistämään koneensa. Kokelaat kirjoittavat henkilötietonsa ja valvojat tunnistavat heidän henkilöllisyytensä kuten kokeen alussa. Kokelaat saavat jatkaa kokeen suorittamista valvojan luvalla vasta kun kaikki kokelaat on tunnistettu.  

Kokelaille hyvitetään se aika, mikä on kulunut pyynnöstä tallentaa keskeneräiset työt siihen, että valvoja antaa kokelaille luvan jatkaa koetta

Kokelas saapuu myöhässä kokeeseen 

Jos kokelas saapuu ennen klo 10:tä, hänet voidaan päästää suorittamaan koetta. Koepöytäkirjaan merkitään aika, jolloin hän on aloittanut kokeen suorittamisen, sekä myöhästymisen syy. Jos kokelas saapuu klo 10:n jälkeen, on rehtorin otettava yhteyttä lautakuntaan tutkintopäivystykseen puhelimitse. 

Kokelas poistuu kokeesta ennen klo 12:ta 

Jos kokelas poistuu kokeesta ennen klo 12:ta, on asiasta ilmoitettava välittömästi sekä rehtorille että puhelimitse lautakuntaan tutkintopäivystykseen.  

Kokelas sairastuu kokeen aikana 

Mikäli kokelas sairastuu äkillisesti kokeen aikana, on välittömästi otettava yhteyttä rehtoriin. Rehtori voi päättää siirtää kokelaan jatkamaan suoritusta erilliseen tilaan ja tarvittaessa hoitaa muiden erityisjärjestelyjen hakemisen. Mikäli kokelas ei pysty jatkamaan kokeen suorittamista, hänet on kuitenkin pidettävä valvottuna klo 12:een asti. Sairaustapauksista on ilmoitettava lautakuntaan tutkintopäivystykseen puhelimitse.  

Kokelas tekee väärää koetta 

Jos kokelas huomaa tekevänsä eri koetta kuin mihin hän on ilmoittautunut, valvoja ohjaa hänet käynnistämään koneensa uudestaan. Kokelas valitsee oikean kokeen ja valvoja tunnistaa hänet uudestaan koejärjestelmään. Menetettyä koeaikaa ei hyvitetä kokelaalle, vaan kokelas saa käyttää jäljellä olevan koeajan oikean kokeen tekemiseen. Tapauksesta ilmoitetaan lautakuntaan tutkintopäivystykseen puhelimitse.   

Kokelas poistuu hetkeksi paikaltaan 

Jos kokelas poistuu paikaltaan esimerkiksi vessaan, hän kytkee näytönsäästäjän päälle napsauttamalla koejärjestelmän yläreunassa näkyvää lukon kuvaa. Näytönsäästäjää käytettäessä ei kokelasta tarvitse tunnistaa uudelleen. Valvojien tehtävänä on valvoa, etteivät muut kokelaat koske poistuneen kokelaan koneeseen tällä välin. 

Valvoja voi neuvoa kokelasta näytönsäästäjän käynnistämisessä kokeen aikana. 

Kokelas poistuu koetilaisuudesta päättämättä koetta 

Jos kokelas poistuu koetilaisuudesta päättämättä koetta, eikä valvoja ole päättänyt kokelaan koetta valvojan näytöstä, valvojan näytölle tulee ilmoitus, ettei kokelaan koneeseen saada yhteyttä. Jonkin ajan päästä valvojan näytölle tulee ilmoitus häiriöstä kokelaan teknisessä valvonnassa. Ilmoituksesta ei tarvitse tässä tapauksessa olla yhteydessä YTL:ään. Koe siirtyy kuitenkin arvosteluun normaalisti myös, vaikka sitä ei erikseen päätetä.  

Koetilan evakuointi vaaratilanteessa 

Lukion pelastussuunnitelmassa kuvataan, miten ylioppilastutkinnon kokeiden aikana mahdollisesti sattuvaan vaaratilanteeseen varaudutaan. Vaaratilanteen takia keskeytynyttä koetta ei jatketa varatilassa.  

Kokelaat ohjataan turvaan kokoontumispaikalle ja varmistetaan, etteivät he keskustele keskenään. Jos mahdollista, valvoja sammuttaa koetilan varapalvelimen ja ottaa varapalvelimen USB-muistin mukaan kokoontumispaikalle. Jos lukiossa käytetään virtuaalista koetilan palvelinta, ei palvelimille tehdä mitään. Jos varapalvelimena on kannettavassa tietokoneessa toimiva virtuaalinen koetilan palvelin, voidaan tietokone mahdollisuuksien mukaan irrottaa tutkintoverkosta ja ottaa mukaan kokoontumispaikalle sammuttamatta konetta. Muita tietokoneita tai laitteita ei sammuteta tai siirretä koetilasta. Valvojat ottavat yhteyttä Ylioppilastutkintolautakuntaan tutkintopäivystykseen kokoontumispaikalta.  

Kevään 2024 tutkinto 

 • Kokeen päättämiseen liittyvä ohjeistus on muuttunut.
 • Muistutetaan, että jos kokelasta siirretään varakoneelle, varakoneen tulee olla kytketty saman palvelimen piiriin kuin aiempi kone. 

Aikaisemmin tehdyt tärkeimmät muutokset 

 • Kokelasta voi neuvoa paitsi tuottamaan vastauksen koejärjestelmän vastauslaatikkoon parhaalla mahdollisella tavalla myös katsomaan neuvoa koeympäristön ohjeista.
 • Kirjoitettu auki, että kokelas saa säätää koejärjestelmän ulkoasua sopivaksi. 
 • Purkukoodin lisäosa julkaistaan jatkossa verkkosivuilla, puhelinvastaajalla ja uudella, erillisellä X-tilillä, mutta ei enää lautakunnan varsinaisilla Facebook- ja X-tileillä.
 • Valvojan koneen voi käynnistää  virtuaalisena koneena vaihtoehtona USB-muistilta käynnistämiselle.
 • Henkilöllisyyden tarkistaminen on muuttunut. Kokelaan syöttämästä henkilötunnuksesta on peitetty kaksi ensimmäistä merkkiä. Valvojan on tarkistettava henkilötunnus kokelaan henkilötodistuksesta tai koepöytäkirjasta. Valvoja voi samalla tarkistaa, että kokelas on valinnut oikean kielen ja kokeen. 
 • Kokelas valitsee ensin lukion opetuskielen ja sen jälkeen suorittamansa kokeen.  
 • Koejärjestelmä varoittaa kokelasta, jos tämä on jättämässä vastauksia sallittua useampaan tehtävään. 
 • Valvojan tulee aina ottaa yhteyttä Abitti-tukeen, jos koetilan sähköt katkeavat. 
 • Uudet ohjeet siitä, miten valvojan tulee toimia, jos tulee ilmoitus häiriöstä kokelaan teknisessä valvonnassa. 
 • Kokeen jälkeen koesuoritukset YTL:lle voi siirtää rehtorin lisäksi rehtorin nimeämä valvoja.
 • YTL muistuttaa, että koetehtäviä katsovien valvojien ei tule tehdä vastauslaatikoihin merkintöjä, koska ne aiheuttavat turhaa selvitystyötä koesuoritusten siirrossa.