Anvisningar

Anvisningarna och tidtabellerna på denna sida är avsedda för gymnasierna för verkställandet av examen. Examinanderna bör följa gymnasiernas anvisningar och tidtabeller.

Gymnasiet tar emot examinandernas anmälningar till vårens examen ända till 1.12 och till höstens examen ända till 5.6.

Anvisningar till examinanderna: https://www.ylioppilastutkinto.fi > Utförandet av examen > Information till examinanderna

Gymnasiet kan kontrollera insändningen av anmälningsuppgifter hösten 2024 i examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi) från och med 22.5.2024. Syftet med kontrollen är att hjälpa gymnasierna att hitta eventuella fel i anmälningsuppgifterna (till exempel fel i uppgifterna om rätt att avlägga prov utan avgift eller anmälan till flera prov på samma provdag) innan de slutliga uppgifterna sänds in till nämnden.

Anmälningsuppgifterna och insändningen av dem kontrolleras i examenstjänsten på fliken Anmälningsuppgifter under Kontroll av anmälningsuppgifter. Kontrollen görs genom att i examenstjänsten på fliken Kontroll av anmälningsuppgifter ladda upp en json-fil som innehåller anmälningsuppgifterna. Testfilen behöver inte innehålla alla anmälningar till nästa examenstillfälle. Testfilen kan laddas upp för kontroll hur många gånger som helst. Om det finns fel i uppgifterna, bör uppgifterna korrigeras innan de slutliga anmälningsuppgifterna sänds in.

Kontrollen av anmälningsuppgifterna skickar inte in anmälningsuppgifterna till nämnden. De slutliga anmälningsuppgifterna laddas upp 6.-11.6.2024 på fliken Anmälningsuppgifter.. 

Anmälningsuppgifterna för höstens examen skall skickas till nämnden senast 11.6 och för vårens examen senast 7.12. Uppgifterna skickas via nämndens examenstjänst (koe.ylioppilastutkinto.fi). Anmälningsuppgifterna kan sändas in av en person som har rättigheten SEN-resultatlista (rektor) eller av en person som av rektor fått ”handläggare”-rättigheter i nämndens e-tjänst (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi/).

Vid anmälan meddelas följande information gällande examinanderna:

1. Examenskategori:

- studentexamen: examinanden avlägger studentexamen
- omtagning och komplettering: examinanden kompletterar sin avlagda studentexamen ellertar om ett godkänt prov som ingår i den eller
- enskilt prov: examinanden avlägger inte studentexamen.

2. Utbildningskategori

- gymnasiets lärokurs (eller en motsvarande utländsk utbildning)
- yrkesinriktad grundexamen
- yrkesinriktad grundexamen och gymnasiets lärokurs
- okänd (obs! Detta gäller endast examinander som kompletterar examen eller tar omgodkända prov som ingår i en avlagd studentexamen).

3. Examinanden börjar sin examen från början

 

Det är inte nödvändigt att anmäla ifall examinanden gör provet första gången eller tar om ett prov.

I samband med anmälan anges examinandens studentnummer, som ges av UBS, ifall examinanden har ett sådant. Dessutom anges examinandens personbeteckning. Om examinanden inte har en finsk personbeteckning anges hens födelsedatum, varpå SEN ger examinanden en ersättande beteckning som används i examen. Examinanden bör använda denna beteckning då hen anmäler sig tills hen erhållit en finsk personbeteckning.

I problemsituationer i samband med inmatandet av anmälningsuppgifter i administrationsprogrammet (t.ex. Primus) bör gymnasiet kontakta användarstödet för ifrågavarande program.

Tjänsten granskar anmälningsuppgifterna automatiskt. Om det förekommer fel i anmälningsuppgifterna gör tjänsten upp en lista på de felaktiga uppgifterna ordnad enligt examinand. Gymnasiet kan korrigera uppgifterna direkt och sedan ladda upp en ny json-fil.

