Information till examinanderna

Uppdaterad

Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Länkar till information på andra ställen på nämndens webbplats:

Bästa examinand hösten 2024

Det här meddelandet innehåller viktig information om deltagandet i studentexamen. Det är därför viktigt att du läser det noggrant. 

Om du kompletterar din examen eller tar om prov efter att du blivit student, ska du kontakta ditt gamla gymnasium i god tid innan anmälningstidens utgång. Följ de anmälningstider som ges av gymnasiet. Till höstens examen sker anmälan senast 5.6, till vårens examen senast 1.12.

Om du avlägger examen enligt den gamla (före våren 2022) examensstrukturen, kontakta ditt gymnasium för mer information. 

Du hittar mer information i nämndens föreskrifter och anvisningar.

Sidans innehåll

Genom länkarna kan du flytta dig direkt till rubrikerna på denna sida.

Nämndens webbsida med information om plötsliga sjukdomsfall:

Bekanta dig också med

Examen sprids på hösten-våren-hösten eller våren-hösten-våren
Bild: Jutta Kivilompolo.

Avläggande av studentexamen och utexaminering

Studentexamen ska avläggas vid högst tre på varandra följande examenstillfällen (se dock ’Omprov av ett underkänt prov’ nedan). Det går att lägga till nya ämnen i din examen tills dessa tre examenstillfällen har använts. Examensspråken är svenska och finska. Du måste skriva alla prov på samma språk. Språket bestäms enligt gymnasiets undervisningsspråk. Du anses ha börjat avlägga examen, när du första gången anmäler dig till ett eller flera prov.

Studentexamen har avlagts när du har blivit godkänd i fem prov som krävs för examen samt slutfört gymnasieutbildningens lärokurs eller en annan utbildning som berättigar till avläggande av studentexamen, till exempel en yrkesinriktad grundexamen. Du kan inte utexamineras och få studentexamensbetyg om du inte har slutfört dina studier. Din skola meddelar den tidpunkt då studierna ska vara slutförda. Skolan meddelar uppgiften om avlagda studier till nämnden senast den 5.5 för vårens examen och den 4.11 för höstens examen. Utexamineringen skjuts framåt om dina studier inte är slutförda i tid. Se alla examensdatum i kapitel 1.1.9 i nämndens föreskrifter.

 

 

Stuktur av studentexamen efter reformen våren 2022. Modersmål och litteratur är obligatorisk för alla. Dessutom skall fyra prov från minst tre andra ämnegrupper ingå i examen.

 

Studentexamen innehåller minst fem prov. Provet i modersmål och litteratur krävs av alla som avlägger studentexamen. Provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur kan utföras endast av de examinander som har rätt att delta i det. De fyra andra proven väljer du ur minst tre av följande grupper:

 • provet i det andra inhemska språket,
 • provet i ett främmande språk,
 • matematikprovet och
 • ett realämnesprov.

Bland proven som krävs för examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan dessutom avlägga ett eller flera andra prov. Du kan lägga till nya extra prov i din examen under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Du kan få din examen klar med vilken som helst kombination av prov som uppfyller kraven ovan. Du kan med verktyget ILMO testa med vilka ämneskombinationer du kan bli student!

Du kan i din examen lägga till prov av olika lärokurser inom ett och samma läroämne, till exempel proven i kort och lång matematik. Endast ett av proven i samma ämne räknas dock med bland de fem prov som krävs för examen.

Du kan välja prov i läroämnen som finns på examensprogrammet, även om det inte ordnas undervisning i just dessa ämnen i ditt eget gymnasium.

Att komplettera examen med nya prov är möjligt efter att examen är avlagd.

 

Illustration av en dator och usb-minne.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Hur provet utförs

Alla prov utförs digitalt. Bekanta dig med genomförandet av de digitala studentexamensproven i god tid. Ifall du inte är studerande vid ett gymnasium kan du fråga rektor vid det gymnasium du anmäler dig till hur du kan öva inför den digitala studentexamen. Du kan även öva på att starta datorn med ett USB-minne och att arbeta i provmiljön med hjälp av anvisningarna på webbplatsen Abitti.fi. Du kan bekanta dig med anvisningarna och materialet i provsystemet på webbplatsen cheat.abitti.fi.

