Den andra provdagen för realämnen

Studentexamen hösten 2023 fortsatte idag med prov i realämnen (religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap). Sammanlagt har 18 859 examinander anmält sig till proven. Flest anmälningar, 5 065, gjordes till provet i samhällslära.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Majoriteten av examinanderna avlägger minst två reaälmnesprov under sin examen. Till exempel hade 63 % av förra vårens studenter avlagt två och 19 % tre realämnesprov under sin examen. Det är ovanligt att under sin examen avlägga fler än tre realämnesprov. 

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt till. I ett gymnasium fördröjdes början av provet med cirka två timmar på grund av ett tekniskt problem. Fördröjningen berörde ungefär 40 examinander. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna. Nämnden tackar gymnasiet för den sakkunniga lösningen på problemet. Gymnasiet gör en anmälan om störning under provet, och fördröjningen tas enligt uppgifterna i anmälan i beaktande vid bedömningen av examinandernas provprestationer. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.