Nämndens anmälningstjänst tar inte emot anmälningar som innehåller ämneskombinationer som inte är giltiga eller om en examinand försöker ta om ett prov för vilket det maximala antalet omtagningsförsök redan ha använts. Anmälningsinformationen för den examinand som redan använt alla omtagningsförsök eller vars anmälningsuppgifter är felaktiga ska korrigeras i gymnasiets datasystem och filen med de korrigerade anmälningsuppgifterna laddas upp på nytt. Gymnasiet bör därefter också meddela examinanden (helst skriftligt) att hen inte har rätt att anmäla sig till provet ifråga.

OBS! Alla gymnasiets anmälningsuppgifter insänds på en gång, d.v.s. ingen examinand anmäls förrän alla fel är korrigerade. 

Om anmälningsuppgifterna inte innehåller fel insänds de till nämnden. Anmälningsuppgifterna och examensavgifterna visas i webbtjänsten. Examinandernas officiella namn och uppgifter om deras modersmål hämtas automatiskt från befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Då anmälningarna mottagits felfritt av nämnden kan de inte längre insändas på nytt.

Efter insändandet av anmälningsuppgifterna är det ännu skäl att på fliken Anmälningsuppgifter i examenstjänsten försäkra sig om att alla examinanders anmälningsuppgifter har skickats in på rätt sätt till nämnden. 

Examinanderna som är berättigade till avgiftsfri utbildning enligt läropliktslagen kan även avlägga prov i studentexamen avgiftsfritt. Rätten till avgiftsfria prov tar slut när examinanden har avlagt studentexamen, yrkesinriktad examen eller motsvarande utländska studier.

I samband med att anmälningsuppgifterna sänds in till nämnden kontrollerar nämnden examinandens rätt till att avlägga prov utan avgift ur Valpas-registret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Om uppgifterna från Valpas-registret inte är korrekta kan gymnasiet förbigå felet genom att motivera varför man avviker från uppgifterna i Valpas-registret. Om gymnasiet anser att Valpas-tjänstens uppgifter är felaktiga gällande examinandens rätt till avgiftsfria prov, kan felmeddelandet förbigås vid insändningen av de egentliga anmälningsuppgifterna. Felmeddelandet förbigås genom att klicka på knappen som syns i samband med felmeddelandet och motivera orsaken till avvikelsen i dialogrutan som öppnas.  

I oklara situationer bör gymnasierna kontrollera följande:

 • Har examinandens läroplikt gällande den grundläggande utbildningen upphört efter 1.1.2021?
 • Har examinanden för närvarande en hemkommun i Fastlandsfinland?
 • Den studerande är väl inte redan student?
 • Den studerande har väl inte ännu avlagt en yrkesexamen? Om examinanden utför två examina och hen redan avlagt yrkesexamen, har hen samtidigt avlagt studier som ingår i gymnasiets lärokurs?
 • Om examinanden fyller eller har fyllt 20 år under det år då studentproven avläggs, har hen skilt beviljats förlängning av avgiftsfriheten?

Om examinanden samtidigt avlägger en yrkesutbildning och gymnasiets lärokurs tar rätten till avgiftsfria prov slut när examinanden har avlagt yrkesexamen och studentexamen. Även avläggandet av studier som ingår i gymnasiets lärokurs samtidigt som en yrkesinriktad grundexamen omfattas av avgiftsfriheten, det vill säga det förutsätts inte att den studerande avlägger hela gymnasiets lärokurs.

För dem som avlagt yrkes- och gymnasiestudier är det nödvändigt att separat granska studierna och deras samtidighet. De studerande som avlägger två examina kan fortsätta att avgiftsfritt avlägga studentexamen även efter att de avlagt den yrkesinriktade grundexamen.

Utbildningsanordnaren får erbjuda en bredare avgiftsfrihet än vad som stadgas i lag. Sådana beslut har fattats till exempel gällande studerande som varit på utbyte eller som deltagit i påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (nuförtiden Hux) och som studerar i samma grupp med läropliktiga studeranden. Dessa examinanders prov antecknas som avgiftsbelagda. Utbildningsanordnaren betalar den lagstadgade avgiften för examinandens del. Valpas-uppgifterna får inte förbigås.