 • Till provet bör du själv ha med dig en dator, strömsladd till den och icke-trådlösa hörlurar. Följ de anvisningar du fått från ditt gymnasium.
 • Du bör kunna starta din egen dator med USB-minnet.
 • Försäkra dig om att du i provsystemet väljer det prov du anmält dig till. Välj också rätt språkversion. Egna versioner av proven har gjorts upp för syn- och hörselskadade examinander. Om du har anmält dig till ett prov för syn- eller hörselskadade, men provet inte hittas i provsystemet, räck upp handen och vänta att en övervakare kommer till dig. 
 • Om du gör fel prov, din provprestation blir avbruten och underkänd. Ett avbrutet prov kan inte kompenseras.

Du bör följa nämndens föreskrifter. Att ha med sig mobiltelefon och andra elektroniska apparater (till exempel smartklockor) är förbjudet. Användning av trådlös apparatur (till exempel Bluetooth-hörlurar, trådlös mus etc.) är också förbjuden. Om du gör dig skyldig till fusk eller brott mot examensordningen underkänns alla dina prov vid examenstillfället i fråga. Dessutom kan du förhindras från att anmäla dig till nästa examenstillfälle.

Anmälan

När du anmäler dig till studentexamen, följ de anmälningstider som ges av gymnasiet. Till höstens examen sker anmälan senast 5.6, till vårens examen senast 1.12.

Du anmäler dig skriftligt hos rektorn genom att lämna in dina anmälningsuppgifter på ett av gymnasiet godkänt sätt. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Gymnasierna kan ta emot anmälan till examen elektroniskt. Fråga ditt gymnasium hur anmälningsuppgifterna skall lämnas in.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

 

 

Illustration av en flicka on datum 5.6 i tankebubblan.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra de val du gjort gällande ämneskombination och provets svårighetsnivå. Du kan ansöka om ändring av de uppgifter som ingår i din anmälan på grund av sjukdom eller något annat jämförbart särskilt vägande skäl. Nämnden kan godkänna en anmälan som har gjorts efter utsatt tid endast på grund av särskilt vägande skäl. Du kan skriftligen annullera en av rektorn godkänd anmälan till vårens examen senast 1.12 och till höstens examen senast 5.6.

 

Examensavgifter

Om du inte har rätt till avgiftsfri utbildning i enlighet med läropliktslagen, måste du betala examensavgiften för varje prov du anmält dig till. Avgifterna betalas enligt de anvisningar som gymnasiet ger. Kontakta ditt gymnasium om du har frågor gällande betalningen av examensavgifterna.

Examensavgifterna kan återbetalas på särskild anhållan om det innan proven börjar har konstaterats att du inte uppfyller kraven för deltagande, eller om anmälan till examen (eller ett prov i examen) på ansökan har annullerats av Studentexamensnämnden. Avgiften för provet i modersmål och litteratur återbetalas endast ifall du inte har deltagit i varken provet i läskompetens eller skrivkompetens under examenstillfället. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. Du måste ha betalat examensavgiften för att få studentexamensbetyget. Läs anvisningarna gällande återbetalning av avgifter på Examensavgifter-sidan.

Avgiftsfritt avläggande av prov

Om du är berättigad till avgiftsfri utbildning enligt läropliktslagen, kan du även avlägga prov i studentexamen avgiftsfritt. Om du har inlett dina studier i gymnasium eller yrkesläroanstalt avgiftsfritt är det möjligt att du har rätt att avgiftsfritt utföra prov.

Om du är berättigad till avgiftsfri undervisning kan du anmäla dig avgiftsfritt till de fem första proven. Om du får underkänt på något av dessa fem prov får du även ta om provet utan avgift. Om du anmäler dig till flera prov under samma examenstillfälle så att antalet prov som du avlägger överstiger fem prov, väljer du själv de prov som du avlägger avgiftsfritt vid ifrågavarande examenstillfälle. 

Rätten till avgiftsfria prov tar slut när du har avlagt studentexamen, yrkesinriktad examen eller motsvarande utländska studier. Rätten till avgiftsfria prov tar dock senast slut vid utgången av det kalenderår då du fyller 20 år.

Kontakta ditt gymnasium om du har frågor gällande avgiftsfria prov.

