På våren blir ungefär 25000 studenter – majoriteten har avlagt gymnasiestudierna avgiftsfritt

På våren 2024 avlägger cirka 24800 personer studentexamen, vilket är cirka 300 färre än våren 2023. Av vårens nya studenter tar ungefär 2000 studenten vid ett svenskspråkigt gymnasium. Ännu fler studenter kommer att få sin examen avlagd när de får sina återstående studier avklarade. Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de prov som krävs för studentexamen samt avlagt gymnasiets lärokurs eller en annan i lag definierad examen eller utbildning.

En illustration av fyra nya studenter.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Pressmeddelande, Helsingfors 14 maj 2024.

Sammanlagt anmälde sig 46300 examinander till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 137000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna. Utöver modersmål och litteratur, som är obligatorisk för alla, var antalet anmälningar störst till provet i engelska, lång lärokurs och proven i både lång och kort matematik. 

Alla godkända vitsord i studentexamen visar att examinanden har tagit till sig den kunskap och de färdigheter som anges i gymnasiets läroplan. Bland studenterna våren 2024 erhölls de bästa studentexamensbetyget enligt vitsordspoäng av en examinand som fick 70 poäng. Samma examinand uppnådde också det högsta antalet laudatur-vitsord: tio. Vitsordet laudatur ger 7 vitsordspoäng. 

Enligt den nya examensstrukturen kan examinanden avlägga prov av olika lärokurser inom ett och samma examensämne. Enligt beräkningsmetoden av vitsordspoängen och antalet laudatur som togs i användning på hösten 2023, beaktas endast en lärokurs i varje examensämne. Av vitsorden i prov av olika lärokurser inom ett och samma examensämne beaktas det högre vitsordet, förutom i provet i engelska, där den långa lärokursen alltid beaktas.  

“Studenterna har genomfört krävande studier. Nu är det dags att njuta av prestationen och vara stolt över varje vitsord”, gratulerar generalsekreterare Tiina Tähkä. 

Största delen av vårens studenter har inlett sina gymnasiestudier på hösten 2021, vilket innebär att de har kunnat avlägga hela gymnasieutbildningen avgiftsfritt. De fem första studentexamensproven omfattas av avgiftsfriheten. 

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar lycka och framgång till vårens nya studenter! 

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna 14.5 

Nämnden har skickat resultaten för examen våren 2024 till gymnasierna tisdagen 14.5.2024 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även vårens poänggränser har publicerats på nämndens webbplats. 

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från det egna gymnasiet från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium. 

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna i Min Studieinfo -tjänsten från och med onsdagen 15.5.2024 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt. 

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning. 

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning hittas på nämndens webbsida. 

Nämnden ger medierna studenternas namn 21.5 

Både nämnden och gymnasiet har rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och uppgifternas riktighet har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §). 

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte senast 5.5 har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat tisdagen 21.5. Mediernas anhållan om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det framkomma att uppgifterna används för journalistiska ändamål och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via skyddad e-post under förmiddagen på tisdagen 21.5. 

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med 14.5 

Preliminära statistiska uppgifter över examen våren 2024 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen tisdagen 14.5 och uppdaterade uppgifter tisdagen 21.5. 

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen våren 2024 publiceras på tisdagen 21.5 kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen. 

Bilagor och ytterligare upplysningar 

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi 

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi 

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi 

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi 

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret (dataskyddsbeskrivningen): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi