Föreskrifterna och anvisningarna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen har uppdaterats

Föreskrifterna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen har uppdaterats. De nya föreskrifterna tillämpas första gången på den examen som genomförs hösten 2024.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Målen med uppdateringen är att 

  • beskriva och effektivisera ansökningsförfarandet för dem som redan avlagt studentexamen och för andra än gymnasiestuderande 

  • beskriva och förenhetliga det av examinander och gymnasier efterfrågade specialarrangemanget gällande justerbar arbetsställning 

  • etablera en del flexibel praxis som tillämpats under coronatiden 

  • göra andra uppdateringar och specifikationer baserat på respons och frågor. 

Se föreskrifterna och anvisningarna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen (6.2.2024)

Infotillfället den 12 februari kl. 15

Nämnden ordnar ett tvåspråkigt infotillfälle om de uppdaterade föreskrifterna för gymnasiets personal måndagen 12.2 kl. 15-16. Infotillfället spelas in och kan ses på nämndens Youtube-kanal youtube.com/@ytlsen. Tillfället ordnas som ett Teams-möte. Ingen anmälan krävs. 

Infotillfällets deltagarlänk har skickats till gymnasierna per e-post.

De viktigaste ändringarna 

Till kapitel 2 har följande text lagts till: Examinanden har utan beslut om specialarrangemang möjlighet till vanlig ökning av teckenstorleken. En övervakare kan beordra en examinand att minska teckenstorleken eller storleken på figurer eller andra markeringar i det fall att andra examinander kan se examinandens provsvar. 

Kapitel 3.1 har lagts till (det gamla kapitlet 3.1 är nu kapitel 3.2): Ansökningar för dem som redan avlagt studentexamen och för andra än gymnasiestuderande 

Till kapitel 4.4 har följande text lagts till: Ur ansökan bör det framgå varför vanlig ökning av teckenstorleken inte är tillräckligt. 

Kapitel 4.5 har delats upp i två underkapitel 4.5.1 Hjälpmedel för synskadade och det vanliga provet och 4.5.2 Hjälpmedel för synskadade och specialarrangemangsprovet 

Till kapitel 4.6 har följande text lagts till: Detta kan till exempel göras genom att avlägsna uppgifterna som mäter hörförståelse, i vilket fall poängen räknas enligt följande formel: det vanliga provets maximala poängtal x (antalet poäng examinanden fått i de andra delarna av provet / det maximala poängtalet i provets andra delar) 

Kapitel 4.8 har lagts till: Justerbar arbetsställning 

Till kapitel 5.1 har följande text lagts till: Istället för utlåtandet kan uppgifter som finns i MittKanta användas. Det är också möjligt att komplettera examinandens situation med till exempel ett utlåtande av rektorn eller specialläraren. Ur utlåtandena bör framgå skälet som försämrar prestationen och skälets inverkan på utförandet av proven.  

Till kapitel 5.1.2 har följande text lagts till: Om en examinand med synskada inte kan använda provsystemets program för att avlägga det vanliga provet, kan hen ansöka om specialarrangemang för synskadade och räkna upp de hjälpprogram som hen behöver. (…) kan hen förutom att ansöka om specialarrangemang för synskadade, ansöka om rätt att avlägga specialarrangemansprovet. 

Till kapitel 5.2 har följande text lagts till: Den person som gör upp utlåtandet ska basera konsekvensbedömningen på en helhetsöversikt av testresultaten, lärarnas utlåtanden och övriga observationer. 

Till kapitel 5.3 har följande text lagts till: Det är också möjligt att komplettera ovan nämnda utlåtanden med ett utlåtande av rektorn eller specialläraren. 

Kapitel 5.4 har redigerats: Det andra stycket har lagts till och till det tredje och fjärde stycket samt tabellen har text lagts till.