Användarinstruktion för bedömningssystemet

 1. Bedömningstjänsten finns på adressen koe.ylioppilastutkinto.fi. Välj språk uppe på sidan.

  Kuvakaappaus aloitussivusta

   

 2. För att garantera provsekretessen använder vi oss av stark elektronisk autentisering. Du kan identifiera dig med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

  Kuvakaappaus tunnistautumisesta

   

 3. I listan över provprestationer finns alla studentexamensprov som avlagts vid ert gymnasium. Via ”Bedöm”-länken kommer du vidare till bedömningsrutan.

  "Bedöm"-länken syns endast för de prov som rektorn gett dig rätt att göra den preliminära bedömningen av. Be rektorn att tilldela dig behörighet till de proven av vilka du ska utföra den preliminära bedömningen, om du inte ser "Bedöm"-länken 

  Kuvakaappaus esimerkki lukion

   

 4. Då du klickat på knappen ”Bedöm” ser du alla examinander som utfört provet. Om du angetts vara jävig gällande någon examinand ser du endast examinandens namn.

  Via länken "Öppna provet" i den övre kanten till höger av sidan kan du se provuppgifterna så som examinanderna har sett dem under provet. Materialet till provuppgifterna samt språkprovens hörförståelse- och videomaterial hittar du via länken "Öppna materialet". Länkarna öppnas som enskilda fönster.

  Kuvakaappaus esimerkki kokeen arvostelun sivulta

   

 5. Poängsättning

  De tomma rutorna i poängtabellen representerar uppgifter som ska bedömas. Du kan granska ett svar i taget genom att klicka på rutan. För att bedöma svaret matar du in poängantalet i rutan. I marginalen till vänster om svaret ser du poängen du gett samt maximiantalet poäng för uppgiften i fråga. I samband med poängantalet anger systemet initialerna på den som senast bedömt svaret.

  Du kan röra dig i poängtabellen med piltangenterna eller med musen. Du kan bedöma alla examinanders svar på en och samma fråga genom att röra dig upp och ner i tabellen med piltangenterna, eller alternativt en examinands alla svar genom att röra dig i sidled från vänster till höger.

  Markeringar

  Du kan göra markeringar genom att antingen dubbelklicka på ett ord, eller genom att välja ett textstycke med hjälp av musen. Du kan göra markeringar i examinandens skärmdump med vågräta eller lodräta streck, eller genom att avgränsa en del av svaret. Du kan skriva in en förklaring till markeringen eller lämna kommentarfältet tomt. Kommentarer till anteckningarna visas nedanför svaret. Kommentarer som är högst 5 tecken långa visas dessutom invid markeringen. Alla förändringar, tillägg och kommentarer sparas automatiskt. Du kan redigera markeringarna genom att klicka på dem.

  Allmänna instruktioner för markeringar: - endast markering = fel. Du kan lämna kommentarfältet tomt, då syns endast markering. - markering och kommentar = Du kan eventuellt precisera markeringen av felet med en kommentar eller kommentera andra delar av texten. Markeringarna i svaret visas för censorerna som utför den slutgiltiga bedömningen, och efter publiceringen av resultaten även för examinanderna i provprestationsutskriften. Obs! Anteckningar som gjorts i "Gör anteckning" -lådan visas endast för lärare. När du är klar med bedömningen eller vill avbryta eller ta en paus kan du gå tillbaka till poängtabellen med länken uppe till vänster. Poängen sparas hela tiden automatiskt i poängtabellen.

  Uppgifter som bedöms centraliserat av Studentexamensnämnden

  De uppgiftsspecifika poängen för eventuella flervalsuppgifter, produktiva kompletteringsuppgifter och andra uppgifter som bedöms centraliserat av nämnden syns inte i poängtabellen. De sammanlagda poängen för dessa uppgifter syns i AB-spalten

  Du kan om du vill se på examinandens provprestation i sin helhet genom att klicka på examinandens namn. Ett enskilt fönster öppnas med en överblick över provprestationen och examinandens svar på flervalsuppgifter och på uppgifter som bedöms centraliserat av nämnden.

  Tag i beaktande att bedömningen av centraliserat bedömda uppgifter kan ännu vara på hälft när den förberedande bedömningen avslutas. Examinanders poäng uppdateras i bedömningstjänsten under censorsarbetets gång. När alla av examinandens centraliserat bedömda svar har poängsatts, ändrar färgen på poängtalen i AB-spalten från grått till svart.

   

  Kuvakaappaus pisteiden syöttämisen sivulta

 6. Det kan finnas uppgifter med begränsat teckenantal i proven. Om examinanden till bedömning lämnar upp ett svar som överskrider den maximala svarsländen visas hur mycket svaret överskrider maxgränsen under svaret för läraren som utför den preliminära bedömningen. Poäng dras av för överskridandet enligt beskrivningarna av goda svar och de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna.

  Kuvakaappaus vastauksen alla lukevasta merkkimäärän mahdollisesta ylityksestä

   

 7. I poängtabellen ser du alla examinanders poäng. När du har bedömt alla svar bör du gå tillbaka till listan över genomförda prov via länken "Till provhantering" uppe till vänster.

  När den preliminära bedömningen är klar ändras dess status till 100 % och ”Skicka till SEN” -knappen aktiveras. Rektor eller en lärare skickar bedömningen till SEN. Ifall alla provprestationer inte kan bedömas till exempel på grund av jäv, ansvarar rektor för insändningen av provprestationerna till den slutgiltiga bedömningen.

  Innan bedömningen skickas in, bör man försäkra sig om att alla lärare som deltar i den preliminära bedömningen av provet i fråga är klara med bedömningen. Efter att du klickat på "Skicka" kan du inte längre ändra poängen. Du kan nog fortfarande se svaren och bedömningen med alla markeringar som du gjort.

  Kuvakaappaus kaikkien kokelaiden pisteiden näkymästä

   

 8. Efter att bedömningen skickats till SEN, kan du granska den genom att klicka på länken ”Granska svaren”.

  Efter att bedömningen skickats till SEN kan den preliminära bedömningens poäng laddas ned till din dator. Poängtabellen i csv-format kan öppnas t.ex. i ett kalkylprogram och JSON-filen kan föras in i ett studieadministrationsprogram om det är möjligt i det program som används (följ programleverantörens instruktioner)

  Kuvakaappaus arvostelun tarkastelusta

   

 9. Censorerna ser anonyma koder i stället för skolans och examinandernas namn. Censorerna ser inte initialerna på lärarna som utfört den förberedande bedömningen.

  Kuvakaappaus sensorien pistenäkymästä

   

 10. Efter att resultaten publicerats, kan du se examinandens provprestation och censorns poängsättning av svaren genom att klicka på ikonen intill examinandens namn.

 

För tekniskt stöd gällande bedömningen av prov kontakta: