Föreskrifter för proven i det andra inhemska språket och i främmande språk

Godkänt 7.11.2023, publicerat 23.1.2024

Föreskrifterna och anvisningarna för proven i det andra inhemska språket och i främmande språk innehåller text som bygger på bl.a. den lagstiftning som berör studentexamen. Hänvisningar till lagparagrafer i texten refererar till gymnasielagen (714/2018), den upphävda gymnasielagen (629/1998), lagen om studentexamen (502/2019), den upphävda lagen om anordnande av studentexamen (672/2005), förordningen om studentexamen (612/2019) och den upphävda förordningen om studentexamen (915/2005), om inte annat anges.

Föreskrifterna och anvisningarna för proven i det andra inhemska språket och i främmande språk gäller första gången den examen som anordnas våren 2024.

Språkproven utarbetas enligt de kurser och lärokurser som med stöd av 11 § i gymnasielagen (L714/2018) är obligatoriska kurser enligt timfördelningen i gymnasieundervisningen och kurser i form av fördjupade studier (F 915/2005, 1 §, L714/2018, 63 §). Antalet kurser och innehållet i kurserna anges i statsrådets beslut om timfördelningen och i de grunder för läroplanen som fastställts av Utbildningsstyrelsen. 

I det andra inhemska språket arrangeras prov med två olika svårighetsgrader. I proven i främmande språk kan prov på två olika nivåer arrangeras (L 502/2019, 3 §). Oberoende av gymnasiestudierna får en examinand välja nivå på provet i dessa språkprov. Det mer krävande provet i det andra inhemska språket och i ett främmande språk avser det prov som baserar sig på lärokursen för A-språk, dvs. den lärokurs som börjar i årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen. (Avläggande av språkprov i examen, se Allmänna föreskrifter och anvisningar, kapitel 1.1.1 Ämneskombinationen i examen, kapitel 1.2 Proven och kapitel 1.4.1 Bindande amälan.) 

Tabell 1. Lärokurserna för språkproven som arrangeras i studentexamen.

Språkprov

Lång lärokurs

Medellång lärokurs

Kort lärokurs

Andra inhemska, svenska

X 

X 

- 

Andra inhemska, finska

X 

X 

- 

Engelska

X 

- 

X 

Spanska

X 

- 

X 

Franska

X 

- 

X 

Tyska

X 

- 

X 

Ryska

X 

- 

X 

Italienska

- 

- 

X 

Portugisiska

- 

- 

X 

Nordsamiska

- 

- 

X 

Enaresamiska

- 

- 

X 

Skoltsamiska

- 

- 

X 

Latin 

- 

- 

X* 

* I latin anordnas prov på två nivåer: latin, utvidgad kort lärokurs och latin, kort lärokurs (se kapitel 1.3).

Föreskrifter och anvisningar för genomförandet av prov i det andra inhemska språket och i främmande språk har getts separat i Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar. I de ovan nämnda föreskrifterna och anvisningarna anges också hur man ska gå till väga om en examinand försenar sig från provet eller om provet avbryts. 

Vilka typer av provuppgifter som kommer att tillämpas vid respektive examenstillfälle meddelas inte i förväg. Vårens och höstens prov kan vara konstruerade på olika sätt. De anvisningar som examinanderna behöver för att kunna genomföra proven finns i anslutning till uppgifterna. Anvisningarna är bindande. Fulla poäng kan endast ges för ett svar som följer anvisningarna. 

Dessa föreskrifter gäller proven i det andra inhemska språket och i främmande språk. Nedan benämns de språkprov. I de här föreskrifterna avses med gymnasiets undervisningsspråk svenska eller finska. Nedan talas endast om undervisningsspråk.

I det andra inhemska språket, finska eller svenska, kan examinanden välja mellan prov med två olika svårighetsgrader (L 502/2019, 3 §). Det ena provet bygger på lång och det andra på medellång lärokurs. Med det prov som bygger på lång lärokurs avses det prov som bygger på A-lärokursen enligt grunderna för gymnasiets läroplan (2015). Detta prov är identiskt med det mer krävande prov som omtalas i 3 § i lagen om studentexamen (502/2019). Med det prov som bygger på medellång lärokurs avses det prov som bygger på B1-lärokursen enligt grunderna för gymnasiets läroplan (2015). En examinand får oberoende av studierna i gymnasiet välja nivå på det prov hen deltar i. 

I stället för provet i det andra inhemska språket kan en examinand välja att skriva modersmålsprovet i detta språk (L 502/2019, 11 §). Det betyder exempelvis att en tvåspråkig examinand som skriver sitt modersmålsprov på svenska kan ersätta provet i det andra inhemska språket med modersmålsprovet på finska. Detta förutsätter att studentexamen sprids över flera examenstillfällen eftersom modersmålsproven i svenska och finska skrivs samma dag. En examinand kan inte ta med både modersmålsprovet och provet i det andra inhemska språket i sin examen, när proven skrivs på ett och samma språk. Det står examinanden fritt att senare komplettera sin examen med det ena eller det andra provet. 

En examinand som valt att skriva modersmålsprovet i stället för provet i det andra inhemska språket och blivit underkänd, får om hen så önskar göra om det underkända provet genom att skriva provet i det andra inhemska språket på samma språk. 

En examinand som skriver sitt modersmålsprov på samiska kan som andra inhemska språk skriva antingen finska eller svenska. I stället för provet i det andra inhemska språket kan examinanden alternativt skriva modersmålsprovet på finska eller på svenska.

I statsrådets förordning föreskrivs i vilka främmande språk prov ordnas (F 612/2019). Studentexamensnämnden beslutar i vilka språk prov med två olika svårighetsgrader ordnas (L 502/2019, 3 §). 

Provet i främmande språk har två olika svårighetsgrader och bygger på den långa respektive korta lärokursen i engelska, franska, ryska, spanska och tyska. Med det prov som bygger på lång lärokurs avses det prov som bygger på A-lärokursen enligt grunderna för gymnasiets läroplan (2015). Bara ett prov som bygger på lång lärokurs motsvarar det mer krävande prov som avses i 3 § i lagen om studentexamen (L 502/2019). 

I stället för provet i ett främmande språk kan examinanden avlägga provet i modersmål och litteratur på samiska (502/2019, 11 §). 

Prov enligt kort lärokurs i främmande språk arrangeras i följande språk: engelska, spanska, italienska, franska, tyska, ryska, enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, latin och portugisiska. Den korta lärokursen i främmande språk innehåller inte några obligatoriska kurser definierade på riksnivå. Eftersom kunskapsnivån för slutstadiet av det korta språket ändå är definierad i grunderna för gymnasiets läroplan, utgör kurserna i gymnasiets B3-språk utgångspunkt för provet. 

I latin anordnas prov på två nivåer: latin, utvidgad kort lärokurs och latin, kort lärokurs. Det mer krävande provet i latin bygger på den lärokurs som börjar i årskurs 7 i den grundläggande utbildningen. Det motsvarar därmed inte det mer krävande prov som bygger på lärokursen för A-språk. Båda proven i latin äger rum samma dag som provet enligt kort lärokurs i främmande språk. Provet i latin, utvidgad kort lärokurs ordnas sista gången vid studentexamen våren 2025. Från och med hösten 2025 ordnas i latin endast ett prov, som bygger på den korta lärokursen.

Vid ett och samma examenstillfälle får en examinand skriva bara ett prov i främmande språk baserat på lång lärokurs. Önskar examinanden skriva fler än ett främmande språk enligt lång lärokurs, måste proven skrivas vid skilda examenstillfällen. Vid ett och samma examenstillfälle har examinanden däremot rätt att skriva två prov enligt kort lärokurs. En examinand som samma provdag skriver två språkprov får 2 timmar tilläggstid för att genomföra proven.

Den som genomgår lärokursen för gymnasieutbildningen får delta i ett prov i studentexamen efter att ha slutfört de obligatoriska studier som föreskrivs i statsrådets förordning om timfördelningen i det läroämne som provet gäller (L 714/2018). 

Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller obligatoriska studier, får den som genomgår gymnasieutbildningens lärokurs delta i provet efter att ha avlagt tre kurser (sex studiepoäng) i läroämnets studier (L 502/2019, 7 § och 672/2005, 4 §). En examinand har rätt att välja provnivå, oberoende av vilken lärokurs för språket i fråga examinanden har läst på gymnasiet.

Rektor kan av särskilda skäl också ge en studerande rätt att skriva ett prov i examen även om den studerande inte har läst de kurser som nämns i andra och tredje stycket i detta avsnitt, om hen annars kan anses ha tillräckliga förutsättningar att klara provet (L 502/2019, 7 §). Detta kan gälla till exempel personer som har lärt sig något språk utomlands eller som lider av någon långvarig sjukdom som har hindrat dem från att läsa kurserna.

(Se även Allmänna föreskrifter och anvisningar, kapitel 1.3.4 Omtagning av ett godkänt prov och komplettering av examen, kapitel 1.3.5 Omtagning av ett underkänt prov och kapitel 1.4.1 Bindanden anmälan.)

Nämnden utarbetar uppgifterna i proven i studentexamen enligt lärokurserna för sådana obligatoriska och riksomfattande valfria studier i läroämnet i fråga som ingår i gymnasieutbildningens lärokurs för unga. (F 810/2018, F 612/2019, 5 §). 

Vid utformningen av uppgifterna i proven i det andra inhemska språket och i främmande språk beaktas grunderna för gymnasiets läroplan 2015 och 2019 från våren 2023 ända till våren 2025.  

Uppgifter som överskrider läroämnesgränserna ingår i proven (F 612/2019, § 5). Från och med examen våren 2023 kan uppgifterna som överskrider läroämnesgränserna basera sig på mångsidig kompetens som beskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan (2019). Delområdena inom mångsidig kompetens beaktas på ett för läroämnet lämpligt sätt. I svaren krävs inte att examinanderna uppvisar specifika kunskaper eller färdigheter i andra läroämnen, utan examinanden besvarar uppgifterna i huvudsak utgående från givet material. 

Proven utarbetas på grundval av begreppet kommunikativ kompetens i Europarådets ramverk för språk: inlärning, undervisning, bedömning (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Published by arrangement with the Council of Europe 2001. Europeisk referensram. Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Svensk översättning: Skolverket, Sverige, 2007.). Det inkluderar kunskap om språket och mångsidig färdighet att använda det. Språket används i interaktion för att förmedla språkliga och kulturella budskap i mångsidiga situationer och syften samt genom många olika mediers förmedling. Språkfärdigheten är en del av multilitteraciteten med vars hjälp man producerar och tolkar uttrycksformer inom olika livsområden och kulturer, på ett sätt som stöder samförstånd. 

