Begäran om omprövning

Uppdaterad

Man får begära omprövning av Studentexamensnämndens beslut över bedömningen av en provprestation. Begäran kostar 50 euro och den riktas till nämnden. Avgiften betalas tillbaka ifall begäran om omprövning leder till en förhöjning av antingen vitsordet eller endast poängtalet.

Du kan begära omprövning av endast ett prov per ansökan. Ifall du vill begära omprövning av flera prov, bör du göra enskilda ansökningar för varje prov.

Vem kan begära omprövning?

 • Examinanden själv
 • Vårdnadshavaren till en examinand under 18 år
 • Ett ombud som examinanden har gett fullmakt

När kan man begära omprövning?

 • Omprövning kan begäras inom 14 dygn från det, när examinanden (och vårdnadshavaren till en examinand under 18 år) har haft möjlighet att ta del av resultatet av bedömningen och se sin bedömda provprestation.
 • Ansökan om omprövning i samband med examen våren 2024 bör lämnas in under tiden 15-29 maj 2024.

Hur gör jag en begäran om omprövning?

 • Begäran om omprövning görs i första hand i webbtjänsten på adressen kokelas.ylioppilastutkinto.fi
 • Logga in på tjänsten
  • med dina egna bankkoder eller
  • med ditt Mobil ID
 • Fyll i blanketten för begäran om omprövning. Det går inte att bifoga bilagor till blanketten.
 • I begäran om omprövning skall ingå
  • vilken uppgift, vilka uppgifter eller vilken annan del av bedömningen begäran gäller,
  • på vilket sätt bedömningen borde korrigeras och
  • på vilka grunder omprövning begärs.
 • När ansökan har fyllts i går du vidare till betalningen via nätbanken.
 • Efter betalningen skall du gå tillbaka till ansökningsblanketten. Du får på skärmen en kvittering av att din begäran om omprövning har skickats.
 • Vänligen kontakta nämnden vid eventuella problem gällande begäran om omprövning.
 • Du kan skicka in begäran om omprövning även per rekommenderat brev, säker e-post eller på ett motsvarande säkert sätt. Vid behov kontakta nämnden på lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

Vanliga frågor

Vad är en begäran om omprövning?

Mer information om ansökan om omprövning hittar du i kapitel 1.7.7 i nämndens almänna föreskrifter och anvisningar.

Hur kan jag se min provprestation så att jag kan motivera min ansökan?

Se instruktionerna för att se provprestationerna på sidan för Examensresultat och provprestationer. På sidan förklaras också vad markeringarna i provprestationen innebär.

Kan en lärare eller rektor begära omprövning?

Nej, det kan hen inte, om inte examinanden ger hen fullmakt att göra ansökan om omprövning.

På vilket sätt ska begäran om omprövning riktas och motiveras?

I begäran om omprövning bör framgå vilken uppgift, vilka uppgifter eller vilken annan del av bedömningen begäran gäller och vad som är fel i bedömningen. Dessutom ska det i begäran framgå på vilka grunder den som begär omprövning anser att det skett ett fel vid bedömningen och motiveras hur felet ska rättas till. Du behöver inte kopiera in uppgiften eller ditt svar på blanketten för begäran om omprövning. Handläggaren kan se dem i systemet.

Du kan få en uppfattning om hur en begäran om omprövning exempelvis kan se ut här:

Notera att begäran om omprövning ska rikta sig mot ett fel som skett vid nämndens bedömning. Bedömningen korrigeras inte ifall det inte skett ett fel i samband med nämndens bedömningsarbete. Sålunda räcker det inte att begäran om omprövning grundas till exempel på att det totala poängtalet ligger nära poänggränsen till följande vitsord eller att poängen du fått inte motsvarar din kunskapsnivå. Begäran om omprövning kan inte riktas mot bedömningen av hela provet, utan felet bör anges och motiveras. Nämnden besluter för vad poäng ges i proven och för vad poäng dras av.

Hur begär jag omprövning gällande beaktande av sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter eller annat skäl som försämrat prestationen i ett prov?

Du klan begära omprövning om du lämnat in en ansökan om att skälet ska beaktas vid bedömningen och det skett ett fel vid handläggningen av ärendet. Felet som skett kan vara till exempel

 • att gymnasiet inte har skickat in din ansökan till nämnden
 • att du kommer att få ett underkänt vitsord, men har ett skäl som försämrat din prestation provet utifrån vilket du kan få en poänghöjning, men poängen har inte höjts rätt.

Om det skett ett fel då gymnasiet skickat in ansökan till nämnden ska du be gymnasiet skicka in ansökan. Om du lämnat in en ansökan ska du i din begäran om omprövning noggrant räkna upp och referera de ansökningar och utlåtanden om saken som du tidigare har lämnat in.

Det är inte möjligt att få poänghöjning utifrån bristfälliga kunskaper i modersmålet på grund av främmande språk som modersmål.  

