Provdagen för det andra inhemska språket

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med proven i det andra inhemska språket. Sammanlagt har 7362 examinander anmält sig till proven. Jämfört med förra våren hade fler examinander anmält sig till dagens båda prov. Den största ökningen i antalet anmälningar har skett till provet i medellång svenska och den relativa ökningen till provet i medellång finska.

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Det andra inhemska språkets andel i studentexamen har stadigt minskat under de senaste femton åren. Endast avläggandet av provet i medellång finska har ökat. Av dem som ifjol fick sin studentexamen klar, hade drygt en tredjedel avlagt provet i det andra inhemska språket. 

Proven har gått lugnt till. I några gymnasier förekom korta avbrott på grund av problem med provlokalens server. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämndens tekniska stöd för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.