Fler skriver studenten denna vår än för ett år sedan

På våren 2023 avlägger cirka 25 100 personer studentexamen, vilket är cirka 400 fler än våren 2022. Ännu fler studenter kommer att få sin examen avlagd när de får sina återstående studier avklarade. Examinanden blir student när hen har fått godkänt i de prov som krävs för studentexamen och avlagt gymnasiets lärokurs eller en annan av lagen definierad examen eller utbildning.

Piirroskuva kahdesta ylioppilaasta ylioppilaslakkeineen ja ruusuineen.

Pressmeddelande, Helsingfors 16 maj 2023.

Sammanlagt 45 600 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander, som tar om godkända eller underkända prov eller kompletterar sin examen. Deltagarna i vårens studentexamen har anmält sig till cirka 137 000 prov i de olika examensämnena och lärokurserna. Utöver modersmål och litteratur, som är obligatorisk för alla, var antalet anmälningar störst till provet i engelska, lång lärokurs och proven i både lång och kort matematik.

Alla godkända vitsord i studentexamen viar att examinanden har tagit till sig den kunskap och de färdigheter som anges i gymnasiets läroplan. Bland studenterna våren 2023 erhölls de bästa studentexamensbetyget enligt vitsordspoäng av en examinand som fick 78 poäng. Det högsta antalet laudatur-vitsord var åtta, och det uppnåddes av fyra examinander. Vitsordet laudatur ger 7 vitsordspoäng.

“Studenterna har genomfört krävande studier. Nu är det dags att njuta av prestationen och vara stolt över varje vitsord”, gratulerar generalsekreterare Tiina Tähkä.

Studentexamensnämnden gratulerar och önskar lycka och framgång till vårens nya studenter!

De nya studenterna får sitt betyg förutom på papper också i digital form

De nya studenterna våren 2023 får sitt studentexamensbetyg förutom på papper också i digital form. Det digitala betyget gör det lättare för examinanderna att söka till speciellt utländska läroinrättningar, eftersom betygen oftast sänds i digital form till dessa.  Betyget ges på svenska, finska och engelska.  

Det är inte nödvändigt att själv uppbevara betyget, utan det kan laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo då det behövs. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.

Betyget på papper består jämsides med det digitala betyget. Studentbetyg på papper delas också i fortsättningen ut till alla nya studenter genom det gymnasium där de har senast avlagt studentexamensprov.

Läs mer om det digitala studentexamensbetyget

Nämnden har skickat resultaten till gymnasierna den 16 maj

Nämnden har skickat resultaten från examen våren 2023 till gymnasierna tisdagen den 16 maj 2023 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Även vårens poänggränser har publicerats på nämndens webbplats.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna i Min Studieinfo -tjänsten från och med onsdagen den 17 maj 2023 kl. 9.00. Rektorer och lärare som utfört den förberedande bedömningen ser prestationerna via nämndens bedömningstjänst från och med samma tidpunkt.

Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Examinanden själv eller vårdnadshavaren (ifall examinanden är under 18 år) kan av grundade skäl begära omprövning inom 14 dygn. Instruktionerna för begäran av omprövning kan hittas på nämndens webbsida.

Nämnden ger medierna studenternas namn den 23 maj

Både nämnden och gymnasiet har rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Om gymnasiet har framfört begäran om granskning som påverkar färdigställandet av studentexamen, får namnen inte publiceras förrän nämnden har hunnit behandla ansökningarna. Rätten att ge ut namnen till publicering grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (L 884/2017, 15 §).

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte senast den 5 maj har anhållit om att deras namn ska lämnas opublicerat tisdagen den 23 maj. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det framkomma att uppgifterna används för journalistiska ändamål och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post på tisdagen den 23 maj under förmiddagen.

Statistik över höstens studentexamen publiceras från och med den 16 maj

Preliminära statistiska uppgifter över examen våren 2023 publiceras i Statistik-delen på nämndens webbplats på förmiddagen tisdagen den 16 maj och uppdaterade uppgifter tisdagen den 23 maj.

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen våren 2023 publiceras på tisdagen den 23 maj kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdning av data för examen (på finska) hittas i Statistik-delen.

Bilagor och ytterligare upplysningar

Vårens 2023 poänggränser
Examensresultat och provprestationer
Begäran om omprövning
Statistik över studentexamen
Data för uträkning av jämförelsetal (på finska)

Mediernas anhållan om namnlistor: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på finska: generalsekreterare Tiina Tähkä, tel. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Intervjuer på svenska: specialsakkunnig Robin Lundell, tel. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Statistik och upplysningar gällande bästa examen: aktuarie Alex Hellsten, tel. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

Vill du få nämndens pressmeddelande direkt på ditt e-post? Anmäl dig till medieregistret (dataskyddsbeskrivningen): mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi