Information till examinanderna

Uppdaterad

Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Länkar till information på andra ställen på nämnden webbplats:

Bästa examinand hösten 2023

Det här meddelandet innehåller viktig information om deltagandet i studentexamen. Du ska därför läsa det noga. Du hittar mer information i nämndens föreskrifter och anvisningar.

Sidans innehåll

Genom länkarna kan du flytta dig direkt till rubrikerna på denna sida.

Nämndens webbsida med information om plötsliga sjukdomsfall:

Bekanta dig också med

Examenstillfällen från hösten 2023 till våren 2025.

Avläggande av studentexamen

Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad (se dock ’Omprov av ett underkänt prov’ nedan). Det går att lägga till nya ämnen i din examen tills dessa tre examengånger har använts. Examensspråken är svenska och finska. Du måste skriva alla prov på samma språk. Språket bestäms enligt gymnasiets undervisningsspråk. Du anses ha börjat avlägga examen, när du första gången anmäler dig till ett eller flera prov.

Examen som påbörjats våren 2022 eller senare

Studentexamen har avlagts när du har blivit godkänd i fem prov som krävs för examen samt slutfört gymnasieutbildningens lärokurs eller en annan utbildning som berättigar till avläggande av studentexamen, till exempel en yrkesinriktad grundexamen.

 

Stuktur av studentexamen efter reformen våren 2022. Modersmål och litteratur är obligatorisk för alla. Dessutom skall fyra prov från minst tre andra ämnegrupper ingå i examen..

 

Studentexamen innehåller minst fem prov. Provet i modersmål och litteratur krävs av alla som avlägger studentexamen. Provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur kan utföras endast av de examinander som har rätt att delta i det. De fyra andra proven väljer du ur minst tre olika grupper:

 • provet i det andra inhemska språket,
 • provet i ett främmande språk,
 • matematikprovet och
 • ett realämnesprov.

Bland proven som krävs för examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan dessutom ta med ett eller flera andra prov i din examen. Du kan inkludera nya extra prov i din examen under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Du kan få din examen klar med vilken som helst kombination av prov som uppfyller kraven ovan. Du kan med verktyget ILMO testa med vilka ämneskombinationer du kan bli student!

Du kan inkludera i din examen prov av olika lärokurser inom ett och samma examensämne, till exempel proven i kort och lång matematik. Endast ett av proven i samma ämne räknas dock med bland de fem prov som krävs för examen.

Du kan välja prov i läroämnen som finns på examensprogrammet, även om det inte finns undervisning i just dessa ämnen i ditt eget gymnasium.

Att komplettera examen med nya prov är möjligt efter det att examen är avlagd. 

Examen som påbörjats hösten 2021 eller tidigare

Din examen är färdig när du utöver avläggandet av de obligatoriska proven har dessutom avlagt gymnasiets lärokurs eller övriga studier som berättigar examen, till exempel vid en yrkesinriktad läroanstalt. 

Modermål och litteratur och sen efter en + märke tre tomma rutan som är en exempel av valfrihet.

Studentexamen som påbörjats hösten 2021 eller tidigare innehåller minst fyra prov. Modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. Provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur kan utföras endast av de examinander som har rätt att delta i det. De tre andra obligatoriska proven väljer du bland följande fyra:

 • provet i det andra inhemska språket,
 • provet i ett främmande språk,
 • matematikprovet och
 • ett realämnesprov.

Bland de obligatoriska proven i din examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan dessutom ta med ett eller flera extra prov i din examen. Du kan inkludera nya extra prov i din examen under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Att komplettera examen med nya prov är möjligt efter det att examen är avlagd. Du kan välja prov i läroämnen som finns på examensprogrammet även om det inte finns undervisning i just dessa ämnen i ditt eget gymnasium.

I din examen får ingå endast ett prov i samma ämne. Efter att du har blivit godkänd i studentexamen får du komplettera din examen med prov på en annan nivå än de prov i samma ämnen som ingår i den avlagda examen. Om du till exempel avlägger provet i kort matematik i din examen kan du avlägga provet i lång matematik först efter att du fått din examen klar och är student. Att komplettera examen med nya prov är möjligt efter det att examen är avlagd. 

