Tekniska arrangemang av prov

Studentexamen utförs med dator. Här hittar du information om hur provtillfället fortlöper och hurdana tekniska arrangemang det finns gällande verkställandet av examen.

Under proven används en provmiljö, som består av tre delar:

  1. examinandernas datorer
  2. två servrar samt
  3. slutet lokalt nätverk (provnät).

Anvisning gällande examinandens dator

Provnätet är ett lokalt nät separerat från internet. Nätverket kan vara trådlöst eller med fast förbindelse Med det lokala provnätverket eftersträvas ett störningsfritt nät. Enligt nämndens bestämmelser ska varje examinand under studentproven även erbjudas elkontakt.

Föreskrifter gällande användning av trådlöst examensnät i studentexamen

Användning av provmiljön kan övas med Abitti. Provmiljön uppfyller följande krav:

  • Examinanderna jobbar med en dator, som innehåller för alla samma mångsidiga program som kan ha sinsemellan liknande funktionaliteter
  • Provet avläggs med egen dator som man inte ska behöva göra bestående ändringar i (t.ex. programinstallationer)
  • Kraven på datorn som används i provet skall vara så låga, att de lätt kan anskaffas och är tillgängliga i hela Finland
  • Under provet kan man begränsa examinandens användarrättigheter för funktionaliteter i datorn
  • Under provet kan man tekniskt övervaka hur datorn används
  • Provsystemet och de övervakare som ordnar provet måste klara av unandantagstillstånd (fel i datorn eller nätet, elavbrott) utan att det krävs speciell teknisk kunnande av övervakarna
  • Det svar som examinanderna angett får under inga omständigheter försvinna

Hur provtillfället fortlöper

Examinanderna anländer till utrymmet där studentprovet utförs. De har med sig en dator och annan utrustning som behövs. Examinanderna startar sina datorer från ett USB-minne som innehåller nämndens Linux-baserade operativsystem. Operativsystemet innehåller provmiljön och de andra program som examinanden har till sitt förfogande. På det sättet kringgås datorns eget operativsystem som inte fyller säkerhetskrav för proven.

En närmare beskrivning av hur ett prov i studentexamen fortlöper finns i anvisningar för övervakare.

Övervakarens anvisningar – provdagen och arrangemangen

Efter att datorerna startats, väljer examinanderna sitt prov och loggar in i provsystemet.

Gymnasiets rektor har innan provtillfället börjar laddat ned de krypterade proven från nämndens webbtjänst. Proven överförs till provlokalens server där krypteringen öppnas med hjälp av dekrypteringskoder som nämnden levererat till gymnasierna. När provets övervakare startar provet skickar servern provuppgifterna och bifogat material till examinanderna och tar emot provsvaren genom provnätet.

Svaren sparas i provlokalens server och reservservern. Reservservern kan vid behov startas som egentlig provlokalsserver. Servern håller ständigt kontakt med examinandernas datorer och ger instruktioner till övervakarna och examinanderna vid eventuella problemfall.

Skärmbild av provet i tyska.
En vy av exempelspråkprov . Bild: Studenexamensnämnden.

Utformningen av studentexamensprovet

Provuppgifterna visas i ett webbläsarfönster i provsystemet. Bakgrundsmaterialet till uppgifterna öppnas i en separat materialflik genom länkarna i provet. Alla examinander har samma program till förfogande och provmiljön är identisk med både äldre och nyare datorer.

Examinanderna svarar på öppna provfrågor i provets svarsfält och väljer svarsalternativ i flervalsfrågor. Då examinanderna skriver långa textsvar har de i svarsfältet tillgång till en texteditor med vilken de kan skriva även specialtecken och matematiska formler.

Du kan bekanta dig med exempelprov som ser ut som proven i studentexamen via länkarna nedan. I provsystemet används webbläsaren Firefox, och därför rekommenderas att även exempelproven öppnas med denna webbläsare.

Efter provtillfället

Efter provet samlas provsvaren i en nättjänst där läraren kan läsa och bedöma dem. Efter lärarnas bedömning gör Studentexamensnämnden den slutgiltiga bedömningen för provprestationerna.