Beskrivningar av goda svar

De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras på nämndens webbplats på provdagen tidigast kl. 17.15.

De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar publiceras på nämndens webbplats samtidigt som nämnden publicerar examensresultaten.