Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar

De slutgiltiga beskrivningarna av goda svar publiceras på nämndens webbplats samtidigt med examensresultaten.

 

Beskrivningar av goda svar HÖSTEN 2022

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Nämndens kansli ger inte ut kontaktuppgifter till censorerna för förfrågningar gällande bedömningen av provprestationer. Om rektor misstänker ett felaktigt resultat, ska hen så fort som möjligt efter att resultaten publicerats ta kontakt med nämndens kansli för att kontrollera saken.

Handlingar av vilka det framgår hur de som av Studentexamensnämnden har förordnats att bedöma provsvaren har fördelat sina uppgifter mellan olika skolor är sekretessbelagda, tills ett år har förflutit från examenstillfället (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 24 § 1 mom. punkt 30). Nämnden ger inte ut uppgifter om censors identitet innan ett år har förflutit från det bedömningen av examenstillfället ifråga varit slutgiltig.

Studentexamensnämnden publicerar inte provuppgifter av upphovsrättsliga skäl.

Beskrivningar av goda svar för tidigare examenstillfällen