Reformen av proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur bereds

Studentexamensnämnden bereder en reform av proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur. Nämnden ber om ert utlåtande gällande de förnyade proven, de uppdaterade bedömningskriterierna och tidtabellen. Utlåtandena önskas lämnas in inom utsatt tidsfrist senast 15.4.2024.

Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Nämnden och ämnessektionernas representanter har i två år berett reformen. För att få olika synpunkter på reformen har man i beredningsskedet analyserat respons på proven och diskuterat med lärarna i läroämnet och med övriga intressegrupper. 

Reformen är en naturlig del av provets utvecklingskontinuum. Det har varit möjligt att avlägga provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur sedan år 1996. Den föregående reformen genomfördes i samband med att provet digitaliserades hösten 2018. Antalet examinander som avlägger provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur har ökat kraftigt under det senaste decenniet.   

Målen med reformen 

Reformen är ett svar på responsen enligt vilken provet upplevs arbetsamt för att avläggas under en dag och provtiden för kort. Examinanden bör ha goda möjligheter att mångsidigt visa sina färdigheter inom gränserna för provtiden. Därmed är det skäl att förlänga provtiden och dela upp provet på två dagar. Provets kravnivå förblir oförändrad. Provet bygger på målen i grunderna för gymnasiets läroplan och visar också examinandens beredskap för fortsatta studier vid en högskola. Trots att provtiden förlängs, anses bedömningens arbetsmängd vara rimlig.  

Reformen för proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur närmare proven i modersmål och litteratur på svenska eller finska. I gymnasieutbildningen är lärokurserna parallella med varandra. Förnyandet av grunderna för gymnasiets läroplan förde också lärokursernas strukturer och innehåll närmare varandra. Det material och de uppgiftstyper som används i det förnyade provet kan således bättre motsvara målen i grunderna för gymnasiets läroplan. 

Beredning och tidtabell 

En möjlig tidpunkt för att första gången ordna de förnyade tvådagarsproven är examen våren 2027. De förnyade proven kan bättre stödja bedömningen enligt läroplansgrunderna 2019. Det är tre år till examen våren 2027 vilket är en typisk övergångsperiod för ändringar i studentexamen. 

En annan möjlig tidpunkt för de förnyade proven är examen våren 2026. Då har undervisningen redan ordnats flera år enligt läroplansgrunderna 2019. Att dela upp proven på två dagar påverkar särskilt undervisningen och studierna under gymnasiets sista år, vilket betyder att informationen om de förnyade proven når examinanderna och lärarna i tillräckligt god tid.  

Studentexamensnämnden fattar sitt beslut om tidtabellen efter remissrundan.