Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Resultaten från vårens studentexamen publiceras den 16 maj

Nämnden skickar resultaten från examen våren 2023 till gymnasierna via nämndens examenstjänst på tisdagen den 16 maj 2023 kl. 9.00. Poänggränserna för vårens examen publiceras på nämndens…
Nyheter Läs mer
Nyheter

18-poängsuppgifter i provet i kort matematik från och med hösten 2024

A-delens inverkan på provet i kort matematik höjs så att den i fortsättningen består av sex uppgifter, av vilka man ska välja fem. B1- och B2-delarna slås samman till en B-del med fem…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provet i modersmål och litteratur på samiska

Studentexamen våren 2023 avslutas idag med provet i modersmål och litteratur på samiska. Fem examinander har anmält sig till provet i nordsamiska. Ingen har anmält sig till proven i…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för realämnen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Antalet anmälningar till proven har varierat de senaste tio åren. Av de prov som utförs idag har proven i hälsokunskap, samhällslära och kemi förblivit de största sett enligt antalet anmälda…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Största delen av anmälningar (5 196 examinander) var till provet i svenska, medellång lärokurs, vilket är 675 färre än förra året. 530 examinander har anmält sig till provet i finska, lång…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för realämnen: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

De vanligaste proven i realämnen i studentexamen har under de senaste två åren varit biologi, psykologi och fysik. I synnerhet har antalet examinander som utför provet i biologi ökat…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Allt flera examinander utför provet i matematik. Av de som fick sin examen klar förra året hade bara 10 % inte ett prov i matematik i sin examen. Ännu år 2017 hade 20 % av examinanderna inte…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Sammanlagt 22 123 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 810 examinander färre än för ett år sedan. Majoriteten, nästan 96 procent av anmälningarna har gjorts till provet i…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

I provet i skrivkompetens bedöms examinandens skriftliga uttrycksförmåga och förmågan att klä tankar i ord och hantera tematiska helheter. I provet ska examinanden med hjälp av material…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier fördröjdes början av provet på grund av problem med provlokalens nätverk. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Responsblanketter för studentexamen våren 2023

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen våren 2023. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Små ändringar har gjorts i bedömningstjänsten

Vissa ändringar har gjorts i bedömningstjänsten. På grund av detta kan bedömningstjänstens utseende och funktion skilja sig något från tidigare. Ändringarna är dock små och påverkar inte…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Vårens studentexamen inleds den 14 mars – de nya studenterna får sitt betyg för första gången också i digital form

Pressmeddelande, Helsingfors, 8.3.2023. 45 600 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 700 färre än på våren 2022. Det har gjorts cirka 137 500 anmälningar i olika ämnen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarna

De viktigaste ändringarna i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna är: Examinander som byter gymnasium: Examinandens anmälningsuppgifter flyttas över med hjälp av en överflyttningskod…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Digitala studentexamensbetyg kommer att börja utfärdas jämsides med betygen på papper våren 2023

Det digitala betyget gör det lättare för examinanderna att söka till speciellt utländska läroinrättningar, eftersom betygen oftast sänds i digital form till dessa. Betygsuppgifterna för…
Nyheter Läs mer