En illustration av en pung och en sedel.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Omtagning av ett underkänt prov

Ett underkänt prov kan tas om tre gånger vid de tre examenstillfällen som omedelbart följer på det tillfälle där du fick underkänt vitsord. Efter att ha avlagt studentexamen kan ett underkänt prov tas om så många gånger man vill.

När du tar om ett underkänt prov, kan du om du så önskar ändra svårighetsgraden. För att kunna byta svårighetsgrad måste fortfarande minst ett av de prov som krävs för din examen, bygga på den långa lärokursen. Om den utsatta tiden på tre examenstillfällen går ut, eller om du inte klarar dig vid den tredje omtagningen, blir du tvungen att göra om hela examen från början (se dock Att börja examen från början efter underkänd examen).

Ett underkänt prov syns inte på betyget. Om du avlägger examen med ett underkänt prov, antecknas dock även det underkända vitsordet i betyget (se Kompensering).

En illustration av en flicka som läser och ett underkänt betyg.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Omtagning av ett godkänt prov

Varje godkänt prov får man ta om så många gånger man vill. Du kan själv välja när du tar om provet. Ifall du tar om ett prov innan du får studentexamensbetyget, antecknas det bästa vitsordet för provet i fråga på betyget. Du har även rätt att ta om ett prov som nämnden bedömt med laudatur.

Möjligheten att ta om godkända prov så många gånger som man vill gäller alla examinander oberoende av när man avlagt det godkända provet eller tidigare tagit om provet.

Komplettering av examen

Du kan komplettera din examen med nya prov efter att du avlagt examen. Du kan själv välja när du vill komplettera din examen. Du kan också komplettera med prov på en annan nivå än de prov i samma ämnen som ingår i den avlagda examen. Man kan ta om provet så många gånger man vill.

Kompensering

Kompensering betyder att du kan ha en möjlighet att bli student även om du fått ett underkänt vitsord i ett prov som krävs för examen. Om du börjat din examen hösten 2021 eller tidigare beaktas vitsorden för både obligatoriska och extra prov vid kompensering. Om du börjat din examen våren 2022 eller senare beaktas endast godkända vitsord i de prov som krävs för examen vid kompensering.

Om du blir underkänd i något prov som krävs för examen, men genom kompensation lyckas avlägga examen, har du rätt att ta om det underkända provet så många gånger du vill. Du kan själv välja när du tar om provet. För godkänt vitsord i provet i modersmål och litteratur måste du ha avlagt både läskompetensprovet och skrivkompetensprovet. Om någondera prestationen saknas, betraktas prestationen som helhet som avbruten och hela prestationen blir underkänd. Ifall en provprestation är avbruten kan inte heller kompensering komma i fråga.

Att börja examen från början efter underkänd examen och innefattande av godkända prov i den nya examen

Om din examen inte kan avläggas inom föreskriven tid blir den underkänd. Om du vill kan du i detta fall i en ny examen innefatta godkända prov som har ingått i en underkänd examen. Detta är möjligt från de sex närmast föregående examenstillfällena. Prov som är äldre än detta kan inte innefattas i den nya examen. De innefattade proven avlägsnas från examen då sex examenstillfällen har förflutit sedan proven avlades, om de prov som krävs för examen fortfarande inte avlagts.

Kontakta ditt eget gymnasium om du vill innefatta dina tidigare godkänt avlagda prov i din nya examen. Gymnasiet tillkännager nämnden om innefattandet av tidigare utförda prov i examen.

Att börja examen från början när en del av examen är avlagd

Om du av synnerligen vägande skäl vill avbryta en pågående examen och göra om den från början måste du ha skriftligt tillstånd från nämnden. Du kan i detta fall inte i den nya examen innefatta godkända prov från examen som blivit på hälft.

Annullering av en anmälan

Anmälan till examen är bindande. Om du har anmält dig till examen och har rätt att delta, men uteblir från ett prov, anses du ha utnyttjat ett försök att avlägga provet. Nämnden kan på ansökan annullera den bindande anmälan till ett prov på grund av synnerligen vägande skäl till att utebli från provet. Endast skäl som nämnden har godkänt kan komma i fråga. Till ansökan bifogas till exempel läkarintyg över sjukdom, intyg över studier eller arbete utomlands under den tid som proven pågår, eller intyg över att en värnpliktig inte har fått permission för att delta i examen. Studier eller arbete i hemlandet eller enbart värnplikt räcker inte som grund för annullering av en anmälan. Studentexamensnämnden fattar utifrån din ansökan beslut om annullering av din anmälan. En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. En anmälan till provet i modersmål och litteratur kan annulleras om du har giltiga skäl att utebli från antingen provet i läskompetens eller provet i skrivkompetens eller båda proven vid ett och samma examenstillfälle.