I språkproven bedöms hur målen i gymnasiets läroplan har uppnåtts samt examinandens mognad och färdigheter för fortsatta studier. Proven mäter både reception (hör- och läsförståelse) och kommunikativ produktion (strukturer och ordförråd, skriftlig framställning). Muntlig framställning och muntlig interaktion kan tills vidare mätas i språkproven i studentexamen genom att simulera verkliga interaktionssituationer. Provtexterna är valda så att de representerar olika temaområden och ämnesområden i enlighet med läroplanen för respektive språk. Provuppgifterna utarbetas så att de så fullständigt som möjligt testar olika kommunikativa funktioner. Proven i kort portugisiska, latin, enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska mäter inte hörförståelse.

Grunderna för gymnasiets läroplan ställer upp färdighetsnivåerna för lärokurser av olika omfattning. Nivåskalan i bilagan till grunderna för läroplanen är en finländsk tillämpning av de färdighetsnivåer som anges i det europeiska ramverket.

Färdighetsnivåer för språkundervisningen enligt Grunderna för gymnasiets läroplan

 • A = Lärokurs som börjar i årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen
 • B1, B2 = Lärokurs som börjar i årskurs 6–9 i den grundläggande utbildningen
 • B3 = Lärokurs som börjar på gymnasiet

Följande tabeller är utarbetade efter Grunderna för gymnasiets läroplan.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 och 2019

Lång lärokurs

Språk och lärokursFörmåga att kommuniceraFörmåga att tolka texterFörmåga att producera texter

Andra inhemska A: svenska, finska

B2.1 

B2.1 

B1.2 

Engelska A

B2.1 

B2.1 

B2.1 

Övriga språk A: franska, ryska, spanska, tyska 

B1.2 

B1.2 

B1.2 

Medellång lärokurs

Språk och lärokurs

Förmåga att kommunicera

Förmåga att tolka texter

Förmåga att producera texter

Andra inhemska B1: svenska, finska

B1.1 

B1.1 

B1.1 

Engelska B1

B1.2 

B1.2 

B1.2 

Kort lärokurs

Språk och lärokurs

Förmåga att kommunicera

Förmåga att tolka texter

Förmåga att producera texter

Engelska B2 

B1.1 

B1.1 

B1.1 

Övriga språk B2: franska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, tyska

A2.2 

A2.2 

A2.2 

Engelska B3

B1.1 

B1.1 

A2.2 

Övriga språk B3: franska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, tyska

 A2.1 

A2.1 

A2.1 

latin, enaresamiska, nordsamiska, skoltsamiska

icke definierad nivå

icke definierad nivå

icke definierad nivå

Språkproven innehåller uppgifter som mäter följande delområden av språkfärdigheten:

 • hörförståelse
 • läsförståelse
 • skriftlig framställning
 • behärskande av ordförråd och strukturer.

Uppgifter som mäter samma delområden av språkfärdigheten bildar en uppgiftshelhet. Uppgifterna inom en uppgiftshelhet kan vara åtskilda i provet. En uppgift kan bestå av flera delar. Alla delar i uppgiften ska utföras, om det inte specifikt i anvisningarna för uppgiften anges att det finns alternativa deluppgifter. Uppgifter som kombinerar olika delområden av språkfärdigheten kan också förekomma. 

För godkänd prestation i ett språkprov där uppgifter som mäter hörförståelse ingår ska examinanden lämna in för bedömning en prestation både ur den uppgiftshelhet som mäter hörförståelse och ur en uppgiftshelhet som mäter åtminstone ett annat delområde.

Tabellen nedan visar i vilka språkprov det ingår en uppgiftshelhet som mäter hörförståelse. 

Tabell 3. Delområden av språkfärdigheten som mäts i språkproven i de olika språken.

 

Uppgiftshelhet som mäter hörförståelse

Uppgiftshelhet som mäter färdigheter i skriftlig förståelse och produktion

Andra inhemska, svenska

X 

X 

Andra inhemska, finska

X 

X 

Engelska

X 

X 

Spanska 

X 

X 

Franska

X 

X 

Tyska

X 

X 

Ryska

X 

X 

Italienska

X 

X 

Portugisiska 

- 

X 

Nordsamiska

- 

X 

Enaresamiska

- 

X 

Skoltsamiska

- 

X 

Latin

- 

X 

I språkprovet kan det inkluderas uppgifter som på ett mångsidigt sätt utnyttjar autentiskt material. Bakgrundsmaterialet i anknytning till uppgifterna kan bland annat bestå av texter, bilder, statistik, kartor, videofilmer eller ljudinspelningar. Möjliga uppgiftstyper i språkprovet är exempelvis olika flervals- och luckuppgifter samt uppgifter för fri framställning. 

De anvisningar som behövs för att utföra uppgiften ges i samband med uppgiften. Man kan göra utkast till svar på papper. Pappren med utkast beaktas inte i bedömningen och de skickas inte in till nämnden.

