Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med proven i matematik. Sammanlagt har 13406 examinander anmält sig till provet i kort lärokurs och 14407 examinander till provet i lång lärokurs. Sammanlagt var antalet anmälningar 389 färre än för ett år sedan.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Antalet examinander som avlägger provet i lång matematik och de som avlägger provet i kort matematik varierar beroende på gymnasiets undervisningsspråk. I de svenskspråkiga gymnasierna är det betydligt vanligare att avlägga provet i kort matematik. I de finskspråkiga gymnasierna avlägger nästan lika många examinander provet i lång matematik som provet i kort matematik. Oavsett undervisningsspråk är det endast ungefär var tionde som inte överhuvudtaget avlägger någotdera provet i matematik.

Proven har gått lugnt till. I några gymnasier förekom korta avbrott på grund av problem med provlokalens server. Den tid som gick åt till avbrottet gottgjordes examinanderna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.