Illustration av en läkarintyg och en flicka med en febertermometer i munnet.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Beaktandet av skäl som försämrar en examinands prestation

Nämnden kan ta i beaktande skäl som försämrar en examinands prestation i studentexamen om du har något av de följande:

 • sjukdom eller funktionshinder,
 • hörselskada,
 • synskada,
 • läs- och skrivsvårigheter,
 • synnerligen svår livssituation eller
 • bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket (examinander med främmande språk som modersmål)

Det huvudsakliga sättet att beakta dessa är att bevilja specialarrangemang vid provtillfället. Höjning av poängtalet beviljas endast för prov som utan tilläggspoäng skulle bli underkända. Man kan beviljas höjning av poängtalet i ett underkänt prov oberoende av om man ansökt om, eller använt specialarrangemang i provet. Höjning av poängtalet beviljas dock inte utifrån bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket.

Kontakta ditt gymnasium för att få mera information eller läs mer om specialarrangemangen här. Utlåtanden och ansökningar ska skickas till nämnden inom utsatt tid. Tidtabellerna finns i nämndens föreskrifter.

Responsblankett

Studentexamensnämnden samlar in respons från examinander och gymnasiets personal efter varje examenstillfälle. Information om när blanketten öppnas finns både på nämndens webbplats och på sociala medier. Vänligen fyll i responsblanketten – responsen är viktig för utvecklandet av studentexamen!

Begäran om granskning

När resultaten är klara, får du veta dem från ditt gymnasium. Du får även se dina resultat och bedömda prestationer via Min Studieinfo -tjänsten. Kontakta din lärare eller rektorn ifall du misstänker att något är fel i resultaten.

Begäran om omprövning

Om du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen kan du begära omprövning. Ansökan ska skickas till Studentexamensnämnden inom 14 dagar från den tidpunkt du har haft möjlighet att granska din bedömda prestation. Begäran om omprövning kan göras av examinanden själv, eller av examinandens vårdnadshavare om examinanden är under 18 år. Vid behov kan även ett ombud, som genom fullmakt har rätt att representera dig i saken, begära omprövning. I detta fall bör fullmakten bifogas till ansökan. Anvisningar för hur man gör en begäran om omprövning finns här. Begäran om omprövning görs i första hand via nämndens webbtjänst och betalas i samband med att begäran insänds. Summan återbetalas om vitsordet eller poängtalet ändras som resultat av omprövningen.

Publicering av namn

Både nämnden och gymnasiet har rätt att publicera namnen på de nya studenterna bland annat i massmedia, efter att riktigheten av uppgifterna har bekräftats. Om du inte vill ha ditt namn publicerat ska du framföra en skriftlig begäran om detta både till ditt gymnasium och till nämnden i god tid innan resultaten blir klara. Om du saknar studieprestationer är du inte ännu student, varmed ditt namn inte finns med på listan.

Studentexamensbetyget

Studentexamensbetyget skickas till ditt gymnasium när alla de prov som krävs för examen godkänts och du dessutom fått avgångsbetyg från gymnasiet eller betyg över yrkesinriktad grundexamen.

Kom ihåg att hämta ditt studentexamensbetyg från ditt gymnasium! Det är inte möjligt att hämta betyget direkt från nämndens kansli.

De nya studenterna får sitt studentexamensbetyg förutom på papper också i digital form. Det digitala betyget kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om (se Omtagning av ett godkänt prov och Komplettering av examen).

Läs mer om studentexamensbetyget här

Provprestation till påseende efter den slutgiltiga bedömningen

Du kan se din provprestation i Min Studieinfo -tjänsten utan att skilt ansöka om det (se Begäran om granskning och Begäran om omprövning). Alla provprestationer från och med examen hösten 2019 kan ses i Min Studieinfo -tjänsten. Anvisningar för hur du kan beställa avgiftsbelagda utskrifter av äldre digitala provprestationer finns på nämndens webbplats.