Provdagen för realämnen: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med en del av proven i realämnena. Sammanlagt 24 760 examinander har anmält sig till proven. Mest anmälningar har gjorts till provet i fysik: 8 515.

De vanligaste proven i realämnen i studentexamen har under de senaste två åren varit biologi, psykologi och fysik. I synnerhet har antalet examinander som utför provet i biologi ökat. Antalet som utför provet i hälsokunskap ökade snabbt i början av 2010-talet men har nu gått ner på samma nivå som år 2008.

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt. I ett gymnasium fördröjdes inledandet av provet med cirka 30 minuter på grund av problem med provlokalens server och i ett annat gymnasium avbröts provet i en dryg timme på grund av ett elavbrott. Den tid som gick åt till fördröjningen och avbrottet gottgjordes examinanderna. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämndens tekniska stöd ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.

*Provet i ortodox religion är med i under 0,1 procent av alla examina.