Resultat och provprestationer

Uppdaterad

Här hittar du information om när skickar vi examensresultaten och varifrån och hur får du dina egna resultat och provprestationer.

Apollo-figure och en man med studentmössor.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Examensresultaten skickas till gymnasierna den 14 maj 2024 kl. 9.00. Gymnasiet får meddela examinanderna om deras resultat genast när resultaten har kommit. 

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 15 maj kl. 9.00.

  • Logga in på tjänsten
    • med dina egna bankkoder eller
    • med Mobil ID
  • En minderårigs vårdnadshavare kan logga in på sidan med sina egna koder och se examinandens resultat och provprestationer.

I samband med publiceringen av resultaten ger nämnden ut slutgiltiga beskrivningar av goda svar på proven på sin webbsida. Grunderna enligt vilka bedömningen har gjorts framkommer ur de slutliga beskrivningarna av goda svar och nämndens föreskrifter gällande bedömningen.

Poänggränserna för våren 2024 publiceras på nämndens webbplats den 14 maj 2024 kl. 9.00.

Vanliga frågor

Jag är vårdnadshavare till en minderårig. Hur kan jag se mitt barns prestation?

En minderårigs vårdnadshavare kan logga in på sidan med sina egna koder och se examinandens resultat och provprestationer. Mer information om att uträtta ärenden för någon annan på webbplatsen suomi.fi

Jag kan inte se min provprestation via Min Studieinfo. Hur kan jag se min prestation?

Du kan se din provprestation även på följande sätt:

  • Om du är minderårig, kan din vårdnadshavare logga in på tjänsten med sina egna bankkoder eller sitt Mobil ID och visa eller printa prestationen för dig.
  • Du kan be ditt gymnasium att skriva ut prestationen från bedömningstjänsten.

När kan resultaten användas av den gemensamma antagningen för högskoleutbildning?

Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem.

Gymnasiet upptäcker att det fattas något i de uppgifter som nämnden skickar eller att något skrivits in fel. Vad skall man göra?

Rektor eller en lärare i ämnet ifråga kan begära granskning av uppgifterna av nämnden antingen per telefon eller skriftligt. Begäran om granskning bör göras genast då den felaktiga uppgiften upptäckts. Tekniska fel som upptäckts korrigeras omedelbart av nämnden.

Jag anser att min provprestation bedömts fel. Hur gör jag en ansökan om omprövning?

Ifall du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen har du rätt att ansöka om omprövning av bedömningen av din provprestation. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Kan en lärare fortfarande ringa upp censorn och fråga om grunderna för bedömningen?

Nej, det kan hen inte. Grunderna för bedömningen framkommer ur de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och nämndens föreskrifter gällande bedömningen. Läraren kan se provprestationen även via bedömningstjänsten.

Vad betyder markeringarna i min provprestation?

Understreckningarna och markeringarna i rött i provprestationsutskriften är gjorda av den lärare som utfört den preliminära bedömningen. Understreckningarna och markeringarna i blått är gjorda av censorn eller censorerna som utfört den slutgiltiga bedömningen. Markeringarna är jämställbara med anteckningar och ofta sparsamma. Därför kan man inte dra slutsatser gällande bedömningen av provprestationen utifrån dem.

I den högra kanten visas för varje uppgift eller deluppgift de poäng som givits vid den preliminära bedömningen (va.) och de poäng som givits av censor (1.s). Om fler än en censor deltagit i den slutgiltiga bedömningen visas de poäng de gett separat (2.s och 3.s). I provprestationsutskriften visas också de sammanlagda poängen för alla de uppgifter du har besvara

Varför är det totala antalet poäng i provprestationsutskriften inte samma som i resultatlistan?

I provprestationsutskriften visas det sammanlagda antalet poäng för alla de uppgifter du har svarat på. Det totala poängtalet i resultatlistan kan vara lägre om du har besvarat för många uppgifter. Det totala poängtalet i resultatlistan kan vara högre om ett skäl som inverkar nedsättande på examinandens prestation i provet eller en störning under provtillfället har påverkat bedömningen. 

Om du har beviljats en höjning av poängen utifrån skäl som inverkar nedsättande på prestationen eller utifrån en störning under provtillfället är poängtalet i resultatlistan högre än i provprestationen. Om du har besvarat för många uppgifter visas poängen för den extra uppgiften i provprestationen men inte i resultatlistan. Vitsordet bestäms enligt de slutgiltiga poängen i resultatlistan.

Hur kan jag se ifall skäl som försämrar prestationen i ett prov eller störning under provet har beaktats i bedömningen?

Sjukdom eller funktionshinder, särskilda läs- och skrivsvårigheter eller en synnerligen svår livssituation kan beaktas vid bedömningen bara om du annars skulle få ett underkänt vitsord. Det höjda poängtalet kan vara högst lika stort som det lägsta poängtalet för vitsordet approbatur. Man kan inte få höjda poäng för främmande språk som modersmål. Poängtalet i resultatlistan kan vara högre om skäl som försämrar prestationen i ett prov eller störning under provet har inverkat på bedömningen.

Kan jag se uppgifterna i provet?

Nämnden publicerar inte provuppgifterna eller det material som hör till dem av upphovsrättsskäl. Enligt upphovsrättslagen har nämnden rätt att använda upphovsrättsskyddat material vid provtillfällena men inte i andra situationer. Examinanden och vårdnadshavaren till en examinand under 18 år har enligt lagen om studentexamen rätt att ta del av provprestationen, men i detta ingår inte provuppgifterna. Övriga instanser kan dock publicera provuppgifter till exempel på sin webbplats antingen utifrån massmediernas rätt till publicering eller efter att de erhållit tillstånd till publicering av upphovsrättsinnehavarna.

Hur sammanställs poänggränserna och vitsorden?