Katja Mäntylä

Riktmärken som stöd för bedömningen av skrivuppgifter i det andra inhemska språket och i vissa främmande språk

Till stöd för undervisningen och för bedömningen av skrivprestationer i proven i främmande språk och det andra inhemska språket har det ofta efterlysts riktmärken, dvs. exempel på skrivprestationer som bedömts med olika poäng.

En skärmbild av bedömningstabellen för svaren på skrivuppgiften i det andra inhemska språket och främmande språk, lång lärokurs.

På denna sida hittar du länkar till riktmärken för svaren på skrivprestationer i det andra inhemska språket och vissa främmande språk i studentexamen. Av exemplen kan den studerande få tips bland annat om hur man gör en text kommunikativ och hur en bra text är strukturerad. Vi hoppas att exemplen också kommer att vara till nytta för lärarna när de undervisar sina studerande i att skriva och när de bedömer de studerandes prestationer. 

 

 Bifogat finns riktmärken i följande språk och lärokurser:

Varje text åtföljs av ett poängtal som censorgruppen gett och kortfattade motiveringar. 

 

Hur har materialet med riktmärken samlats in? 

Materialet med riktmärken har samlats in av studerande från olika gymnasier. Texterna är skrivna till exempel på abiturientkurser. En liten andel av exemplen har samlats in från svar på studentexamensprovet. Skribenterna har gett sitt tillstånd för användning och publicering av svaren i enlighet med EU:s dataskyddsbestämmelser. Sådana ställen i texterna där skribenten kan identifieras har strukits eller ändrats. 

Varmt tack till alla studerande och lärare som deltagit i insamlingen av materialet med riktmärken samt till sakkunniga i nämnden som bedömt prestationerna. 

Bedömningskriterierna för bedömningen av den långa lärokursens skrivuppgifter har uppdaterats 

Bedömningskriterierna för skrivuppgiften i studentexamen i den långa lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk har uppdaterats. Prestationer i de långa lärokurserna blir bedömda enligt de uppdaterade kriterierna för första gången i examen hösten 2023. Det var nödvändigt att uppdatera bedömningskriterierna i och med att den gamla skalan var så hårfin att det var utmanande att bedöma svaren på skrivuppgifterna i enlighet med gymnasiets nuvarande läroplans mål, med kommunikation som prioritet. 

En ny, glesare skala förbättrar bedömningens enhetlighet. Samtidigt sorterades de tidigare kombinerade bedömningskriterierna som hänvisade till olika saker, såsom textens struktur och innehåll samt språklig bredd och exakthet, i egna kolumner. Kommunikationen förblir ett huvudkriterium. I samband med granskningen av kriterierna förtydligades och anpassades formuleringarna för att motsvara den nuvarande läroplanen. 

Uppdateringen var en process på mer än två år. Under denna period bedömde censorerna i de olika språken svaren enligt de uppdaterade kriterierna och gav respons, på basen av vilken kriterierna uppdaterades ytterligare. Det var också viktigt att analysera hur förändringen eventuellt påverkar examinandernas vitsord. 

Poängen för svaren på de skrivuppgifter som redan genomförts vid tre examenstillfällen omvandlades beräkningsmässigt till poäng enligt den nya skalan. Med hjälp av beräkningen jämfördes examinandernas vitsord och deras ordning. Ändringen av skalan påverkade inte nämnvärt vitsordsfördelningen. 

Kriterierna för den korta och medellånga lärokursen förblir tills vidare oförändrade.