Gymnasiet bör ladda ned provpaketen på nytt

Gymnasiet bör ladda ned provpaketen på nytt. Nämnden har lagt upp nya provpaket i examenstjänsten för de återstående studentproven. Provpaket som laddats ned tidigare kan inte användas. Ett ovanligt men allvarligt fel i användargränssnittet har korrigerats i de nya provpaketen.

Provpaketen laddas ned från examenstjänsten 

Rektor laddar ned de nya provpaketen från examenstjänsten (koe.ylioppilastutkinto.fi). Nedladdningen förutsätter rektors behörigheter. Dekrypteringskoderna och nyckeltalslistorna som på förhand skickats till gymnasierna kan användas som normalt. De nya provpaketen kan genast laddas ned. 

Följande prov bör laddas ned på nytt: 

  • Ti 19.9 matematik, kort och lång lärokurs 
  • To 21.9 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, 
    geografi, hälsokunskap 
  • Fre 22.9 modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens 
    provet i finska/svenska som andra språk och litteratur 

Provpaket som laddats ned före måndagen den 18.9 kl. 13 kan inte användas på provdagarna, och de kan inte heller öppnas på provdagens morgon. Om provstarten försenas på grund av nedladdningen av provpaketen, gottgörs examinanderna den eventuella förseningstiden. Om det uppstår problem med åtkomsten till examenstjänsten eller nedladdningen av provpaketen hjälper Abitti-stödet: tel. 0295 338 280.  

De nya provpaketen löser en ovanlig men allvarlig felsituation 

Under proven hösten 2023 har det förekommit felsituationer där en varning om problem med sparandet av svaren blivit dold så att examinanden inte har sett den. Situationerna har uppkommit då examinanden använt svarsfältets helskärmsläge och ett felläge samtidigt uppstått. Ett sådant felläge kan vara t.ex. att nätkontakten till examinandens dator brutits eller att examinanden bearbetat svar på flera öppna flikar samtidigt.

De problemsituationer som noterats i gymnasierna har hanterats i samarbete mellan gymnasiet, Abitti-stödet och nämndens dejour. Examinanderna har fått gottgörelse i form av extra tid. Vid behov utreds situationen efter provet utifrån gymnasiets rapport om störning under provet. 

Problemsituationer under provdagarna löses i samarbete med gymnasiet 

Nämnden tackar gymnasierna för ett gott samarbete och uppmanar gymnasierna att alltid kontakta nämnden i eventuella problemsituationer för att få aktuella tillvägagångsanvisningar. Nämnden beklagar felet i provets användargränssnitt och det besvär detta medför. 

Detta meddelande har publicerats på nämndens webbplats och skickats till den e-postadress som gymnasiet gett som kontaktuppgift till nämnden samt till de e-postadresser som gymnasiet angett som kontaktuppgifter i brådskande ärenden under studentexamen hösten 2023. Ett textmeddelande har också skickats till gymnasierna gällande detta.