Begäran om utlåtande över vidare utveckling av provsystemet för studentexamen

Studentexamensnämnden har gjort en utredning om vidareutvecklingen av provsystemet Abitti, som används i studentexamensproven och vid övning inför dem. Det finns flera skäl att utveckla studentprovet. De viktigaste av dem är att säkerställa de digitala proven under de närmaste åren och underlätta provarrangemangen särskilt i gymnasierna.

Det bästa sättet är enligt utredningen att övergå från et system som startas med hjälp av USB-minnen till en Abitti-applikation. Denna lösning stöds av att de program som används i proven övergår till webbläsarformat.

Ur examinandernas och gymnasiernas synvinkel är det viktigt att övergångstiden från det gamla systemet till det nya är tillräckligt lång. Målet är att den nya Abitti-applikationen skulle vara i övningsanvändning på gymnasierna år 2025. Den torde tas i bruk i studentproven efter en övergångstid.

Studentexamensnämnden ber om ert utlåtande om planerna gällande vidare utveckling av provsystemet. Utlåtandena önskas lämnas in inom utsatt tidsfrist i justitieministeriets webbtjänst senast den 16 februari 2023.

Mer information:

specialsakkunnig Matti Lattu, tel. 0295 338 210 eller matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.