(Se även Examensavgifter)

Materialen för vårens examen beställs i början av december och för höstens examen i början av juni. Materialbeställningslänken skickas skilt per e-post till gymnasierna.

Innan examen inleds kontrollerar gymnasiet att allt beställt material har anlänt. Om innehållet i försändelserna inte motsvarar beställningen ska gymnasiet genast ta kontakt med nämnden

Öppningsprotokollet fylls i när materialbeställningen tas emot och öppnas. Gymnasiet förvarar öppningsprotokollen i sitt arkiv i ett år för eventuella senare behov.

Öppningsprotokoll (pdf, 37.53 KB)

I samband med materialbeställningen meddelar gymnasiet vilka examinander som utför prov som utförs med hjälpmedel för synskadade och prov med begränsat ljudmaterial som är avsett för hörselskadade. Provuppgifterna beställs också för de examinander som ansökt om specialarrangemang, men som ännu inte hunnit få beslut i frågan. Rektor ansvarar för att specialarrangemangen verkställs endast i sådana fall där nämnden har fattat ett skriftligt beslut om saken.

Examinandernas anmälningsuppgifter meddelas även normalt i samband med insändningen av anmälningsuppgifterna.

För att rektor eller den person som på uppdrag av rektor sköter rektors uppgifter i nämndens webbtjänster ska kunna sköta ärenden som gäller verkställandet av examen, bör hen på verksamhetsplatsnivå ha ikraftvarande behörighet till SEN-resultatlista (YTL-tulosluettelo) i Studieinfo-tjänsten. SEN-resultatlista-behörigheten är i kraft ett år åt gången. Det rekommenderas att behörigheten kontrolleras i god tid före provdagarna.

Instruktioner för de tekniska arrangemangen i provlokalen finns på nämndens webbplats: www.ylioppilastutkinto.fi > Verkställandet av examen > Tekniska arrangemang av prov

Rektor bör se till att de som deltar i övervakningen av provtillfällena har bekantat sig med den nyaste versionen av övervakarens anvisningar: Provdagen och arrangemangen och Problemsituationer.

Obs! Examinanderna betalar inte själv examensavgifterna till nämndens konto. Gymnasiet tar ut de föreskrivna examensavgifterna och redovisar avgifterna till Studentexamensnämnden.

Gymnasierna ska betala examensavgifterna för våren senast 5.3 och för hösten senast 5.9.

Nämndens kontonummer är:

Danske Bank: FI51 8129 9710 0112 97

Nordea: FI65 1804 3000 0156 85

När examensavgifterna betalas ska gymnasiet använda sitt eget referensnummer.

Gymnasiet kan se examinandernas avgifter i examenstjänsten då de för in anmälningsuppgifterna. Vid behov kan gymnasiet ladda ned uppgifterna om avgifterna från examenstjänsten i form av en csv-fil.

Gymnasierna bör sända in alla ansökningar om specialarrangemang samt utlåtanden som är avsedda att beaktas i bedömningen gällande vårens examen senast 30.11 och gällande höstens examen senast 30.4.

Det ankommer på rektor att informera lärare som övervakar prov om alla specialarrangemang som beviljats examinanderna samt att se till att lärarna har bekantat sig med övervakarens anvisningar.

Examinanden ska kontrollera att hen erhållit beslut på sin ansökan om specialarrangemang. Om beslutet inte har kommit cirka två veckor innan proven inleds ska den som saken berör kontakta nämnden.

Läkarintyg och andra utlåtanden som är avsedda att beaktas vid bedömningen insänds till nämnden i första hand via e-tjänsterna (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) omedelbart (dock senast inom två veckor) efter de sista proven vid examenstillfället. Vid behov kan intygen och utlåtanden sändas in per krypterad e-post till lautakunta@ylioppilastutkinto.fi eller som rekommenderat brev. Gymnasiet arkiverar själv pappersversionerna av utlåtandena eller returnerar dem till examinanden. Läkarintyg får inte sändas in till nämnden i samma försändelse som USB-minnena.

I samband med materialbeställningen meddelar gymnasiet vilka examinander som utför prov som utförs med hjälpmedel för synskadade och prov med begränsat ljudmaterial som är avsett för hörselskadade. Examinandernas anmälningsuppgifter meddelas även normalt i samband med insändningen av anmälningsuppgifterna. Provuppgifterna beställs också för de examinander som ansökt om specialarrangemang men som ännu inte hunnit få beslut i frågan. Rektor ansvarar för att specialarrangemangen verkställs endast i sådana fall där nämnden har fattat ett skriftligt beslut om saken.

Examinanden bör försäkra sig om att hen i provsystemet väljer det prov hen anmält sig till.

Gymnasierna får separata anvisningar om de tekniska arrangemangen i provlokalen gällande prov som avläggs med hjälpmedel för synskadade och andra prov som kräver särskilda tekniska arrangemang

 

Gymnasiet ska i nämndens examenstjänst (koe.ylioppilastutkinto.fi) i god tid innan vårens examen inleds kontrollera att de examinander som ämnar få sin examen klar och få studentexamensbetyg på vårens egentliga examensdatum har anmält sig till eller innefattat alla de prov som krävs för examen.

Gymnasierna som planerar att använda trådlöst examensnät i studentexamen ska kontakta Abitti-stödet (se Kontaktuppgifter).

För höstens examen ska ansökan lämnas in senast 15.8 och för vårens examen senast 31.1.

(Föreskrift gällande användning av trådlöst examensnät i studentexamen

Provuppgifterna kan laddas ned från examenstjänsten från och med måndagen veckan före provet ifråga.

Rektor bör före proven försäkra sig om att endast de lärare som deltar i bedömningen av examenstillfällets prov har användarrättigheter till nämndens bedömningstjänst och att lärarnas eventuella jävsförhållanden har angivits i systemet. Dessutom ska rektor kontrollera och vid behov ange de prov som lärarna har rätt att bedöma. De lärare som vid tidigare examenstillfällen getts användarrättigheter och proven de givits rätt att bedöma, finns kvar i systemet tills de avlägsnas eller deras rättigheter ändras. Användarrättigheter till bedömningsvyn i examenstjänsten får inte ges till personer som inte har rätt att handlägga och bedöma gymnasiets provprestationer.

Provprotokollsblanketterna kan laddas ned och skrivas ut från nämndens examenstjänst (koe.ylioppilastutkinto.fi) från och med XX.XX.2024 (datum ges senare). Om ett prov arrangeras samtidigt i flera utrymmen, ska gymnasiet ta så många kopior av protokollsblanketten som behövs för att man i varje provutrymme ska kunna föra protokoll.

Alla ursprungliga provprotokoll skickas i samma försändelse till nämnden inom en vecka efter att examenstillfällets alla prov är genomförda. Provprotokollen får inte sändas in till nämnden i samma försändelse som USB-minnena. Gymnasiet bör behålla en kopia eller ett duplikat av provprotokollen.

Rektor anger i examenstjänsten de prov som lärarna har rätt att bedöma. Användarrättigheter till bedömningsvyn i examenstjänsten får inte ges till personer som inte har rätt att handlägga och bedöma gymnasiets provprestationer. En lärare får se och bedöma endast de examinanders prestationer som rektor beordrat läraren att bedöma.

En lärare som getts rätt att delta i bedömningen men som inte tilldelats behörighet till några prov, ser i examenstjänsten endast en lista över proven som hållits. Läraren kan dock ladda upp provprestationerna i examenstjänsten efter provtillfället.

Före provdagen ska rektor se till att endast de som deltar i bedömningen av proven har användarrättigheter till examenstjänstens bedömningsvy och ta bort rättigheterna till bedömningsvyn ifall en lärare inte deltar i bedömningen under det pågående examenstillfället.

De virtuella servrarna kan installeras två veckor före det första provet.

Servrar som startas från USB-minnen får användas i examensnät som omfattar högst 50 examinander. I examensnät som är större än detta bör virtuella servrar användas. 

Det bör finnas minst 50 GB ledigt utrymme på hårdskivan efter att de virtuella maskinerna installerats på provlokalens server och reservserver. Dessutom bör gymnasiet ha minst 150 GB ledigt skivutrymme för att ta och uppbevara säkerhetskopior. Detta skivutrymme kan finnas antingen på serverdatorerna eller på externa skivor. Provlokalens reservserver säkerhetskopieras inte.

Syftet med belastningstestet som görs på provlokalens servrar är att försäkra sig om att serverutrustningen är kompatibel med den Abitti-version som används i studentexamen. 

Belastningstestet genomförs

 • på alla nya virtuella servrar och på de virtuella servrar på vilka det gjorts betydande ändringar (till exempel operativsystemet har uppdaterats till en ny version, hårdvarukomponenter har bytts ut, VirtualBox-programvaran har uppdaterats 5.x -> 6.x, 6.0 -> 6.1) efter det förra examenstillfället.
 • på de virtuella servrar som hade problem med prestandan vid föregående examenstillfälle om en lösning på problemen inte hittades.
 • på servrar som startas från USB-minne om de används i examensnät med fler än 10 examinander.

Vid belastningstestet får de av Studentexamensnämnden utskickade USB-minnena och skivavbilderna för provlokalens server och examinandernas datorer användas. Om de versioner som används i examen inte ännu finns tillgängliga kan testet också göras med den nyaste versionen av Abitti. Eftersom belastningstestet testar servrarna kan testet genomföras utan det slutliga nätverket i provlokalen. För testet är det tillräckligt om provlokalens server och reservserver kopplas ihop med hjälp av en omkopplare (switch), till vilken det antal examinanddatorer som motsvarar antalet examinander i höstens examen kopplas upp. Belastningstestet bör utföras senast veckan innan den första provdagen.

Instruktioner för utförandet av belastningstestet finns på nämndens webbplats: www.ylioppilastutkinto.fi/sv > Verkställandet av examen > Tekniska arrangemang av prov > Belastningstestning. Vi uppmanar gymnasierna att skicka in loggfilen enligt instruktionerna för testet ifall servern visar sig ha problem. Detta försnabbar rapporteringen av problemet samt utredningen av det.

Gymnasiet ska se till att den e-postadress som meddelats för mottagning av nämndens meddelanden är i bruk. Denna e-postadress bör vara sådan att fler än en person vid behov kommer åt att läsa meddelandena som skickas till den. En allmän e-postadress med flera användare eller en e-postlista som skapats av gymnasiet för detta ändamål lämpar sig för detta. 

I samband med beställningen ska gymnasiet meddela 1–3 e-postadresser och mobiltelefonnummer, till vilka brådskande meddelanden vid behov kan skickas under examen. Mobiltelefonnumren bör vara direkta mobiltelefonnummer. Nämndens infotextmeddelanden går inte fram genom lokala växelsystem, till exempel till nummer med prefixet 0295 eller 09 fastän numren skulle vara kopplade till mobiltelefonlinjer.

Det är viktigt att rektor meddelar om beslut som gäller sammanslagning och nedläggning av gymnasier genast när beslutet är fattat. Om meddelande om saken inte sker i tid kan nämnden inte garantera att resultatuppgifterna och betygen kommer till gymnasiet inom utsatt tid.

Provuppgifterna laddas ned från examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi). Rektor bör före proven försäkra sig om att endast de lärare som deltar i bedömningen av examenstillfällets prov har användarrättigheter till nämndens bedömningstjänst och att lärarnas eventuella jävsförhållanden har angivits i systemet. Dessutom ska rektor kontrollera och vid behov ange de prov som lärarna har rätt att bedöma. De lärare som vid tidigare examenstillfällen getts användarrättigheter och proven de givits rätt att bedöma, finns kvar i systemet tills de avlägsnas eller deras rättigheter ändras. Användarrättigheter till bedömningsvyn i examenstjänsten får inte ges till personer som inte har rätt att handlägga och bedöma gymnasiets provprestationer.

