Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Resultaten inför höstens studentexamen publiceras den 10 november

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Felaktiga avläggningsuppgifter i studentexamensregistret

Felen hittades efter att nämnden fick en rapport om en felaktig uppgift, vilket ledde till att en utredning av liknande fel påbörjades. Vid utredningen jämfördes data från det digitala…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i modersmål och litteratur på samiska

I höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Ungefär 91 000 anmälningar till proven hade gjorts.
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

I år har fler anmälningar gjorts till höstens examenstillfälle än till våren för tio prov. Engelska, kort lärokurs är ett av dem. Antalet anmälningar till provet i kort engelska visar en…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

9 929 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 636 till provet i modersmål och litteratur, svenska och 8 444 till provet i modersmål och litteratur, finska. Åtta examinander hade…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämnden beklagar fel i uppgift i psykologiprovet

Nämnden beklagar felet. Studentexamensnämnden anser inte att autismspektrumtillstånd eller ADHD är psykiska störningar. I uppgiften ifråga bads examinanden välja en psykisk störning ur…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Ungefär hälften av examinander inkluderar två prov i realämnen i sin examen. Att ta med fyra eller flera realämnen i examen är mycket sällsynt. Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Det finns en klar skillnad mellan svensk- och finskspråkiga läröanstalter i hur provet i det andra inhemska språket tas med som en del av studentexamen. Provet i svenska ingår i under 50 %…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Den första provdagen för realämnen

Sammanlagt 19 022 examinander hade anmält sig till proven. Flest anmälningar, 4 917, hade gjorts till provet i hälsokunskap, men på årsnivå har antalet anmälningar till provet ifråga sjunkit…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. I två gymnasier försenades…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Höstens studentexamen inleds den 12 september – antalet omtagare fortsätter sjunka

Pressmeddelande, 7.9.2022 Totalt ungefär 91 000 anmälningar till olika ämnen och lärokurser har gjorts, vilket är ungefär tusen färre än för ett år sedan. Siffrorna inkluderar både de…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Studentexamen fyller 170 år – antalet studenter har 300-dubblats

Under de första åren var det bara ett fåtal som hade chansen att bli studenter. En student hade rätt att studera vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland (nuvarande Helsingfors…
Nyheter Läs mer
Studenter med studentmössor år 1935.
Mikko Salmi Blogg

Yllesockor, ung kärlek och omöjliga uppgifter – nostalgisk Suomi-pop hör till nämndens kanslianställdas minnen från examenstiden

Förberedelser ”Jag förberedde mig ambitiöst och grundligt för studentskrivningarna. Jag hade utarbetat en läsordning för läslovet och följde den samvetsgrant. Varje morgon förde jag ut…
Blogg Läs mer