Illustration av en dator och usb-minne.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Hur provet utförs

Alla prov utförs digitalt. Bekanta dig med genomförandet av de digitala studentexamensproven i god tid. Ifall du inte är studerande vid ett gymnasium kan du fråga rektor vid det gymnasium du anmäler dig till hur du kan öva dig inför den digitala studentexamen. Du kan även öva dig i att starta datorn med ett USB-minne och att arbeta i provmiljön med hjälp av anvisningarna på webbplatsen Abitti.fi. Du kan bekanta dig med anvisningarna och materialet i provsystemet på webbplatsen cheat.abitti.fi.

 • Du bör själv till provet ha med dig en dator, strömsladd till den och icke-trådlösa hörlurar. Följ de anvisningar du fått från ditt gymnasium.
 • Du bör kunna starta din egen dator med USB-minnet.
 • Försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. Välj också rätt språkversion. Egna versioner av proven har gjorts upp för syn- och hörselskadade examinander. Om du har anmält dig till ett prov för specialgrupper och provet inte hittas i provsystemet, räck upp handen och vänta att en övervakare kommer till dig. 
 • Din provprestation blir underkänd om du gör fel prov.

Du bör följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) är förbjudet. Användning av trådlös apparatur (till exempel Bluetooth-hörlurar, trådlös mus etc.) är också förbjuden. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle.

Anmälan

När du anmäler dig till studentexamen, följ de anmälningstider som ges av gymnasiet. Till vårens examen sker anmälan senast 1.12, till höstens examen senast 5.6.

Du anmäler dig skriftligt hos rektorn genom att lämna in dina anmälningsuppgifter på ett av gymnasiet godkänt sätt. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Gymnasierna kan ta emot anmälan till examen elektroniskt. Fråga ditt gymnasium hur anmälningsuppgifterna skall lämnas in.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

 

Illustration av en flicka on datum 5.6 i tankebubblan.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Examen som påbörjats våren 2022 eller senare

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan. Det gäller ämneskombination och provets svårighetsnivå. Du kan ansöka om en ändring i de uppgifter som ingår i din anmälan om du har en sjukdom eller något annat jämförbart särskilt vägande skäl för ändring. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen. Du kan skriftligen återta en av rektorn godkänd anmälan till vårens examen senast 1.12 och till höstens examen senast 5.6.

Examen som påbörjats hösten 2021 eller tidigare

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan. Det gäller ämneskombination, om provet är obligatoriskt eller ett extra prov och provets svårighetsnivå. På grund av synnerligen vägande skäl kan du ansöka om en ändring om det bevisligen har skett något fel vid anmälan. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen. Du kan skriftligen återta en av rektorn godkänd anmälan till vårens examen senast 1.12 och till höstens examen senast 5.6.

Examensavgifter

När du anmäler dig måste du betala examensavgiften, som består av avgiften för varje prov du valt att skriva. Avgifterna betalas enligt de anvisningar som gymnasiet ger. Kontakta ditt gymnasium om du har frågor gällande betalningen av examensavgifterna.

Examensavgifterna kan återbetalas på särskild anhållan om det innan proven startar har konstaterats att du inte uppfyller kraven på deltagande, eller om anmälan till examen (eller ett prov i examen) på ansökan har annullerats av Studentexamensnämnden. Avgiften för provet i modersmål och litteratur återbetalas endast ifall du inte har deltagit varken i provet i läskompetens eller skrivkompetens under examenstillfället. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. Du måste ha betalat examensavgiften för att få studentexamensbetyget. Läs anvisningarna gällande återbetalning av avgifter på Examensavgifter-sidan.

Avgiftsfritt avläggande av prov

Vissa examinander kan avlägga prov i studentexamen avgiftsfritt. Detta gäller dig om du examinander är berättigad till avgiftsfri utbildning enligt läropliktslagen. Om du har börjat dina studier i gymnasiet eller yrkesläroinrättning avgiftsfritt hösten 2021 eller senare är det möjligt att du har rätt att utföra prov utan avgift.

Om du är berättigad till avgiftsfri undervisning kan du anmäla dig avgiftsfritt till de fem första proven. Om du får underkänt på något av dessa fem prov får du även ta om provet utan avgift. Om du anmäler dig till flera prov under samma examenstillfälle så att antalet prov som du avlägger sammanlagt överstiger fem prov, väljer du själv de prov som du avlägger avgiftsfritt vid ifrågavarande examenstillfälle. 

Rätten till avgiftsfria prov tar slut när du har avlagt studentexamen, yrkesinriktad examen eller motsvarande utländska studier klara.

Rätten till avgiftsfria prov tar slut vid slutet av det kalenderår då du fyller 20 år.

Kontakta ditt gymnasium om du har frågor gällande avgiftsfria prov.

En illustration av en pung och en sedel.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Omprov av ett underkänt prov

Ett underkänt prov kan göras om tre gånger vid de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där du skrev underkänt. Efter att ha avlagt studentexamen kan ett underkänt prov göras om så många gånger man vill.

När du gör om ett underkänt obligatoriskt prov, kan du om du så önskar byta ut ett prov på en mer krävande nivå mot ett prov som bygger på en kortare lärokurs. För att kunna byta provnivå måste du bland de prov som krävs för i din examen ändå efter bytet ha ett prov som bygger på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen heller, blir du tvungen att göra om hela examen från början (Se dock Att börja examen från början efter underkänd examen).

Ett underkänt prov skrivs inte in på betyget. Om du avlägger examen med ett underkänt prov, antecknas även det underkända vitsordet i betyget (Se dock Kompensering)

En illustration av en flicka som läser och ett underkänt betyg.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Omprov av ett godkänt prov

Varje godkänt prov har man rätt att göra om så många gånger man vill. Du kan själv välja när du gör om provet. Ifall du gör om något prov innan du får studentexamensbetyget, blir det bästa vitsordet för provet i fråga inskrivet på betyget. Om du så önskar, har du rätt att göra om även ett prov som nämnden har bedömt med laudatur.

Möjligheten att göra om godkända prov så många gånger som man vill gäller alla examinander oberoende av när man gjort det godkända provet, eller tidigare omprov.

Komplettering av examen

Du kan komplettera din examen med nya prov efter att du avlagt examen. Du kan välja själv när du vill komplettera din examen. Du kan också komplettera med prov i ett ämne på en annan nivå än tidigare. Man kan göra om provet så många gånger man vill.

Kompensering

Kompensering betyder att du kan ha en möjlighet att bli student även om något av de prov som krävs för din examen inte skulle vara godkänt. Kompensering är ett förfarande som beaktar vitsorden för både obligatoriska och extra prov på studentexamensbetyget om du börjat din examen hösten 2021 eller tidigare. Om du börjat din examen våren 2022 eller senare beaktas endast godkända vitsord i de prov som krävs för examen vid kompensering.

Om du blir underkänd på något prov som krävs för examen men ändå lyckas få examen genom kompensering, har du rätt att göra om det underkända provet så många gånger du vill. Du kan själv välja när du gör om provet. För godkänt vitsord i provet i modersmål och litteratur måste du ha avlagt både läskompetensprovet och skrivkompetensprovet. Om någondera prestationen saknas, betraktas prestationen som helhet som avbruten och hela prestationen blir underkänd. Ifall en provprestation är avbruten kan inte heller kompensering komma i fråga.

Att börja examen från början när en del av examen är avlagd

Om du av synnerligen vägande skäl vill avbryta en pågående examen och göra om den från början måste du ha skriftligt tillstånd från nämnden. Du kan i detta fall inte innefatta godkända prov från examen som blivit på hälft i den nya examen.

Att börja examen från början efter underkänd examen

Om din examen inte kan avläggas inom föreskriven tid blir den underkänd. I detta fall kan du om du vill innefatta godkända prov som har ingått i en underkänd examen i en ny examen som påbörjats våren 2022 eller senare. Detta är möjligt från de sex närmast föregående examenstillfällena. Prov som är äldre än detta kan inte innefattas i den nya examen. De innefattade proven avlägsnas från examen ett och då sex examenstillfällen har förflutit sedan provet utförts om inte de prov som krävs för examen är avlagda i sin helhet.

Annullering av en anmälan

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig och har rätt att delta men uteblir från ett prov, anses du ha utnyttjat ett försök att skriva provet. Nämnden kan på ansökan annullera en anmälan till ett prov på grund av synnerligen vägande skäl till att utebli från provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga. Till ansökan bifogas till exempel läkarintyg över sjukdom, intyg över studier eller arbete utomlands under den tid som proven pågår, eller intyg över hinder under tjänstgöringen som värnpliktig. Studier eller arbete i hemlandet eller enbart värnplikt räcker inte som grund för annullering av en anmälan. Studentexamensnämnden fattar beslut om annullering av din anmälan utifrån din ansökan. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. En anmälan till provet i modersmål och litteratur kan annulleras om du har giltiga skäl att utebli från antingen provet i läskompetens eller provet i skrivkompetens eller båda proven vid ett och samma examenstillfälle.

Illustration av en läkarintyg och en flicka med en febertermometer i munnet.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation

Nämnden kan ta i beaktande skäl som försämrar en examinands prestation i studentexamen om du har något av de följande:

 • sjukdom eller funktionshinder,
 • hörselskada,
 • synskada,
 • läs- och skrivsvårigheter,
 • synnerligen svår livssituation eller
 • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket (examinander med främmande språk som modersmål)

Det huvudsakliga sättet att beakta dessa är att bevilja specialarrangemang vid provtillfället. Höjning av poängtalet beviljas endast för prov som utan tilläggspoäng skulle bli underkända. Man kan beviljas höjning av poängtalet i ett underkänt prov oberoende av om man ansökt om, eller använt specialarrangemang i provet. Höjning av poängtalet beviljas dock inte utifrån bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket.

Fråga efter information om dessa från ditt gymnasium eller läs mer om specialarrangemangen här. Utlåtanden och ansökningar ska skickas till nämnden inom angiven tid. Tidtabellerna finns i nämndens föreskrifter.

Responsblankett

Studentexamensnämnden samlar in respons från examinander och gymnasiets personal efter varje examenstillfälle. Information om när blanketten öppnas ges både på nämndens webbplats och i sociala medier. Vänligen fyll i responsblanketten – responsen är viktig för utvecklandet av studentexamen!

Begäran om granskning

När resultaten är klara, får du veta dem från ditt gymnasium. Du får även se dina resultat och bedömda prestationer via Min Studieinfo -tjänsten. Kontakta din lärare eller rektorn ifall du misstänker att något är fel i resultaten.

Begäran om omprövning

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du begära omprövning. Ansökan ska skickas inom 14 dagar från det, när du har haft möjlighet att få granska din bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av examinanden själv, eller av examinandens vårdnadshavare om examinanden är under 18 år. Du kan också be någon annan att ansöka om omprövning för dig. I detta fall bör du ge hen fullmakt som bifogas i ansökan. Anvisningar för hur man gör en begäran om omprövning finns här. Begäran om omprövning görs i nämndens webbtjänst och betalas i samband med att begäran skickas. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen.

Publicering av namn

Både nämnden och gymnasiet har rätt att låta publicera namnen på nya studenter bl.a. via massmedierna när riktigheten av uppgifterna har bekräftats. Om du inte vill ha ditt namn publicerat ska du framföra en skriftlig begäran om detta både till ditt gymnasium och till nämnden i god tid innan resultaten blir klara. Om du saknar studieprestationer är du inte ännu student och ditt namn finns därmed inte med på listan.

Studentexamensbetyget

Studentexamensbetyget skickas till ditt gymnasium när alla de prov som krävs för examen godkänts och du dessutom fått avgångsbetyg från gymnasiet eller betyg över yrkesinriktad grundexamen.

Kom ihåg att hämta ditt studentexamensbetyg från ditt gymnasium! Det är inte möjligt att hämta betyget direkt från nämndens kansli.

De nya studenterna våren 2023 får sitt studentexamensbetyg förutom på papper också i digital form. Det digitala betyget kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om (se Omprov av ett godkänt prov och Komplettering av examen).

Läs mer om studentexamensbetyget här

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen

Du kan se din provprestation genom Min Studieinfo -tjänsten utan att skilt ansöka om det (se Begäran om granskning och Begäran om omprövning). Alla dina provprestationer från och med examenstillfället hösten 2019 kan ses i Min Studieinfo -tjänsten. Anvisningar för hur du kan beställa avgiftsbelagda utskrifter av äldre digitala provprestationer finns på nämndens webbplats.