Provuppgifterna kan laddas ned från och med måndag kl. 12 veckan före provet ifråga. De nedladdade provuppgifterna är krypterade. Dekrypteringen sker då provtillfället inleds med hjälp av dekrypteringskodens basdel som skickats till gymnasiet och tilläggsdel som publiceras på provdagens morgon.

Nämnden skickar nyckeltalslistor och dekrypteringskoder som separata postförsändelserna till gymnasierna. Gymnasiet kontrollerar försändelsen och fyller i öppningsprotokollet.

Dekrypteringskodens kompletterande del som publiceras på dagen för provet publiceras på nämndens webbplats på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/koodi och på telefonsvarare på numret 0295 338 227. Användare av tjänsten X (tidigare Twitter) kan även se den kompletterande delen på adressen twitter.com/ YTLSEN_tekn.

Rektor bör se till att de som deltar i övervakningen av provtillfällena har bekantat sig med den nyaste versionen av övervakarens anvisningar : Provdagen och arrangemangen och Problemsituationer.

Rektor eller den övervakare som rektor har utsett att ansvara för överföringen av provprestationerna, överför provprestationerna till examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi) före kl. 18 på provdagen. Prestationerna bedöms i examenstjänsten. En lärare får se och bedöma endast de provprestationer som rektor beordrat läraren att bedöma.

Instruktioner för bedömningstjänsten finns på nämndens webbplats på www.ylioppilastutkinto.fi/sv > Webbtjanster > Anmälan till examen och bedomning av provprestationer > Användarinstruktion. Läraren ska ha till sitt förfogande de preliminära beskrivningarna av goda svar och de provspecifika föreskrifter som nämnden har gett för att kunna kontrollera de allmänna bedömningsprinciperna för provet samt de poäng och bedömningsskalor som används i provet.

Den preliminära bedömningen kan markeras vara klar på poängrutenivå. Den preliminära bedömningen markeras vara klar i bedömningsvyn för provet. Läraren kan själv markera att den preliminära bedömningen för de prestationer hen bedömt är klar an efter som arbetet framskrider. Även rektor eller en annan lärare som har rätt att bedöma provet ifråga kan markera att bedömningen är klar.

Då den preliminära bedömningen av en prestation markeras vara klar går den vidare för slutlig bedömning av nämnden. Efter att den preliminära bedömningen av ett svar markerats klar kan markeringen ännu återtas och bedömningen ändras inom 12 timmar. 

Närmare användarinstruktioner finns på nämndens webbplats ylioppilastutkinto.fi/sv > Webbtjänster > Anmälning till examen och bedömning av provprestationer > Användarinstruktion för bedömningssystemet.

På den sista provdagen varje provvecka efter det att provprestationerna överförts till examenstjänsten säkerhetskopieras och töms de virtuella provlokalsservrarna med programmet Naksu. Provlokalens reservserver säkerhetskopieras inte.

Säkerhetskopiorna bevaras tills resultaten för examen är slutgiltiga, det vill säga till den 20.6 då det gäller vårens examen och den 20.12 då det gäller höstens examen. Säkerhetskopiorna förvaras på serverdatorn eller på ett externt lagringsmedium (USB-minne eller hårdskiva). De bör dock alltid förvaras i ett låst utrymme.

Anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande görs via nämndens e-tjänst (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) omedelbart efter examenstillfällets sista provdag.

Gymnasiet returnerar alla USB-minnen som nämnden skickat. USB-minnena innehåller examinandernas provprestationer och programvara licenserad av nämnden. Därför ska alla USB-minnen som nämnden skickat returneras till nämnden.

USB-minnena packas i samma papplåda och cellplastfack (styroxfack) som användes då nämnden skickade minnena till gymnasiet. Inga markeringar bör göras och ingenting fästas på minnena, papplådorna eller cellplastfacken. USB-minnena skickas som postpaket med tilläggstjänsten ”ömtåligt”.

Läkarintyg, provprotokoll och andra dokument får inte sändas till nämnden i samma försändelse som USB-minnena.

