Verkställandet av examen

I denna sektion finner du de föreskrifter och anvisningar som styr verkställandet av studentexamen, inklusive beviljandet av specialarrangemang, samt mer information om bland annat tekniska arrangemang för proven.

Föreskrifter och anvisningar

Lagar och förordningar som styr verkställandet av studentexamen, samt de allmänna och provspecifika föreskrifterna och anvisningarna.

Specialarrangemang

Föreskrifterna gällande läs- och skrivsvårigheter, sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation samt beaktande av främmande språk som modersmål.

Tekniska arrangemang av prov

Viktig infomation om hur provtillfället fortlöper och hurdana tekniska arrangemang det finns gällande verställandet av examen.