Beredskap gällande examinandernas eller övervakarnas plötsliga sjukdomsfall

Uppdaterad

Här hittar du allmänna anvisningar och information om beredskap gällande plötsliga sjukdomsfall.

Illustration av en läkarintyg och en flicka med en febertermometer i munnet.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Du kommer direkt till ett avsnitt på sidan genom att klicka på länken.

Gymnasiets beredskap inför examen 

Enligt lagstiftning och föreskrifterna har rektorn beslutsrätt gällande de praktiska arrangemangen kring examen och till exempel gällande placering av examinander i olika utrymmen. Vid examen är en stor del av utrymmena i användning för examen och lärare fungerar som övervakare, vilket bör beaktas i planeringen av beredskap.

Gymnasiet uppmanas tänka över åtminstone följande frågor:

 • Hur går man tillväga ifall en eller flera examinander insjuknar innan provet? Hur går man tillväga ifall en examinand insjuknar under provet?
 • Hur går man tillväga ifall en del av övervakarna inte kan delta? Går det att få flera övervakare?
 • Hur går man tillväga ifall rektor eller någon annan person som är viktig för arrangemangen inte kan delta?
 • Hur går man tillväga ifall en del av utrymmena inte kan användas? Finns det andra utrymmen att tillgå?
 • Hur kan man vid behov omorganisera verksamheten? Kan examinanderna placeras på ett annat sätt?
 • Kan examinander vid behov flyttas till andra närliggande gymnasier? Hur kan gymnasiet vid behov ta emot examinander från andra gymnasier?

Om det uppkommer problem gällande anordnandet av examen bör gymnasiet kontakta nämnden. Nämnden förfogar över flera olika sätt att stöda gymnasierna både före och under provdagen då proven anordnas.

Om examinanden insjuknar 

Examinanderna som deltar i studentexamen kan minska sin exponering för smittosamma sjukdomar genom att vara noggranna med hygienen och genom att minimera kontakter före proven. 

Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård, så som skolhälsovårdaren eller -läkaren för att värdera den injuknade examinandens situation. Gymnasiernas möjligheter att ordna olika anpassningar är synnerligen begränsade.

Om det inte är möjligt att skriva provet, klargör rektorn situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ.

Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds.  Om examinanden inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Om examinandens prov fortsätter efter avbrottet kompenseras tiden då provet var avbrutet.

Om gymnasiet har problem att ordna provet

Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen.

Då tvingande skäl föreligger kan gymnasiet använda jäviga lärare, jävig rektor samt andra pålitliga personer som inte har erfarenhet av de digitala proven som övervakare. Antalet övervakare kan tillfälligt också minskas om det är möjligt att vid behov lätt kalla flera övervakare på plats. Det tvingande skälet, undantagsarrangemangen som gjorts samt de åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten på övervakningen, behållandet av provsekretessen och förhindrandet av möjligheter till fusk antecknas i provprotokollet. Examensdejouren meddelas om situationen som gör att tvingande skäl föreligger.

Använding av inspelande kamerautrustning vid övervakningen av proven finns berkriven i de almänna föreskrifterna (kapitel 2.3.5). Beslut om kameraövervakning fattas av gymnasiets rektor.

Instruktioner till examinander som inte kan delta i ett studentexamensprov på grund av sjukdomsfall eller av något annat skäl

Vanliga frågor

Hur ska jag gå tillväga om jag insjuknar plötsligt eller på grund av något annat skäl måste vara frånvarande från ett prov?

Meddela om saken så fort som möjligt till det gymnasium där du utför proven. Om du inte vet vad du bör göra, lönar det sig att diskutera om dina planer med rektorn eller studiehandledare så att de påverkar din utexaminering så lite som möjligt. Eventuella ansökningar kan skickas efter provdagen. 

Möjligheter för examinander som uteblir från ett prov:

 • Underkänt vitsord om du uteblir från ett prov och inte ansöker om annullering
 • Ansökan om annullering av anmälan och returnering av den provspecifika avgiften

På vilka grunder kan man söka om annullering av anmälan?

Annullering av en anmälan kan beviljas av synnerligen vägande skäl. Läkarintyg eller andra utlåtanden från hälsovården behöver inte bifogas till ansökningar som görs på grund av på grund av ett plötsligt sjukdomsfall eller etta nnat särskilt vägande skäl.

Annullering av anmälan på grund av ett plötsligt sjukdomsfall eller något annat särskilt vägande skäl

Nedan beskrivs grunderna för ansökan om annullering av anmälan som tillämpas på grund av ett plötsligt sjukdomsfall eller något annat särskilt vägande skäl. Bilagorna till ansökningarna insänds tillsammans med ansökan. 

 • Du har insjuknat eller testas till exempel på grund av coronaviruset.
 • Du lider av någon annan sjukdom eller uppvisar andra symptom som förhindrar deltagande i provet. 
 • Du eller din nära behöver särskilt skydd på grund av underliggande sjukdom. 
 • Någon annan dylik orsak som orsakats av det rådande läget.

Följande bilagor krävs för ansökan: 

 • en kort motivering av din situation och hur den påverkar avläggandet av proven 
 • Om du t.ex. har ett tidigare erhållet läkarintyg eller har skrivit ut ett utdrag ur Kanta-registret kan du som tilläggsutredning bifoga det till din ansökan.

Hur ska man gå tillväga om det är frågan om det första examenstillfället och examinanden uteblir från alla prov?

Om du uteblir från ett prov får du ett underkänt vitsord. Ett underkänt prov kan tas om tre gånger under de tre närmast påföljande examenstillfällena. Du kan ansöka om annullering av anmälan (se grunderna för annullering ovan).

Om alla dina anmälningar till ditt första examenstillfälle annulleras anses din examen ännu inte ha påbörjats. 

Hur ska man gå tillväga om det gäller mitt tredje examenstillfälle och jag inte kan delta i ett prov som krävs för examen?

Om du inte anländer till provet får du ett underkänt vitsord. Ett underkänt prov kan tas om tre gånger under de tre påföljande examenstillfällen. Detta gäller även de examinander som nu deltar i sitt tredje examenstillfälle. Du behöver alltså inte börja om din examen från början.

Om du uteblivit från ett extra prov bör du också överväga om du vill ansöka om annullering av detta prov. Du kan inte komplettera din examen med nya ämnen innan du fått din studentexamen färdig.

Hur ska man gå tillväga om jag avlägger examen enligt den gamla examensstrukturen och jag inte kan delta i den tredje omtagningen av ett underkänt prov eller i andra situationer där man skulle måsta börja om sin examen?

Du tvungen att börja om din examen från början. Om du börjar din examen från början avlägger du examen enligt den nya examensstrukturen som trädde i kraft våren 2022. Du kan innefatta tidigare godkänt utförda prov i din nya examen om prestationerna inte är äldre än sex examenstillfällen. 

Situationen för varje examinand bör dock granskas noggrant både av gymnasiet och av nämnden för att utreda alla de möjligheter som finns. Gör en ansökan om annullering av anmälan och lämna in den till ditt gymnasium. Gymnasiet bifogar till ansökan en utredning om din situation med tanke på att eventuellt börja om din examen. 

Är jag tvungen att ansöka om annullering av ansökan?

Nej. Om du inte annullerar din anmälan får du ett underkänt vitsord i provet du inte deltar i. Du kan ta om provet du fått det underkända vitsordet vid följande examenstillfälle om du har omtagningsgånger kvar. Ett underkänt vitsord kan tas om tre gånger under de tre påföljande examenstillfällen.

Hur ansöker jag om annullering av anmälan?

Skicka följande uppgifter till gymnasiet under de påföljande två veckorna efter provtillfället, om inte till exempel sjukdom hindrar det:

 • namn
 • kontaktuppgifter: postadress, e-postadress och telefonnummer
 • vilket prov ansökan gäller
 • bilagorna som krävs
 • kontonummer för en eventuell återbetalning av provspecifika examensavgifter

Gymnasiet bör skicka din ansökan till nämnden genom e-tjänsten (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi) för ansökningar efter provdagarna.

När får jag information om beslutet på min ansökan?

De ansökningar som inverkar på att studentexamen blir klar behandlas så långt det är möjligt före publiceringen av examensresultaten. Behandlingen av de övriga ansökningarna beror på antalet ansökningar. Beslutet skickas per post till examinanden och gymnasiet.

Om examinanden avlägger prov som är avgiftsbelagda och anmälan annulleras återbetalas den provspecifika examensavgiften. Avgiften återbetalas till kontonumret som uppgetts i ansökan i de flesta fall tre till sex veckor efter att beslutet fattats.