Vid tekniska problem gällande de digitala proven och provsystemet kan gymnasiet kontakta Abitti-stödet. Den som ringer under provtillfället bör vara beredd på att svara på eventuella tilläggsfrågor gällande problemet. Därför är det bra om den övervakare som konstaterat problemet och känner till situationen själv ringer till nämnden.

Abitti-stödets kontaktuppgifter:

I övriga fall till exempel då det gäller försenade examinander, sjukdomsfall, ärenden som rör utförandet av provet eller e-tjänster (ansökningar och blanketter) kan man då examen pågår ringa:

 • servicenumret: +358 295 338 230
 • examenssekreterarna: 
  • Hannele Suominen, telefon: 0295 338 208: examinander med främmande språk som modersmål, deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur
  • Markku Rytkönen, telefon: 0295 338 205: läkarutlåtanden, förordande, specialarrangemang (sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation), hörselskadade examinander
  • Tiia Kiuru, telefon: 0295 338 214: utlåtanden om läs- och skrivsvårigheter, specialarrangemang (läs- och skrivsvårigheter)

Gymnasiet ska i god tid innan examen inleds i nämndens examenstjänst (koe.ylioppilastutkinto.fi) kontrollera att de examinander som ämnar få sin examen klar och få studentexamensbetyg på examenstillfällets egentliga examensdatum har anmält sig till eller innefattat alla de prov som krävs för examen.

Enligt lagen om studentexamen (502/2019) är studentexamen genomförd då examinanden godkänt har utfört de prov som krävs för examen och fullbordat gymnasiets lärokurs, en yrkesinriktad grundexamen eller en annan i lagen fastställd lärokurs.

Nämnden får uppgiften om att en examinand avlagt gymnasiets läroplan eller yrkesinriktad grundexamen ur Koski-informationsresursen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Utbildningsanordnaren är skyldig att hålla uppgifterna i Koski uppdaterade. Uppgiften om avlagda studier ska föras in i Koski senast 5.5 då det gäller vårens examen och 4.11 då det gäller höstens examen.

Gymnasiet ska genast efter den 5.5/4.11 i nämndens examenstjänst ännu kontrollera att uppgifterna om avlagda studier för de examinander som ämnar få sin examen klar och få studentexamensbetyg på den egentliga examensdatum säkert är korrekta. Om det förekommer fel i uppgifterna går felen även vidare till högskolornas studerandeintagning.

Avläggandet av studier meddelas direkt till nämnden via examenstjänsten endast ifall uppgifterna inte kan förmedlas via Koski. Sådana fall är till exempel studier som avlagts vid en åländsk studieinrättning eller examina som avlagts utomlands.

Det gymnasium som ansvarar för examinandens studentexamen ser till att uppgifterna om examinanden är korrekta. 

En examinand kan i en ny examen innefatta godkända prov som har ingått i en underkänd examen från de sex närmast föregående examenstillfällena (L 502/2019, 13 §).

Innefattande av tidigare avlagda prov i examen tillkännages nämnden i första hand genom e-tjänsten för gymnasierna. Tillkännagivandet kan göras i vilket skede av examen som helst, dock tidigast då examinanden anmäler sig till det första examenstillfället i sin nya examen. Tillkännagivandet ska göras senast enligt den tidtabell som anges i de Almänna föreskrifter och anvisningar, kapitel 1.1.8 (Anmälan om avläggande av de studier som krävs för studentexamen).

Resultatlistan kan ses i nämndens examenstjänst då examensresultaten publiceras. Samtidigt publiceras poänggränserna och de slutliga beskrivningarna av goda svar på Studentexamensnämndens webbplats. Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar.   

Resultatdagen kl. 9:

Gymnasiet kan ladda ned resultatlistan från examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi). Poänggränserna publiceras på Studentexamensnämndens webbplats.

Dagen efter resultatdagen kl. 9: 

Examinanden (och vårdnadshavaren till en examinand under 18 år) kan se de bedömda provprestationerna i tjänsten Min Studieinfo. Läraren kan se de bedömda provprestationerna i bedömningstjänsten.

