Abitti 2 – Framtidens provsystem

Uppdaterad

Studentexamensnämnden utvecklar Abitti, som används i studentexamensproven och för övning inför den i gymnasierna för att bättre motsvara de krav som datorer och gymnasierna ställer. Målet är att gymnasierna och examinanderna använder det nya Abitti år 2025. I studentexamensprov ska det nya Abitti tas i bruk senare.

Varför Abitti 2? 

Abitti måste utvecklas för att studentexamen även i fortsättningen ska kunna utföras digitalt. Datatekniken utvecklas snabbt och det nuvarande Abittisystemet fungerar i allt färre apparater. Hotbilden är att datorer som kan köra den nuvarande linuxmiljön inte längre finns tillgängliga inom en nära framtid. Samtidigt vill vi utveckla verkställandet av examen så att det ur gymnasiets synpunkt är ännu smidigare att ordna den. 

Hur ser Abitti 2 ut? 

Många saker fungerar för närvarande bra i Abitti. Det är inte meningen att hela provsystemet ska förändras. Det största behovet av förändring gäller de program som finns i provsystemet, eftersom de nuvarande skrivbordsversionerna av programmen måste ersättas med motsvarande webbläsarbaserade program. Det finns redan en webbläsarversion av många av de program som är bekanta från Abitti, och nästan alla inom branschen åtminstone planerar att göra om sina program så att de körs i webbläsare.

Betydande förändringar med tanke på gymnasierna är att den nuvarande USB-minneslogistiken faller bort och möjligheterna vid anskaffning av datautrustning blir mindre begränsade.

De viktigaste uppdateringarna beskrivs mer i detalj i utredningen: 

Hur har arbetet framskridit? 

De första stegen i utvecklingen av provsystemet togs i början av 2022, då nämnden startade en utredning gällande utvecklingen. Olika intressegrupper på bred front bjöds in att delta i planeringsarbetet genom workshops och andra kanaler. Utredningen skickades på remiss i januari 2023 och 62 utlåtanden gavs. 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat finansiering för den första fasen av utvecklingsarbetet. De första testerna av provmiljön ordnades i ett gymnasium på hösten 2023. Under slutet av 2023 är det meningen att gymnasierna kan ta de första testversionerna av Abitti-applikationen i användning. Tilläggsprogram läggs gradvis till under testfasen. 

Häng med!

Det viktigaste Abitti 2 -innehållet hittar du på denna sida. Följ planeringsarbetet på sociala medier #Abitti2025. 

Abitti 2 -innehåll

Ny information om ibruktagandet av Abitti 2-provsystemet

Nytt i Abitti 2: Fönstersystemet har förbättrats och ett textbehandlingsprogram har lagts till

Nytt fönstersystem samt appar för Windows och ChromeOS i Abitti 2

Den nya testversionen av Abitti 2 innehåller applikationer

Det är redan möjligt att testa Abitti 2 på Windows, macOS och Chromebook

Nyhet: Abitti2025 är nu Abitti 2 – lyckat resultat då första testet av Abitti 2 genomfördes

Nyhet: Begäran om utlåtande över vidare utveckling av provsystemet för studentexamen

Blogg: Inga tråkiga minnespinnar – Abitti2025-workshopparna preciserade provsystemets riktning

Blogg: Det är dags att fortsätta färden – sätt kurs mot #Abitti2025

Vanliga frågor

När tas Abitti 2 i bruk?

Målet är att Abitti 2 tas i bruk i studentexamensproven från och med examen hösten 2026. Tidtabellen påverkas fortfarande till exempel av säkrandet av finansieringen för utvecklingsarbetet.

Tas Abitti 2 i bruk stegvis i olika prov?

Abitti 2 tas i bruk samtidigt i alla studentexamensprov. Målet är att Abitti 2 används i studentexamensproven från och med examen hösten 2026. Det är tydligast för examinanden att hen inte behöver avlägga olika prov examen med olika versioner av Abitti. 

När kan jag testa Abitti 2?

Det är möjligt att obegränsat testa Abitti 2 redan nu. Se instruktionerna på Abitti 2-sidorna

Måste alla kursprov göras på nytt i Abitti 2?

Prov- och uppgiftssidan i Abitti 2 är likadana som i nuvarande Abitti 1. Proven i Abitti 2 görs på samma sätt som proven i Abitti 1 och de nuvarande proven fungerar också i Abitti 2. Det enda undantaget gäller prov som har bilagor som gjorts med något specifikt tilläggsprogram (till exempel Dia, Inkscape). Eftersom Abitti 2 har andra tilläggsprogram än Abitti 1, är det högst osannolikt att de gamla bilagorna fungerar som sådana i Abitti 2. 

Hur länge kan nuvaranda Abitti 1 användas?