Provet avläggs i en sluten nätmiljö. Ordböcker och elektroniska ordböcker är inte tillåtna med undantag för proven i latin. I proven i ryska och samiska får examinanden ha ett tangentbord på vilket specialtecken kan vara utmärkta till exempel med klistermärken. För språkprovet behöver examinanden hörlurar som ansluts till datorn. (Se Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar, kapitel 1.5 Provtillbehör och provprestationer.) 

Hela språkprovet avläggs under en och samma dag och det räcker högst 6 timmar. Examinanden kan välja i vilken ordningsföljd hen utför provuppgifterna. Inom ramen för provtiden kan examinanden gå tillbaka till materialet för de uppgifter som mäter skriftliga färdigheter och till en del material för uppgifter som mäter hörförståelse. Examinanden kan ändra alla sina svar ända tills hen avslutar provet. Examinanden ansvarar själv för att hen väljer rätt prov på rätt nivå, följer de anvisningar som givits och producerar det ombedda antalet prestationer.

På examensdagen för respektive språkprov publicerar nämnden på sin webbplats under rubriken Beskrivningar av goda svar de rätta lösningarna till flervalsuppgifterna och beskrivningar av goda svar till de produktiva uppgifterna. Det bör observeras att de rätta svar som nämnden i det här skedet meddelar är preliminära. Censorerna för respektive läroämne beslutar om den slutliga bedömningen. För flervalsuppgifterna görs med statistiska metoder en analys som visar hur svaren fördelas på de olika svarsalternativen. När analysen är klar kan nämnden för vissa frågor godkänna flera svarsalternativ. Nämnden publicerar de slutgiltigt godkända svaren på flervalsuppgifterna tillsammans med resultaten.

I provet i latin är det tillåtet att använda tryckta ordböcker. Följande ordböcker får användas i provet:

 • Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja
 • Heikel, Latinalais-suomalainen sanakirja
 • Salmi–Linkomies, Latinalais-suomalainen sanakirja
 • Cavallin, Latinskt skol-lexikon
 • Heikel, Latinsk-svensk ordbok
 • Salonius, Latinsk-svensk ordbok
 • Ahlberg–Lundqvist–Sörbom, Latinsk–svensk ordbok
 • Pitkäranta, Suomi–latina–suomi-sanakirja.

De ordböcker som examinanderna tänker använda i provet måste senast dagen före provet lämnas in till granskning hos rektor eller hos någon lärare som rektor har utsett för uppgiften. Examinanderna får sina granskade ordböcker tillbaka när provet börjar. 

Provprestationerna i latin ska skrivas enligt de anvisningar som ges i samband med uppgifterna.

Bedömningen av språkprovet görs i enlighet med de preliminära beskrivningarna av goda svar publicerade av nämnden och bedömningsanvisningarna i denna föreskrift. Skrivuppgifter bedöms enligt bedömningsanvisningarna i kapitel 5.3.1 i denna föreskrift. Resultaten för de provuppgifter som granskas centraliserat visas i bedömningstjänsten. Poängen för de centraliserat bedömda produktiva uppgifterna uppdateras i samband med den slutliga bedömningen av examinandens prestation. 

Det maximala poängtalet för en uppgift visas i provsystemet i samband med uppgiften samt i beskrivningarna av goda svar på nämndens webbplats. 

I de språkprov som även inkluderar en uppgiftshelhet som mäter hörförståelse är det maximala, poängtalet 299 poäng. Poängtalet fördelas på uppgiftshelheterna som mäter de olika delområdena av språkfärdigheten på följande sätt:

 • hörförståelse 80–90 poäng
 • läsförståelse 70–90 poäng
 • ordförråd och strukturer 20–40 poäng
 • skriftlig framställning 99 poäng.

I de språkprov som inte inkluderar en uppgiftshelhet som mäter hörförståelse är det maximala poängtalet 209 poäng.

Provprestationerna granskas och bedöms preliminärt av en lärare i ämnet ifråga som utses av anordnaren av gymnasieutbildning och slutligt av Studentexamensnämnden (L 502/2019, 18 §). Provprestationerna är sekretessbelagda myndighetshandlingar (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 24 § 1 mom. punkt 30). Provprestationerna får inte kopieras, skrivas ut eller visas för någon annan än den berörda läraren eller rektor (Se Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar, kapitel 1.7.2 Preliminär bedömning). 

Om en examinand skriver ett prov i ett sådant främmande språk att utbildningsarrangören inte kan utse någon lärare som kan bedöma en prestation, görs den preliminära bedömningen av Studentexamensnämnden (L 502/2019, 18 §). 

Läraren ska märka ut fel och brister i innehållet. Märkningarna ska även göras i produktiva svar på undervisningsspråket. Vid poängsättningen av produktiva svar ska endast de poäng som ges i samband med exempelsvaren i beskrivningarna av goda svar användas. Vid bedömningen av skrivuppgifter ska endast poäng som ges i kriterietabellen användas.

Provprestationerna granskas och bedöms slutligt av Studentexamensnämnden (L 502/2019, 18 §). Nämndens censorer bedömer alla prestationer med poängtal utifrån de kriterier som bestäms i respektive ämnesutskott. 

För varje examenstillfälle för sig utser Studentexamensnämnden en första censor för språkprovet i varje gymnasium. I enlighet med jävsreglerna i reglementet för studentexamensnämnden får en censor som är förordnad av nämnden inte bedöma prestationer från ett gymnasium som censorn står i nära kontakt med på grund av undervisningstjänst eller släktskap e.d. orsak. Dessutom utfärdar nämnden anvisningar om bruk av andra och tredje censor.

I uppgifterna som mäter hörförståelsen mäts examinandens förmåga att förstå talat språk och att besvara uppgifter av olika slag utifrån det hen hört i en avlyssnad text. Texterna representerar olika genrer och varierar i längd. En del av texterna får avlyssnas flera gånger, andra bara en gång. En del av texterna kan presenteras i form av videoklipp. I uppgifterna som mäter läsförståelsen mäts examinandens förmåga att förstå skrivet språk och besvara uppgifter av olika slag utifrån det hen läst text. Uppgifterna som mäter hör- och läsförståelse är mångsidiga och multimediala. De inkluderar autentiskt och redigerat ljud, text, bilder och videoklipp samt kombinationer av dessa. I uppgifterna mäts utifrån avlyssnad eller läst text förståelsen av huvudtanken eller huvudtankarna i texten, förståelsen av viktiga detaljer, exempel etc. i texten, slutledningsförmåga samt innebörden i och tolkningen av enskilda uttryck. 

Anvisningar för svaret ges i samband med uppgiften. Anvisningarna är bindande till exempel gällande svarsspråket och den eventuella maximala längden på svaret. Detta framkommer ur anvisningens formulering. I vissa fall kan anvisningarna även innehålla rekommendationer om svarets längd eller användning av bakgrundsmaterial. För uppgiften eller en del av den anges det maximala poängtalet som ges för uppgiften eller en del av den. Uppgiftens målinnehåll och de poängtal som används i bedömningen av den ges i beskrivningarna av goda svar. Fulla poäng kan endast ges för ett svar som inte innehåller felaktig information. Censorerna för examensämnet ifråga beslutar tillsammans om tillämpningen av beskrivningen av goda svar i den slutliga bedömningen. 

I provsvaret förekommande yttranden som klart strider mot lag och god sed minskar prestationens värde. 

Även i anvisningarna för svaret på andra uppgifter än skrivuppgifter kan svarets längd vara begränsat. Svarets längd räknas i tecken. Mellanslag och radbyten räknas inte in i antalet tecken. Provsystemet beräknar automatiskt antalet tecken i svaret, men begränsar inte svarets längd. Alltför långa svar eller skrivuppgiftsprestationer leder till poängavdrag i enlighet med kapitel 5.3.2.

Skriftlig framställning mäter examinandens förmåga att självständigt producera text i olika kommunikativa situationer. För bedömningen av denna färdighet används i provet enligt den långa lärokursen produktion av en lång text, i proven enligt medellång och kort lärokurs produktion av två kortare texter

Den skriftliga framställningen i provet enligt den långa lärokursen innehåller flera uppgifter, av vilka en ska utföras. Uppgifterna kan vara styrda i olika grad: de kan förutom rubrik eller i stället för rubrik innehålla närmare anvisningar om innehållet, till exempel en upplysning om till vem eller varför texten ska skrivas, och de kan innehålla frågor som det gäller att ta ställning till. Om inte något annat anges, är rubrik och styrning bindande för examinanden. 

Prestationen i skriftlig framställning ska vara så lång som anvisningarna för uppgiften anger. I språkprov enligt den långa lärokursen är längden på skrivprestationen vanligen 700–1100 tecken exklusive mellanslag och radbyten. I proven i lång engelska och lång finska är skrivprestationens längd emellertid 700–1300 tecken. Provsystemet beräknar antalet tecken automatiskt.

Bedömning

Skrivuppgifterna i prov enligt den långa lärokursen bedöms enligt kriterierna i kapitel 6.1. I bedömningen av prestationerna är det kommunikativ förmåga som väger tyngst, dvs. examinandens förmåga att utifrån uppgiftsbeskrivningen framföra ett budskap. Andra kriterier, såsom textens innehåll och/eller behandling av ämnet, strukturens anpassning efter texttypen (beskrivande, berättande, instruerande, argumenterande och reflekterande texter), språklig bredd, språkriktighet och felens allvarlighet stöder i första hand den helhetsbedömning som görs utifrån den kommunikativa förmågan. 

Kriterierna definieras som följer:

 1. Kommunikativ förmåga: Vilket innehåll utifrån uppgiftsbeskrivningen har examinanden velat uttrycka och hur har hen lyckats i sitt uttryck?
 2. Textens innehåll och/eller behandling av ämnet: Hur mångsidigt behandlar examinanden det givna ämnet?
 3. Strukturens anpassning efter texttypen (beskrivande, berättande, instruerande, argumenterande och reflekterande texter): Hur konsekvent och sammanhållen är texten?
 4. Språklig bredd: Hur mångsidigt och idiomatiskt använder examinanden ord och strukturer?
 5. Språkriktighet och felens allvarlighet: Hur väl behärskar examinanden användningen av ord och strukturer, och vilka fel gör hen eventuellt?

