Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Studentexamensnämnden deltar i Educa-mässan 27–28.1

Avdelningens program Fredag 27.1 Aktuellt i studentexamen kl. 13.30 Abitti2025 - vidareutveckling av provsystemet kl 14.30 Digitala studentexamensbetyget kl. 15.30 Hur antagning på basis av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Begäran om utlåtande över vidare utveckling av provsystemet för studentexamen

Det bästa sättet är enligt utredningen att övergå från et system som startas med hjälp av USB-minnen till en Abitti-applikation. Denna lösning stöds av att de program som används i proven…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Ändringar i bedömningen av höstens prov i psykologi

I samband med behandlingen av begäran om omprövning som gjorts efter provet upptäcktes ett fel i deluppgift 2.4 som bedömts centraliserat av nämnden. Felet korrigerades för examinanden som…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen våren 2024

Provdagarna för våren 2024 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämndens utredning gällande utvecklingen av provsystemet som används i studentexamensproven blir klar i januari

Ett stort antal intressegrupper har deltagit i planeringen av det nya Abitti-systemet genom workshopar och andra kanaler. De största utvecklingsbehoven är att förenkla arrangemanget av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Bedömningen av den långa lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk från och med studentexamen hösten 2023

Här hittar du de nya provspecifika föreskrifterna och anvisningarna I de uppdaterade kriterierna har antalet poäng som går att ges i bedömningen gallrats. Endast ett poängtal kan nu ges för…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Välkommen på webbinarium om Abitti2025 för att höra nytt och diskutera utvecklingen av provsystemet

Innan utredningen ges ut ordnar vi ännu två webbinarier för att berätta det senaste gällande planerna för Abitti2025. Deltagarna har samtidigt möjlighet att också föra fram sina egna…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Resultaten inför höstens studentexamen publiceras den 10 november

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Felaktiga avläggningsuppgifter i studentexamensregistret

Felen hittades efter att nämnden fick en rapport om en felaktig uppgift, vilket ledde till att en utredning av liknande fel påbörjades. Vid utredningen jämfördes data från det digitala…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i modersmål och litteratur på samiska

I höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Ungefär 91 000 anmälningar till proven hade gjorts.
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

I år har fler anmälningar gjorts till höstens examenstillfälle än till våren för tio prov. Engelska, kort lärokurs är ett av dem. Antalet anmälningar till provet i kort engelska visar en…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

9 929 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 636 till provet i modersmål och litteratur, svenska och 8 444 till provet i modersmål och litteratur, finska. Åtta examinander hade…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämnden beklagar fel i uppgift i psykologiprovet

Nämnden beklagar felet. Studentexamensnämnden anser inte att autismspektrumtillstånd eller ADHD är psykiska störningar. I uppgiften ifråga bads examinanden välja en psykisk störning ur…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Ungefär hälften av examinander inkluderar två prov i realämnen i sin examen. Att ta med fyra eller flera realämnen i examen är mycket sällsynt. Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att…
Nyheter Läs mer