Om den planerade tidtabellen för ibruktagandet av Abitti 2 (examen hösten 2026) förverkligas, görs den sista uppdateringen av Abitti 1 för studentexamen våren 2026. Därefter stöder Studentexamensnämnden inte längre Abitti 1.

Reformeras inte själva provsystemet? Att bara bli av med minnespinnar känns som en ganska liten reform.

Abitti utvecklas kontinuerligt för att stöda studentexamen bättre än tidigare. Målet med ibruktagandet av Abitti 2 applikationen är att underlätta provarrangemangen. Den viktigaste ändringen består i övergången från ett system som startas med minnespinne till ett som startas med Abitti-applikationen. Fördelarna med applikationen jämfört med den nuvarande Linux-versionen som startas från ett USB-minne är bland annat: 

  • Det är lättare att uppdatera examinandens applikation än att skriva USB-minnen 
  • Det är också möjligt att avlägga Abitti-prov på en ChromeBook och macOS som hanteras av gymnaisiet 
  • Det är lättare att testa datorns kompatibilitet med Abitti

Används en version av Abitti med minnespinne och en annan version utan minnespinne parallellt under övergångsperioden?

Ja. Nuvarande Abitti 1 och Abitti 2 har sina egna serverprogramvaror. Abitti 2 kräver inte ett separat övningsnät, men det är troligt att Abitti 2-prov kan anordnas i gymnasiernas befintliga Abitti-övningsnät.  

Gymnasierna beslutar själv när de börjar övningsanvändningen av Abitti 2.

Vem installerar Abitti2025-applikationen på examinandens dator?

Det finns flera installationsalternativ som beror på vem som underhåller datorn. Om datorns underhåll sköts centraliserat kan Abitti-applikationen sannolikt installeras färdigt för studeranden den vägen. Det kan hända att Abitti-applikationen finns i operativsystemets appbutik eller kan installeras från SEN:s webbplats.  

Användningen av Abitti på ChromeBook förutsätter att enheten hanteras av gymnasiet.  

Ökar risken för fusk i och med Abitti2025?

Nej, det gör det inte.

Vad är livscykeln för Abitti2025? Hur länge kommer den att vara i bruk före nästa reform?

Det är ännu svårt att förutspå produktens exakta livscykel. Nuvarande Abitti kommer till sin vägs ände vid decenniets slut. Om Abitti2025 visar sig vara lika långlivat kan det användas i upp till 15 år.

Var är Abitti2025-servern? Behövs provlokalens server i fortsättningen eller kommer en centraliserad server?

Vid övningsanvändningen kan Abitti 2-servern finnas på lärarens dator, i skolans utrymmen eller i gymnasiets molntjänst. Ett separat examensnät behövs inte längre, utan vid övningsanvändningen kan gymnasiets befintliga nät användas. 

Om servern finns i molnet är det möjligt att också delta i proven på distans. Detta förutsätter att deltagaren känner till serverns nyckeltal och verifieringskod, precis såsom nu. 

Studentexamensproven avläggs även i framtiden i ett slutet trådlöst eller trådbundet lokalt nät. I studentexamensprovet kan provlokalens server ha en internetanslutning, men den är inte tillgänglig för examinanderna. Förbindelsen används för att överföra provrelaterad information mellan provlokalen och SEN.

Hur startar man provet när minnespinnar inte används?

Abitti-applikationen ersätter minnespinnarna och man strävar efter att få applikationen till olika operativsystem. Applikationen bildar en låst provmiljö på samma sätt som den nuvarande Abitti-minnespinnen.  För närvarande är de preliminära provapplikationerna avsedda för Windows och för ChromeBook och macOS som hanteras av gymnasiet.

Vilka hjälpprogram används till exempel i MAFYKE-proven? Får man med program som är populära bland examinanderna?

Webbläsarteknik används för att göra testmodulerna i de olika operativsystemen enhetliga. Ett låst testläge innehåller en webbläsare via vilken examinanden svarar på frågor och använder applikationer. De nuvarande applikationerna är inte webbläsarbaserade, så de förs inte över som sådana till Abitti 2. 

Programvarornas utvecklare ansvarar för publiceringen av programvarorna. Nämnden för nära dialoger med programvaruföretagen för att få de tilläggsprogram som är bäst lämpade för studentexamen.

Vad händer om uppdateringen av applikationen inte fungerar på examinandens dator (examinander som avlägger provet på den egna datorn)?

När examinanden kommer till provet ska hen ha en dator med den versionen av Abitti-applikationen som krävs. SEN meddelar på förhand vilken version  av applikationen som används för provet. Vid behov kan man förlita sig på en gymnasiets reservmaskiner.

Hur förändras prov- och materialsidorna?

Prov- och materialsidorna ändras inte i denna reform.

Hur har provens struktur- och innehållsreformer synkats med förnyelsen av Abitti?

Inte alls på något sätt. Abitti 2 är en teknisk reform.. De planerade utvecklingsprojekten för studentexamen kan genomföras utan Abitti 2. 

