Omtagning av prov

Som en del av reformen av gymnasielagen, gjorde riksdagen sommaren 2018 ändringar i lagen om anordnande av studentexamen. Godkända prov kan tas om utan begränsningar.

En illustration av en flicka som läser och ett underkänt betyg.
Bild: Jutta Kivilompolo.

Alla examinander oavsett när de skrivit provet de tar om och oavsett om de tidigare tagit om provet eller inte kan ta om godkända prov utan begänsningar. En person som har skrivit ett prov före den nya gymnasielagen trädde i kraft och redan använt den omtagningsgång som den upphävda lagen tillät kan nu också ta om provet så många gånger hen vill. Detta gäller alltså alla oavsett när studentexamen har genomförts. Ett godkänt prov kan också tas om utan begränsningar fastän examen ännu inte är färdig.

En examinand som genomfört studentexamen kan ta om ett underkänt prov utan begränsningar. Detta innebär att ett underkänt extra prov eller ett kompenserat obligatoriskt prov kan tas om utan begränsningar efter att examinanden blivit student. Denna förändring gäller alla examinander oavsett när de blivit studenter.

Innan examinanden genomfört examen får hen från och med hösten 2019 ta om ett underkänt prov tre gånger vid de tre examenstillfällen som följer direkt på det examenstillfälle då provprestationen underkändes. Om examinandens tidsfrist för att få ta om proven inte ännu löpt ut får hen ta om proven tre gånger också om hen påbörjat examen före lagen träder i kraft. Detta innebär till exempel att om en examinand första gången blir underkänd i ett prov under examenstillfället våren 2023, får ta om provet under hösten 2023, våren 2024 och hösten 2024.

Anmälan till omtagning av prov

Det är skäl för en person som vill ta om ett prov att anmäla sig till sitt eget gamla gymnasium i god tid före anmälningstiden går ut. Anmälningen till höstens studentexamen sker i slutet av maj och till vårens studentexamen i mitten av november. Om gymnasiet inte längre finns kvar anmäler man sig till ett annat gymnasium som lyder under samma utbildningsanordnare (oftast staden eller kommunen). Ansvaret för gymnasieutbildningen kan också ha flyttats över till en utbildningssamkommun eller en sammanslagen stad eller kommun. 

Om utbildningsanordnaren inte längre ordnar gymnasieutbildning, anmäler man sig till det gymnasium som ligger närmast sin bostadsort. Det är möjligt att höra sig för i andra gymnasier ifall de har möjlighet att ta emot extra personer som vill ta om prov. Många gymnasier har dock inte förutsättningar eller resurser för detta. Om examinanden tidigare har beviljats specialarrangemang bör hen ge beslutet och övrig nödvändig information till gymnasiet i samband med anmälan.

Mer information om de praktiska arrangemangen i samband med omtagningen fås från det gymnasium till vilket examinanden anmält sig. Det kan hända att provet inte skrivs i detta gymnasium utan i någon annan lokal eller till och med i ett annat gymnasium som drivs av utbildningsanordnaren eller på en annan verksamhetsplats.

Läs mer om anmälan till prov

Illustration av en anmälningsblankett och ett finger som pekar den.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Att förbereda sig för omtagningen

De som tar om ett prov utför samma prov som alla andra examinander. Proven i de olika ämnena och för de olika lärokurserna i examen ordnas enligt gällande lagar och föreskrifter. Det tidigare realprovet tas om genom att delta i ett realämnesprov. Uppgifterna i proven utarbetas enligt de gällande grunderna för gymnasiets läroplan.

Om det gått en längre tid sedan examinanden genomförde studentexamen innebär förberedelserna inför omtagningen även att hen måste bekanta sig med hur de digitala proven utförs. Examinanden är skyldig att se till att hen har med sig en dator som uppfyller kraven som ställs i anvisningen om terminalutrustningen samt strömsladd till datorn och hörlurar.

Anvisning gällande examinandens dator

Examinanden bör kunna starta sin dator från det av nämnden levererade USB-minnet. Gymnasierna ordnar övningstillfällen för att öva på att starta datorn, men har dock inte alltid möjligheter att ge vägledning i hur programmen i provsystemet används till andra än sina egna studeranden. Det viktigaste i alla prov är att visa sådana kunskaper och färdigheter som avses i läroplanen för gymnasieutbildningen. Det är möjligt att också självständigt öva på att använda programmen då man förbereder sig inför provet. Många vuxengymnasier antar även ämnesstuderanden till sina gymnasiekurser. Under kurserna kombineras repetitionen av läroämnet ifråga med förvärv av nödvändiga digitala färdigheter på ett naturligt sätt.

Det är värt att anmäla sig till att ta om ett prov, om man känner sig redo för att studera och förbereda sig inför provet. Det är inte ändamålsenligt att varken examinandernas eller samhällets resurser används till onödiga anmälningar. Om man strävar till att klara urvalet till högskolor, lönar det sig att först bekanta sig med de mångsidiga urvalsmöjligheter som högskolorna erbjuder innan man anmäler sig till omtagningen av ett prov.

Det krävs oftast en märkbar satsning för att utveckla både kunskaperna enligt målsättningarna för läroämnet och ett mognare tankesätt. Dessa färdigheter utvecklas sällan av sig själv. Enligt statistiken har 32–50 % av omtagningarna av godkända prov resulterat i ett högre vitsord. Andelen varierar mellan examenstillfällena.

Gymnasiernas och utbildningsanordnarens skyldigheter

Utbildningsanordnarna är skyldiga att ordna studentexamensprov för

  • gymnasiets egna studerande
  • personer som tar om prov eller kompletterar sin examen som har tagit studentexamen i utbildningsanordnarens gymnasium
  • personer som tar om prov eller kompletterar sin examen och för vilka gymnasiet är det gymnasium som ligger närmast deras bostadsort ifall den utbildningsanordnare vid vars gymnasium examen är avlagd, inte längre erbjuder gymnasieutbildning
  • personer som avlägger enskilda prov och som tidigare studerat vid utbildningsanordnarens gymnasium
  • andra personer ifall gymnasiet har förutsättningar för detta

Utbildningsanordnaren placerar enligt eget omdöme personer som tar om prov i olika gymnasier och på olika verksamhetsplatser. Information om var provet ordnas och om andra praktiska arrangemang bör delges deltagarna. Gymnasiet bör enligt föreskrifterna ordna tillfällen för examinanderna att öva på att starta sin dator. Ifall gymnasiet har möjlighet att erbjuda annat stöd för förberedelserna inför provet, till exempel vid ett vuxengymnasium eller via fritt bildningsarbete, är det bra att informera examinanderna om detta.

De som tar om prov betalar de vanliga studentexamensavgifterna. Kostnaderna för utbildningsanordnaren ökar något då antalet omtagningsgånger ökar. Detta har beaktats vid beredningen av lagen genom ändringar i statsandelarna som beviljas för anordnandet av gymnasieutbildning.