Innehållet i skrivprestationen måste följa uppgiftsbeskrivningen. Satser som är direkt tagna ur texten eller förklaringarna i provet anses försämra prestationen. Det är däremot tillåtet att utnyttja ord, uttryck och strukturer som förekommer i texterna och i anvisningarna för uppgiften, förutsatt att de används på ett sätt som passar ihop med stilen i skrivprestationen.

Läraren ska bedöma skrivprestationen enligt tabellen med kriterier i kapitel 6.1 och använda de poängtal som definieras där för respektive uppgift. Andra poängtal än de som ges i tabellen får inte användas (jfr dock kapitel 5.3.2.1). 

Om examinanden har lämnat in en skrivprestation för fler än en uppgift, ska den prestation som får lägst poängtal beaktas i bedömningen.

Proven i skriftlig framställning enligt den medellånga och korta lärokursen innehåller en kort och en längre uppgift och bådadera har två alternativa uppgifter. Uppgifterna kan vara styrda i större eller mindre omfattning och de ges på skolans undervisningsspråk. Uppgiftsbeskrivningen kan emellertid innehålla exempelvis ett meddelande eller en insändare på målspråket, som examinanden ska skriva ett svar eller ett bemötande till. Examinanden ska utföra två uppgifter, en i varje grupp. Innehållet i skrivprestationen ska stämma överens med uppgiftsbeskrivningen. 

De alternativa uppgifterna för den korta skrivuppgiften har samma krav på antalet ord. Detsamma gäller de alternativa uppgifterna för den längre skrivuppgiften. Hur många tecken som krävs och maximalt poängtal anges för respektive uppgiftsgrupper. Längden på examinandens skrivprestation ska motsvara kravet i anvisningarna. Provsystemet räknar automatiskt ut antalet tecken. 

I språkprovet enligt den medellånga lärokursen och i provet för den korta lärokursen i samiska är den korta skrivuppgiftens längd 200–350 tecken exklusive mellanslag och radbyten, och i den längre skrivuppgiften 400–600 tecken. I andra språkprov än språkprovet enligt kort lärokurs i samiska ska den korta skrivuppgiftens längd vara 160–240 tecken och den längre skrivuppgiftens längd 300–450 tecken. 

Bedömning 

Bedömningen av skrivprestationer enligt medellång och kort lärokurs följer kriterierna i kapitel 6.2. I bedömningen av en prestation är det den kommunikativa förmågan som väger tyngst, dvs. examinandens förmåga att utifrån uppgiftsbeskrivningen framföra ett budskap. De andra kriterierna, hur uppgiftsbeskrivningen följs och ämnet behandlas samt språklig bredd och exakthet, stödjer i första hand den helhetsbedömning som görs utifrån den kommunikativa förmågan. 

Kriterierna definieras som följer:

 1. Kommunikativ förmåga: Vad har examinanden velat uttrycka, och hur har hen lyckats i sitt uttryck?
 2. Uppgiftsbeskrivningen och behandlingen av ämnet: Hur väl har examinanden lyckats motsvara uppgiftsbeskrivningen? I hur stor utsträckning behandlar examinanden uppgiftsbeskrivningen?
 3. Språklig bredd och exakthet: Hur mångsidigt och idiomatiskt använder examinanden ord och strukturer? Hur väl behärskar examinanden bruket av ord och strukturer, och hurdana fel gör hen eventuellt?

Satser som är direkt tagna ur provets texter eller förklaringar anses försämra prestationen. Det är däremot tillåtet att utnyttja ord, uttryck och strukturer som förekommer i texterna och i uppgiftsbeskrivningen, förutsatt att de används på ett sätt som passar ihop med stilen i uppsatsen. 

Läraren ska bedöma skrivprestationer enligt tabellen med kriterier i kapitel 6.2 och använda de poängtal som definieras där för de maximala poängtalen för respektive uppgift. Andra poängtal än de som ges i tabellen får inte användas (se dock kapitel 5.3.2.2). I de korta skrivuppgifterna är det maximala poängtalet 33 och i de längre skrivuppgifterna 66 poäng. 

Om examinanden har lämnat in en skrivprestation för fler än de två uppgifter som krävs, ska bedömningen beakta de prestationer som har fått lägst poängtal sammanlagt.

Provsystemet varnar examinanden då längden på svaret överskrider det maximala antalet tecken. Längden på svaret kan i proven i det andra inhemska språket och i proven i främmande språk begränsas också i andra uppgifter än skrivuppgifterna. Läraren bedömer först ett alltför långt svar som normalt. I andra uppgifter än skrivuppgifter avdras för en överskridning av det eventuella maximala antalet tecken poäng i förhållande till uppgiftens maximipoängantal, dock minst 1 poäng. Antalet poäng som avdras till följd av att det tillåtna antalet tecken överskridits anges i beskrivningen av goda svar. Om poängavdraget är större än det antal poäng som examinanden skulle få för uppgiften eller deluppgiften ges noll poäng för ifrågavarande punkt. Censorsmötet kan av vägande skäl besluta att poängavdraget görs på ett annat sätt eller att poäng inte avdras.

Om svaret på en skrivuppgift är för långt ska läraren först bedöma svaret enligt den normala bedömningstabellen (kapitel 6.1) och därefter dra av 9 poäng oavsett hur stor överskridningen är. Poängavdrag görs genast från det första tecknet då det maximala antalet tecken överskrids. 

Ett svar på skrivuppgiften som är för kort bedöms enligt den normala bedömningstabellen för provet enligt lång lärokurs (kapitel 6.1). Separat poängavdrag görs inte. Ett svar vars längd understiger det lägsta antalet tecken ger inte en tillräcklig uppfattning av språkkunskaperna och kan därmed inte uppnå de högsta poängtalen. 

Det är möjligt att göra avdrag som är mindre än 10 poäng för små brister i hur uppgiftsbeskrivningen för en skrivuppgift följts. Sådana brister är t.ex. avsaknad av rubrik som begärts i uppgiftsbeskrivningen eller avsaknad av drag som kännetecknar ett brev.

Plagiering i provet enligt lång lärokurs

Plagierad andel

Poängtal

1. Skrivprestationen är huvudsakligen kopierad exempelvis ur provets material. 

slutligt poängtal 40–0 p.

2. Skrivprestationen är plagierad eller skriven om helt fel ämne

0 p. 

 

Om svaret på en skrivuppgift är för långt ska läraren först bedöma svaret enligt den normala bedömningstabellen (kapitel 6.2) och därefter dra av poäng enligt följande: För en skrivuppgift värd 33 poäng dras 3 poäng av och för en skrivuppgift värd 66 poäng dras 6 poäng av. Poängavdraget görs genast för det första tecknet som överskrider det maximala antalet tecken. 

Ett svar på skrivuppgiften som är för kort bedöms enligt den normala bedömningstabellen för provet enligt medellång och kort lärokurs (kapitel 6.2). Separat poängavdrag görs inte. Ett svar vars längd understiger det lägsta antalet tecken ger inte en tillräcklig uppfattning av språkkunskaperna och kan därmed inte uppnå de högsta poängtalen.

Skrivuppgiften ges i första hand en helhetsbedömning efter kriteriet ”Kommunikativ förmåga”. Kriterierna ”Textens innehåll och/eller behandling av ämnet”, ”Strukturens anpassning efter texttypen”, ”Språklig bredd” och ”Språkriktighet och felens allvarlighet” kompletterar varandra ömsesidigt i bedömningen. 

Eventuella poängavdrag görs enligt kapitel 5.3.2.1 Svaret på skrivuppgiften, lång lärokurs.

Bedömningstabell för svaren på skrivuppgiften i proven i det andra inhemska språket och främmande språk, lång lärokurs

Poängsättning 

Kommunikativ förmåga 

Textens innehåll och/ellerbehandling av ämnet 

Strukturens anpassning efter texttypen (beskrivande, berättande, instruerande, argumenterande och reflekterande texter) 

Språklig bredd 

Språkriktighet och felens allvarlighet 

99 

Budskapet förmedlas mycket klart, ledigt, flytande och nyanserat. 

Textens innehåll är mycket mångsidigt och/eller behandlingen av ämnet är originell. 

Texten är en enhetlig, koherent helhet. Den har en tydlig struktur som är anpassad efter texttypen och som läsaren lätt kan följa. 

Ord- och uttrycksförrådet är brett, idiomatiskt och utmärkt lämpat för sammanhanget. 

Texten innehåller knappt några språkliga fel och de enskilda felen försvårar inte förmedlingen av  budskapet. 

94 

Budskapet förmedlas genomgående klart, ledigt och flytande. 

84 

Budskapet förmedlas klart och ledigt. 

Textens innehåll är rätt mångsidigt och/eller behandlingen av ämnet rätt originell. 

Texten har en enhetlig struktur som är lämplig för texttypen. Läsaren behöver inte anstränga sig för att förstå helheten. Texten har en klar början och ett klart slut. 

Ord- och uttrycksförrådet är brett, mestadels idiomatiskt och lämpat för sammanhanget. 

Texten innehåller i viss mån språkliga fel, men de enskilda felen försvårar inte förmedlingen av budskapet. 

74 

Budskapet förmedlas för det mesta klart och ledigt. 

Textens innehåll och behandlingen av ämnet är ordinära. 

Texten kan vara något osammanhängande och texttypen hanteras inkonsekvent. Läsaren får dock en bra uppfattning om helheten. 

Ord- och uttrycksförrådet består av vanliga ord och strukturer som passar in i sammanhanget. 

Texten innehåller i viss mån språkliga fel, av vilka vissa kan försvåra förmedlingen av budskapet. 

64 

Budskapet förmedlas ställvis oklart. 

Textens innehåll är ensidigt och behandlingen av ämnet ordinär. 

Texten har en osammanhängande struktur och dispositionen är ologisk med tanke på texttypen. 

Ord- och uttrycksförrådet består av vanliga ord och strukturer som inte alltid passar in i sammanhanget. 

Texten innehåller många språkliga fel, av vilka vissa försvårar förmedlingen av budskapet. 

54 

Budskapet förmedlas genomgående oklart och ställvis inte alls. 

Textens innehåll är knappt eller repetitivt och behandlingen av ämnet ordinär. 

Textens struktur är mycket osammanhängande och läsaren uppfattar dåligt en sådan helhet som texttypen kräver. 

Ord- och uttrycksförrådet är begränsat eller ofta olämpligt för sammanhanget. 

Texten innehåller ett stort antal språkliga fel, av vilka många hindrar förmedlingen av budskapet. 

44 

Budskapet förmedlas genomgående dåligt och på många ställen inte alls. 

Textens innehåll är knappt eller repetitivt och/eller behandlingen av ämnet bristfällig. 

Textens struktur är mycket osammanhängande och läsaren kan inte uppfatta en sådan helhet som texttypen kräver. 

Ord- och uttrycksförrådet är mycket begränsat eller ofta olämpligt för sammanhanget. 

Texten innehåller språkliga fel även i de enklaste formuleringarna, och felen hindrar allvarligt förmedlingen av budskapet. 

28 

Textens innehåll och behandlingen av ämnet har stora brister. 

Texten är en osammanhängande uppsättning lösa meningar som inte bildar en sådan helhet som texttypen kräver. 

Ord- och uttrycksförrådet är elementärt eller olämpligt för sammanhanget. 

Texten innehåller genomgående språkliga fel som nästan helt hindrar förmedlingen av budskapet. 

14 

Budskapet förmedlas knappt alls. 

Textens innehåll och/eller behandlingen av ämnet motsvarar nästan inte alls uppgiftsbeskrivningen. 

Texten är helt osammanhängande och bildar inte någon identifierbar texttyp eller helhet. 

Ord- och uttrycksförrådet är mycket elementärt och/eller helt olämpligt för sammanhanget. 

Det stora antalet språkliga fel i texten hindrar nästan helt förmedlingen av budskapet. 

0 

Budskapet förmedlas inte alls/motsvarar inte någon av punkterna i uppgiftsbeskrivningen eller också är uppgiften inte utförd. 

Skrivuppgiften ges i första hand en helhetsbedömning efter kriteriet ”Kommunikativ förmåga”. Kriterierna ”Uppgiftsbeskrivningen och behandlingen av ämnet” och ”Språklig bredd och exakthet” kompletterar varandra ömsesidigt i bedömningen.

Eventuella poängavdrag görs enligt kapitel 5.3.2.2 Svaret på skrivuppgiften, medellång och kort lärokurs.

Poängsättning i skrivuppgifter 

Kommunikativ förmåga 

Uppgiftsbeskrivningen och behandlingen av ämnet 

Språklig bredd och exakthet 

Korta 

Längre 

33  

31  

29 

66  

62  

58 

Skribenten kan framföra budskapet klart, ledigt och flytande. Det är lätt att läsa texten. 

Texten motsvarar helt eller nästan helt uppgiftsbeskrivningen. Skribenten behandlar ämnet mångsidigt. 

Skribenten använder ett uttrycksförråd som är rikt och mångsidigt och väl lämpat för situationen. Behärskar uttrycksmedlen mycket bra. 

27  

25 

54  

50 

Skribenten kan framföra budskapet någorlunda klart och någorlunda ledigt. Det är relativt lätt att läsa texten. 

Texten motsvarar uppgiftsbeskrivningen väl. Skribenten behandlar ämnet ordinärt. 

Skribenten använder ett uttrycksförråd som är tillräckligt stort, ordinärt och i huvudsak väl lämpat för situationen. Behärskar uttrycksmedlen relativt bra, men gör en del fel. 

23  

21 

46  

42 

Skribenten kan framföra budskapet tillfredsställande. På en del ställen kan det vara svårt att läsa texten. 

Texten motsvarar i huvudsak uppgiftsbeskrivningen. Skribenten behandlar ämnet rätt snävt. 

Skribenten använder ett rätt snävt, ytterst ordinärt uttrycksförråd som (möjligen) bara delvis lämpar sig för situationen. Gör flera fel. 

19  

17 

38  

34 

Skribenten kan framföra budskapet bara oklart. På många ställen kan det vara svårt att läsa texten. Enskilda punkter kan förbli oklara. 

Texten motsvarar bara delvis uppgiftsbeskrivningen. Skribenten behandlar ämnet snävt och/eller gör sig delvis skyldig till upprepningar. 

Skribenten använder ett snävt, begränsat uttrycksförråd och gör många fel också i grundläggande strukturer. 

15  

13 

30  

26 

Skribenten har en svag förmåga att framföra budskapet, och på många ställen kommer det inte fram alls. Det är svårt att läsa texten. Innebörden förblir på många ställen oklar. 

Texten motsvarar bristfälligt uppgiftsbeskrivningen. Skribenten behandlar ämnet bristfälligt och/eller gör sig skyldig till många upprepningar. 

Skribenten använder ett mycket snävt, enkelt uttrycksförråd och gör rikligt med fel. 

11  

9 

22  

18 

Skribenten kan knappast alls framföra budskapet. Det är mycket svårt att läsa texten. 

Texten motsvarar mycket bristfälligt uppgiftsbeskrivningen. Skribenten behandlar ämnet mycket bristfälligt eller elementärt. 

Skribenten använder ett elementärt uttrycksförråd och även detta i huvudsak felaktigt. 

7   

5   

 

0 

14   

10   

 

0 

Skribenten kan inte framföra budskapet. 

Texten motsvarar inte alls eller nästan inte alls uppgiftsbeskrivningen. Skribenten har inte förmåga att behandla ämnet. 

Skribenten använder ett mycket elementärt uttrycksförråd och även detta nästan helt felaktigt.