Provdagarna för studentexamen hösten 2024

Studentexamensnämnden har fattat beslut gällande provdagarna för studentexamen hösten 2024. Hösten 2024 börjar examen måndagen den 16 september och avslutas onsdagen den 2 oktober. Tidtabellen för studentexamen hösten 2024 finns på nämndens webbplats.

Provdagarna hösten 2024

Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av speciellt proven med stort antal deltagare. Tidtabellen för provdagarna inverkar både på när examensresultaten blir färdiga och på uppläggningen av arbetet i gymnasierna. Resultaten från studentexamen bör vara klara i god tid för att resultaten ska vara tillgängliga också för urvalstjänsterna med tanke på fortsatta studier. Tillräckligt med tid bör dock reserveras för både den preliminära och den slutgiltiga bedömningen.

En hög kvalitet på bedömningen är en förutsättning för att resultaten från examen ska vara jämförbara. Detta gör också det möjligt att utnyttja resultaten vid studerandeurvalet. Resultaten för höstens studentexamen skickas till gymnasierna den 14 november. Resultaten och de bedömda provprestationerna lämnas ut till examinanderna och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, via Min Studieinfo -webbtjänsten från och med den 15 november. Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem. (Notera att tidpunkterna är preliminära och ändringar därmed ännu kan ske.). Höstens studentfest firas i december.

Nämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar

Till deltagarantalet största proven har placerats i början av examensperioden. Detta medger att det finns en rimlig tid till förfogande för både den preliminära bedömningen, som utförs av lärarna, och censorernas arbete, som delvis går på varandra. Då tidpunkterna för när den preliminära bedömningen ska vara klar bestäms beaktas att i vissa gymnasier kan antalet provprestationer som ska bedömas per lärarna vara stort. Andra undantagssituationer vid genomförandet av den preliminära bedömningen kan också beaktas från fall till fall.

Att ordna några prov direkt efter varandra gör att examensomgången är kortare och underlättar de praktiska arrangemangen vid gymnasierna, som till exempel att bygga examensnät för prov med många deltagare. Direkt på varandra följande prov påverkar dock samtidigt examinandernas chans att ta igen sig mellan proven. Examinanderna avlägger i huvudsak sina prov utspridda över flera examenstillfällen, så att de prov som ingår i examen och de extra prov som examinanden väljer avläggs under 1–3 examenstillfällen.

Studentexamensnämnden följer med hur tidtabellerna för provdagarna fungerar och vilken inverkan de har på antalet anmälda till proven.

Gymnasierna behöver få veta provdagarna ungefär ett år innan examenstillfället. Informationen behövs för att gymnasierna ska kunna reservera de utrymmen som behövs och för att examinanderna i god tid ska kunna planera vilka ämnen de skriver vid vilket examenstillfälle.