Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Studentexamen hösten 2023 fortsatte idag med proven i främmande språk, lång lärokurs. Sammanlagt hade 21 329 examinander anmält sig till dagens prov. Största delen av anmälningarna, 20 841 anmälningar, har gjorts till provet i engelska. Proven i lång lärokurs anordnas även i spanska, franska, tyska och ryska.

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Av de övriga proven i språk enligt lång lärokurs är förutom engelskan ryska det vanligaste. Provet i ryska, lång lärokurs, avläggs också av personer som har ryska som modersmål.

Anvisningarna för uppgift 5 i provet i tyska, lång lärokurs, har väckt frågor. I anvisningarna för uppgiften angavs att inspelningen kunde avlyssnas en gång, medan anvisningarna var motstridiga vid knappen som startade uppspelningen. I sådana situationer uppmanas examinanderna att besvara uppgiften i fråga enligt bästa möjliga förmåga. Censorerna beslutar på sitt censorsmöte hur situationen beaktas vid den slutliga bedömningen. Nämnden beklagar felet. 

Proven har huvudsakligen gått lugnt till. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.