Anmälan

När du anmäler dig till studentexamen, följ de anmälningstider som ges av gymnasiet. Till vårens examen sker anmälan senast 1.12, till höstens examen senast 5.6. Anmälan är alltid bindande.

Illustration av en anmälningsblankett och ett finger som pekar den.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Du anmäler dig skriftligt hos rektorn genom att lämna in dina anmälningsuppgifter på ett av gymnasiet godkänt sätt. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Gymnasierna kan ta emot anmälan till examen elektroniskt. Fråga ditt gymnasium hur anmälningsuppgifterna skall lämnas in.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov, anmäler du dig i första hand till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

Examen som påbörjats våren 2022 eller senare

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan. Det gäller ämneskombination och provets svårighetsnivå. Du kan ansöka om en ändring i de uppgifter som ingår i din anmälan om du har en sjukdom eller något annat jämförbart särskilt vägande skäl för ändring. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen. Du kan skriftligen återta en av rektorn godkänd anmälan till vårens examen senast 1.12 och till höstens examen senast 5.6.

Examen som påbörjats hösten 2021 eller tidigare

Anmälan är bindande. Du kan inte i efterhand ändra på de val du gjort i din anmälan. Det gäller ämneskombination, om provet är obligatoriskt eller ett extra prov och provets svårighetsnivå. På grund av synnerligen vägande skäl kan du ansöka om en ändring om det bevisligen har skett något fel vid anmälan. En anmälan som har gjorts efter utsatt tid kan nämnden godkänna bara om det finns synnerligen vägande skäl till förseningen. Du kan skriftligen återta en av rektorn godkänd anmälan till vårens examen senast 1.12 och till höstens examen senast 5.6.

Läs mer om utförandet av examen 

Vanliga frågor

När skall man senast anmäla sig till studentexamen?

Till vårens examen anmäler man sig senast det föregående året den 1. december. Till höstens examen anmäler man sig senast den 5. juni. Följ ditt gymnasiums anvisningar för anmälan. Anmälan är bindande.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

Kan man annullera sin anmälan till proven i studentexamen?

Innan anmälningstidens utgång kan man annullera sin anmälan med en skriftlig anmälning till skolans rektor. Efter att anmälningstiden gått ut kan man från Studentexamensnämnden utifrån synnerligen vägande skäl ansöka om annullering av anmälan till prov som ingår i examen eller fristående prov. Vägande skäl har av nämnden ansetts vara t.ex. förhinder p.g.a. sjukdom, studier eller arbete utomlands, samt förhinder som följer av utförande av värnplikt.

Ansökan skrivs tillsammans med gymnasiets rektor. Till ansökan skall bifogas intyg över förhindret. Läkarintyg eller andra utlåtanden från hälsovården behöver inte bifogas till ansökningar som görs på grund av ett plötsligt sjukdomsfall. Ett intyg bör bifogas även över studier eller arbete utomlands under den tid då proven pågår, eller ett intyg över att en värnpliktig inte har fått permission för att delta i examen.

Studier eller arbete i hemlandet eller värnplikt gäller i sig inte som grund för en annullering.

En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad.

Kan jag ändra mina anmälningsuppgifter?

Studentexamensnämnden kan på ansökan och av synnerligen vägande skäl godkänna en ändring i de uppgifter som ingår i en anmälan, om det vid anmälan bevisligen skett något fel. Till ansökan bifogas examinandens anmälningsblankett eller en kopia av blanketten samt utlåtande av rektor.

Kan man anmäla sig försenat till proven i studentexamen?

Studentexamensnämnden kan av synnerligen vägande skäl godta en anmälan som gjorts efter utsatt tid. Examinanden bör diskutera saken med rektorn vid sitt gymnasium innan rektorn kan skicka in en ansökan till nämnden. I ansökan bör förklaras, varför examinanden inte har anmält sig inom föreskriven tid och varför det skulle vara viktigt att få delta i examen. Rektors utlåtande skall bifogas ansökan.

Vad är examensavgifter och hur betalas de?

För att kunna delta i studentexamen och bli student bör du betala de provspecifika avgifterna (38 € per prov) till ditt gymnasium. Följ ditt gymnasiums anvisningar om betalning av examensavgifter. Kolla avgifterna från Examensavgifter -delen på nämndens webbsida.

I specialfall (till exempel om examinanden som anmält sig inte fyller kraven för deltagande, eller om anmälan annulleras) kan provspecifika avgifter återbetalas på begäran. Grundavgiften måste emellertid även i det fallet betalas. Ansökan om återbetalning ska du göra hos nämnden inom det år när examen i fråga ägde rum. Läs anvisningarna gällande återbetalning av avgifter på Examensavgifter-sidan.

Jag har inte fått en räkning på studentexamensavgifterna, eller räkningen jag fått är felaktig. Vad ska jag göra?

Studentexamensuppgifterna tas ut av gymnasiet och redovisas senare till Studentexamensnämnden. Kontakta ditt gymnasium ifall du inte fått en räkning på examensavgifterna, om räkningen kommit bort, eller om den innehåller fel. Kontakta ditt gymnasium i alla problemfall som gäller examensavgifterna.