Hur påverkar ändringen gymnasiets IT-personal? Behövs det fler experter?

Underhållet av examinanddatorerna är likadant som för andra applikationer. I Abitti 2 går skrivningen av USB-minnen till historien. Vid övningsanvändningen kan provlokalens server också finnas utanför skolan, vilket underlättar tjänsteleverantörernas arbete.

Hur påverkar ändringen datasäkerheten?

Enligt preliminära uppgifter kan provet att avläggas på ett lika tillförlitligt sätt som nu genom att utnyttja operativsystemets provmiljö. Dessutom utförs teknisk övervakning av maskinen under provet.

Hur lång blir övergångstiden för ibruktagandet av Abitti 2? Man måste hinna öva tillräckligt på det.

Abitti 2 tas i bruk för studentexamensproven hösten 2026. Prov- och materialsidorna i Abitti 2 är likadana som i nuvarande Abitti 1. Detta innebär att sättet att besvara frågorna i proven i de inhemska och främmande språken inte ändras i Abitti 2. 

Tilläggsprogrammen ändrar, men de webbläsarbaserade applikationerna i Abitti 2 läggs till i urvalet av tilläggsprogram i Abitti 1 så fort som det är tekniskt möjligt. På detta sätt kan gymnasiets personal och examinanderna så fort som möjligt öva på att använda tilläggsprogrammen i Abitti 2. 

När man diskuterar övergångstiden är det bra att komma ihåg att övergången innebär användning av två överlappande Abitti-versioner, vilket kan medföra en del svårigheter.

Hur kan man garantera att alla maskiner fungerar om man till exempel inte träffar vuxengymnasiets examinander innan provtillfällets början?

Med den nya versionen av Abitti underlättas situationen betydligt jämfört med nuläget. Abitti-applikationen kan installeras på datorn på förhand och samtidigt kan man försäkra sig om att den fungerar. Det är betydligt svårare att testa nuvarande Abitti med minnespinnar som innehåller kod.

Hur får vi veta i tid vilka apparater som behöver skaffas till gymnasierna? Upphandlingsavtalen kan vara flera år långa.

För examinanddatorernas del täcker de nuvarande kraven på apparaterna även behoven för Abitti 2.

Kommer det i fortsättningen att vara lättare att komplettera provsystemet med nya program?

Målet är även i fortsättningen att ta med program till provmiljön som används i gymnasierna och som lämpar sig för provets karaktär.

Är det lika lätt för alla att starta provet oberoende av maskin?

Alla nuvarande Abitti-applikationer fungerar enligt samma princip. När applikationen startats aktiverar den ett låst provläge och frågar efter serverns nätverksadress, som enklast är två slumpmässiga finska ord. När anslutningen till servern har upprättats görs inloggningen till provet såsom nu.

Uppdateras Abitti-applikationen automatiskt? Tänk om uppdateringen kommer strax före eller under provet?

Uppdateringssättet beror på administratören. SEN ser till att de examinander som deltar i provet vet med vilken programversion provet avläggs.

Måste reformen beaktas redan nu vid anskaffningen av servrar?

För examinanddatorernas del ger de nuvarande kraven på utrustningen en bra riktning för anskaffningen. Istället för kraven på processor räcker ChromeOS-, macOS- eller Windows-operativsystem för kompabiliteten. ChromeOS (ChromeBook)-datorerna måste hanteras centralt av gymnasiet. Motsvarande krav finns inte för macOS- eller Windows-datorer. Kraven på servern är ännu oklara. 

Erbjuder Abitti2025 möjligheter till nya typer av uppgifter?

Nya typer av uppgifter kan göras även i nuvarande Abitti. Det är arbetsamt att lägga till uppgiftstyper eftersom man i dem måste beakta bedömningen av provprestationen och examinandernas rättsskydd.

Behövs ett trådbundet provnät efter reformen?

Abitti 2 påverkar inte provnätet. Ett trådbundet nät är fortfarande i många fall det säkraste sättet att ordna provet, men man kan redan nu ansöka om tillstånd hos nämnden för att få använda ett trådlöst nät. De trådlösa näten har fungerat bra i studentexamensproven.

Fungerar apparater och applikationer för synskadade elever i det nya provsystemet?

Antagligen inte som sådana. Även i fortsättningen beaktas synskadade examinander med prestationsalternativ som är skräddarsydda just för dem. Alla nuvarande specialarrangemang är möjliga äve i Abitti 2.

Stöder Abitti2025 pekskärmar?

Man vet inte ännu om pekskärmar fungerar i operativsystemens testmoduler.

Kunde internet användas för vissa uppgifter?

Eftersom studentexamensprovet utförs individuellt kommer det inte att finnas öppen eller begränsad tillgång till internet. Allt material som behövs i provet måste också i framtiden finnas med i provet.