Provdagen för realämnen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med prov i realämnen. Sammanlagt 19 818 examinander har anmält sig till proven. Mest anmälningar har gjorts till provet i kemi (5 164) och provet i samhällslära (5 119).

Antalet anmälningar till proven har varierat de senaste tio åren. Av de prov som utförs idag har proven i hälsokunskap, samhällslära och kemi förblivit de största sett enligt antalet anmälda.

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier förekom korta avbrott på grund av problem med provlokalens servrar eller strömförsörjningen. Den tid som gick åt till att åtgärda felen gottgjordes examinanderna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämndens tekniska stöd ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.