Vid behov kan gymnasiets rektor eller en lärare efter att resultaten publicerats på begäran av examinanden eller vårdnadshavaren till en examinand under 18 år skriva ut den bedömda provprestationen från bedömningstjänsten. Provprestationerna är sekretessbelagda och får sålunda inte ges till påsyn åt andra än målsägande. 

Skäl som försämrar prestationen i prov och störning under provsituationen

Sjukdom eller funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter eller en synnerligen svår livssituation kan beaktas i bedömningen endast om examinanden annars skulle få ett underkänt vitsord i provet. Det förhöjda poängtalet får vara högst lika stort som det lägsta poängtalet för vitsordet approbatur.

En poänghöjning som gjorts på grund av störning under provsituationen ingår i det totala poängtalet för provet.

Poänghöjningarna syns så, att det totala poängtalet som anges i resultatlistan avviker från den summa man får genom att räkna ihop de uppgiftsvisa poängen i resultatlistan eller från summan av de uppgiftsvisa poängen som anges på provprestationsutskriften. Om poängen har höjts står det dessutom ”höjt” i resultatlistan för det aktuella provet som ett tecken på ändringen.

Förfrågningar gällande resultaten och bedömning

Om gymnasiet upptäcker ett fel eller att det fattas något i de uppgifter som nämnden skickat, kan rektor eller en lärare i ämnet ifråga begära granskning av uppgifterna av nämnden antingen per telefon eller skriftligen. Begäran om granskning bör göras genast då den felaktiga uppgiften upptäckts. Tekniska fel som upptäckts korrigeras omedelbart av nämnden. Nämnden strävar till att göra eventuella korrigeringar innan betygen sänds till gymnasierna.

Nämndens kansli ger inte ut censorernas kontaktuppgifter vid förfrågningar gällande bedömningen av provprestationer

Begäran om omprövning ska lämnas till Studentexamensnämnden inom 14 dagar från den tidpunkt examinanden (eller vårdnadshavaren till examinand under 18 år) har haft möjlighet att få kännedom om resultatet av bedömningen och se den bedömda provprestationen.

Examinanden kan diskutera grunderna enligt vilka bedömningen har gjorts med läraren i ämnet ifråga.

Med stöd av 15 § i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) får Studentexamensnämnden lämna ut studenternas namn för publicering.

Gymnasierna kan ge ut namnen för publicering efter att ha kontrollerat riktigheten i uppgifterna. 

Studerande som inte vill att namnet ska offentliggöras ska skriftligen be både gymnasiet och Studentexamensnämnden avlägsna namnet från den lista över de nya studenterna som ges ut för publicering. Begäran ska göras i god tid före resultaten blir klara. Ifall gymnasiet själv vill publicera namnen till exempel på sin webbplats kräver detta att varje student ger sitt medgivande.

Det digitala studentexamensbetyget kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo från och med vårens/höstens egentliga examensdatum. Det digitala betyget kan laddas ned på svenska, finska och engelska.

Betygen på papper postas till gymnasierna. Gymnasiet ska i sin tur överlämna betygen till examinanderna. Gymnasiet meddelar examinanderna om sätt och tidpunkter för leveransen av betygen. Gymnasierna kan skicka betygen till examinanderna per post som ett vanligt brev.

Det gymnasium till vilket betyget skickas bestäms enligt följande:

 • Om examinanden har deltagit i examenstillfällets prov, skickas studentexamensbetyget till det gymnasium där hen deltagit i proven.
 • Om examinanden har avlagt gymnasiets lärokurs och blivit student, men hen inte har deltagit i examenstillfällets prov, skickas studentexamensbetyget till det gymnasium vid vilket studierna utförts enligt Koski.
 • Om examinanden inte har avlagt gymnasiets lärokurs, utan andra studier som berättigar till studentexamen och hen inte har deltagit i examenstillfällets prov, skickas betyget till det gymnasium där examinanden senast har avlagt studentexamensprov.
 • Betyg över godkänt avlagda prov och de nya betygen för studenter som tar om prov eller kompletterar examen efter att de har fått sin examen klar, skickas till det gymnasium där examinanden deltagit i prov.