Hur begär jag omprövning om jag anser att en störning som skett under provet inte beaktats på rätt sätt vid bedömningen?

Du kan begära omprövning om ditt gymnasium har lämnat in en anmälan om störning under provet och det skett ett fel vid behandlingen av ärendet. Felet som skett kan vara till exempel

 • att gymnasiet inte har lämnat in meddelande om störning under provet
 • att anmälan har lämnats in men poänghöjningen som gjorts är fel.

Om det skett ett fel då gymnasiet skickat in anmälan om störning till nämnden ska du be gymnasiet skicka in anmälan. Beskriv i din begäran om omprövning noggrant de uppgifter som ingick i anmälan som gjorts. Examinanden bör meddela övervakaren om en eventuell störning under provet omedelbart då den inträffar. Du kan inte begära omprövning av beaktandet av störning under provet om inte gymnasiet har lämnat in en anmälan om saken till nämnden.

Jag vill begära omprövning gällande flera saker. Ska jag göra en eller flera begäranden om omprövning?

För varje prov görs en begäran om omprövning. Modersmålsproven i läskompetens och skrivkompetens räknas i detta sammanhang som ett prov, och därför kan du begära omprövning av båda med samma begäran. I en och samma begäran kan du begära omprövning av flera än en sak som berör provet ifråga. Räkna i din begäran upp alla de saker du vill begära omprövning av gällande provet ifråga, och motivera var och en av dem. Om du vill begära omprövning av två prov, gör du två separata begäranden om omprövning.

När behandlas min begäran om omprövning? Jag behöver veta resultatet så fort som möjligt.

Många faktorer inverkar på hur länge det tar att behandla en begäran om omprövning. Behandlingen av en begäran om omprövning kan ta till och med sex veckor eller mera. Nämnden kan inte beakta önskemål gällande tidtabellen för behandling av begäran om omprövning. Det är möjligt att två examinander som begärt omprövning av sina prestationer i samma prov inte samtidigt får meddelande om att begäran behandlats.

Hur vet jag att nämnden behandlat min begäran om omprövning?

Du får ett meddelande om att din begäran om omprövning behandlats per e-post eller per post enligt vad du önskat. I meddelandet ges också resultatet av behandlingen. Ibland kan ett meddelande som skickats per e-post hamna i skräppostkatalogen, så det är värt att också kolla där.

Det slutgiltiga totala poängtalet och vitsordet för provet samt utskriften av provprestationen kan ses i tjänsten Min Studieinfo. Uppgift om att begäran om omprövning har behandlats finns antecknad i övre kanten av utskriften av provprestationen. I utskriftens övre del visas också vilken uppgift eller vilka uppgifter begäran om omprövning gällde. Om begäran om omprövning gällt en viss uppgift eller vissa uppgifter kan det även finnas markeringar vid ifrågavarande uppgift. En eventuell ändring av poängtalet visas vid den uppgift begäran om omprövning gällde. Om inga markeringar finns vid uppgiften ifråga har poängtalet inte ändrats. 

Provprestationsutskriften uppdateras oftast inom ett dygn efter att meddelandet har skickats. Du kan också se eventuellt ändrade vitsord och totalpoäng i Min Studieinfo.

Vad sker under behandlingen av begäran om omprövning?

Alla begäran om omprövning som inkommer inom utsatt tid och som betalats tas upp till behandling. Begäran om omprövning behandlas av minst två bedömare som inte tidigare bedömt provprestationen ifråga. Utifrån de motiveringar som getts i begäran om omprövning kontrollerar de ifall de fel som beskrivits och motiverats i begäran om omprövning skett vid bedömningen på de punkter som begäran riktats mot. Om ifrågavarande fel i tillämpandet av bedömningskriterierna inte skett i samband med bedömningen, ändras bedömningen inte. Om ett fel har skett, rättas det till. Också andra fel som uppdagas under behandlingen av en begäran om omprövning kan korrigeras, men prestationen granskas inte särskilt för detta.

Jag är inte nöjd med det beslut som fattats utifrån min begäran om omprövning. Hur kan jag överklaga det?

I ett beslut som fattats utifrån begäran om omprövning får inte ändring sökas genom besvär (lagen om studentexamen 502/2019, 23 §).

Hur får gymnasiet reda på eventuella ändringar i poäng och vitsord?

Meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickas till den e-postadress eller postadress gymnasiet har uppgett till nämnden.

Mitt vitsord ändrades som följd av min begäran om omprövning. Beaktas det då jag söker studieplats?

Eventuella vitsord och poäng som ändrats finns till förfogande för finländska högskolor och andra studieinrättningar då meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickats. Om du har ansökt om studieplats vid en studieinrättning som beaktar resultaten från studentexamen och till vilken ansökningstiden redan gått ut ska du kontakta läroinrättningen ifråga och fråga hur du ska gå till väga.